Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Anmälningsnummer: 2021/157/S (Sverige )
Inkommet datum: 15/03/2021
Slut på frysning: 16/06/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 001

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2021) 00955
Direktiv (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2021/0157/S - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100955.SV)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 001 IND 2021 0157 S SV 15-03-2021 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Jordbruksverket
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Sverige


4. md.notifNum_missing
2021/0157/S - C00A


5. Titel
Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar


6. md.prodConc_missing
Levande grisar.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), EUT L 84, 31.3.2016, s. 1, (Celex 32016R0429).

2 kap. 2 §, 3 kap. 1-9 och 11-13 §§ samt 3 kap. 2-4 §§ utgör svenska särbestämmelser.


8. md.mainContent_missing
Föreskrifterna innehåller bestämmelser med krav på vad en aktör behöver göra för att få ta in grisar i sin anläggning med anledning av sjukdomen PRRS (porcint reproduktivt och respiratoriska syndrom).

Kraven som aktören ska uppfylla varierar beroende på om de anläggningar djuren kommer från är fria från PRRS eller inte. Om djuren kommer från anläggningar som inte är fria från PRRS ska bland annat djuren isoleras och provtas innan de får sammanföras med övriga djur på anläggning.

Föreskrifterna gäller alltid när en aktör ska ta in grisar i sin anläggning oavsett om djuren kommer från Sverige eller ett annat land.


9. md.briefGrounds_missing
Baserat på långvarig övervakning, strikt lagstiftning inklusive framgångsrik bekämpning av påvisade fall bedömer svenska myndigheter att Sverige är fritt från grissjukdomen PRRS.
Syftet med detta föreskriftsförslag är att fastlägga nationella åtgärder för att förhindra introduktion och spridning av PRRS hos grisar i svenska anläggningar.

Vi anser att de föreslagna reglerna är proportionerliga och i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/429 samt i stort i linje med Världsorganisationen för djurhälsas (OIE) krav. Reglerna bedöms vara icke-diskriminerande genom att kraven som ställs på frihet för PRRS, alternativt isolering och provtagning i mottagaranläggningen, gäller för alla grisar som ska föras in i en svensk anläggning. Vidare anser vi att åtgärderna är motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse, nämligen till djurs liv och hälsa. De är också motiverade för att förebygga ökat behov av antibiotikabehandling och en därmed ökad risk för antibiotikaresistens. Slutligen ges en aktör som för in djur relevanta och smittskyddssäkra alternativ, utan att hindra förflyttningar av djur och produkter mellan medlemsstaterna.

Reglerna går inte utöver vad som är lämpligt och nödvändigt för att förhindra introduktion och spridning av PRRS i svenska grisanläggningar och de skapar samtidigt nödvändiga förutsättningar för upprätthållandet av Sveriges goda status avseende PRRS. Den eftersträvade målsättningen kan därmed uppnås genom relevanta krav. Vi bedömer inte att det finns något annat sätt som med mindre ingripande åtgärder kan upprätthålla Sveriges goda djurhälsa avseende PRRS.


10. md.basicTexts_missing
Inga grundläggande texter finns


11. md.invEmergProc_missing
Nej


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Nej


14. md.fiscMeas_missing
Nej


15. md.impactAssessm_missing
Ja


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspekt

NEJ - Projektet har ingen nämnvärd inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej - Förslaget är inte en sanitär eller fytosanitär åtgärd**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan