Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om tillstånd för införsel av vissa djur och visst avelsmaterial från tredjeland; (SJVFS Teknisk regel)

Anmälningsnummer: 2020/757/S (Sverige )
Inkommet datum: 03/12/2020
Slut på frysning: 04/03/2021

Översändande av kommentarer av: Kommissionen
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 001

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2020) 04308
Direktiv (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2020/0757/S - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004308.SV)

1. Strukturerad informationsrad
MSG 001 IND 2020 0757 S SV 03-12-2020 S NOTIF


2. Medlemsstat
S


3. Ansvarig enhet
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
epost: 1535@kommerskollegium.se


3. Ursprunglig enhet
Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping
Sverige


4. Anmälningsnummer
2020/0757/S - C70A


5. Titel
Statens jordbruksverks föreskrifter om tillstånd för införsel av vissa djur och visst avelsmaterial från tredjeland; (SJVFS Teknisk regel)


6. Berörda produkter
Djur och avelsmaterial från djur


7. Information om anmälan avser en annan rättsakt
- (EU) 2016/429; (EU) 2020/692

5-11 §§ utgör svenska särbestämmelser.


8. Huvudinnehåll
Regelförslaget innehåller tillämpningsföreskrifter för införsel från tredjeland av vissa djurarter och visst avelsmaterial som inte upptas i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 är från och med den 21 april 2021 direkt tillämplig i Sverige. Som medlem i EU har Sverige en skyldighet att följa EU-rätten och har därmed ett begränsat nationellt handlingsutrymme när det gäller omfattningen av och innehållet i våra nationella föreskrifter.

När det gäller Sveriges nuvarande tillämpningsföreskrifter för införsel av djur och avelsmaterial regleras det bland annat i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon. Den författningen kommer att upphävas eftersom den innehåller bestämmelser som inte är kompatibla med EU:s djurhälsoförordning.

Av artikel 234.3 i (EU) 2016/429 framgår att medlemsstaterna, i avvaktan på att kommissionen fastställer delegerade akter när det gäller djurhälsokrav för viss djurart och visst avelsmaterial, får tillämpa nationella bestämmelser under vissa förutsättningar. I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 har djurhälsokrav fastställts för flera olika djurarter och visst avelsmaterial. Regelförslaget innefattar därför enbart bestämmelser om införsel av sådana djurarter och avelsmaterial som inte har tagits upp i den delegerade förordningen.

När det gäller 9 § i förslaget så ställs krav för införsel av sperma från hund, särskilt när det gäller den smittsamma sjukdomen Brucella canis. Skälet är att denna sjukdom utgör en betydande risk för hundar och behöver bekämpas. Sjukdomen är inte en förtecknad sjukdom i förordning (EU) 2020/692 och av artikel 171 i (EU) 2016/416 framgår att en medlemsstat får vidta nationella åtgärder för att bekämpa en sådan sjukdom. Detta under förutsättning att dessa åtgärder inte hindrar förflyttning av djur och produkter mellan medlemsstaterna och att åtgärderna inte går utöver vad som är lämpligt och nödvändigt för att bekämpa den sjukdomen.

10 § riktar sig till sådana besättningar som har nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur, hjortdjur samt vissa andra övriga hov- och klövdjur och som tar in sådana djur från tredjeland. Regleringen innebär att aktörer som tar in djur från tredjeland och sätter in dem tillsammans med andra djur i sin egna besättning inte får skicka några djur från sin besättning till andra besättningar i Sverige förrän tidigast 30 dagar efter ankomsten till anläggningen. Enligt artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 gäller denna tidsperiod för sådana djur som ska förflyttas till en annan medlemsstat. Vi bedömer att motsvarande krav med stöd av artikel 170 i (EU) 2016/416 även ska gälla vid förflyttning av sådana djur mellan olika anläggningar inom Sverige.


9. Kort beskrivning av grunderna
Regelförslagets syfte är att möjliggöra ett fortsatt förebyggande smittskyddsarbete i Sverige med målet att minimera riken att vissa smittsamma sjukdomar tas in till unionen och sprider sig. Syftet är också att i det fall smittsam sjukdom kommer in i landet från tredjeland, göra det möjligt att smittspåra, bekämpa och därmed förhindra smittspridning.

En individuell bedömning vid tillståndsprövningen som i allt väsentligt motsvarande kriterier som EU:s djurhälsoförordning ställer upp för antagande av delegerande akter bör ge tillräckliga garantier för att inga smittsamma sjukdomar okontrollerat släpps in och får spridning i landet och inom unionen.


10. Referensdokument – grundtexter
Inga grundläggande texter finns


11. Anspråk på brådskande förfarande
Nej


12. Skäl för brådskande förfarande
-


13. Sekretess
Nej


14. Skattemässiga åtgärder
Nej


15. Konsekvensstudier
Ja


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspekt

Ja

SPS-aspekt

Nej - Förslaget är inte en sanitär eller fytosanitär åtgärd**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan