Detalj anmälan

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin

Anmälningsnummer: 2020/756/S (Sverige )
Inkommet datum: 03/12/2020
Slut på frysning: 04/03/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 001

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2020) 04305
Direktiv (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2020/0756/S - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004305.SV)

1. Strukturerad informationsrad
MSG 001 IND 2020 0756 S SV 03-12-2020 S NOTIF


2. Medlemsstat
S


3. Ansvarig enhet
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00, Fax: 08-30 67 59
epost: 9834@kommers.se


3. Ursprunglig enhet
Statens jordbruksverk


4. Anmälningsnummer
2020/0756/S - C00A


5. Titel
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin


6. Berörda produkter
Bin och utbyggda vaxkakor


7. Information om anmälan avser en annan rättsakt
-


8. Huvudinnehåll
Förslaget handlar om restriktioner avseende flytt av levande honungsbin, biodlingsprodukter och biodlingsmaterial.

I vårt förslag har vi utifrån befintliga bemyndiganden försökt att förenkla regleringen kring varroakvalster, samt anpassat nomenklaturen till EU's nya djurhälsoförordning.

Eftersom varroakvalster har konstaterats i ytterligare områden sedan år 2018 då vi senast ändrade föreskrifterna anser vi att det inte längre är motiverat att ha tre zoner med olika innebörd. Biodlarna måste själva ta över huvuddelen av ansvaret för hantering av varroakvalster. Därför avser vi att enbart smittförklara de områden där varroakvalster är påvisat och reglera vilka flyttar som är tillåtna ut från dessa restriktionszoner. Det betyder att vi istället för att ha tre zoner bara har en ”restriktionszon”.

Regleringen är formulerad så att reglerna riktar sig till tillsynsman, eftersom det saknas bemyndiganden att rikta föreskrifter till enskilda.


9. Kort beskrivning av grunderna
Föreskriftsförslagets gäller bekämpningsåtgärder av bisjukdomarna amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster. Syftet med reglerna är att minska risken för spridning av smittsamma djursjukdomar bland svenska biodlingar som riskerar få stora negativa konsekvenser för biodlare i landet.


10. Referensdokument – grundtexter
Inga grundläggande texter finns


11. Anspråk på brådskande förfarande
Nej


12. Skäl för brådskande förfarande
-


13. Sekretess
Nej


14. Skattemässiga åtgärder
Nej


15. Konsekvensstudier
Ja


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspekt

NEJ - Projektet har ingen nämnvärd inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej - Förslaget är inte en sanitär eller fytosanitär åtgärd**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan