Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur

Anmälningsnummer: 2020/755/S (Sverige )
Inkommet datum: 03/12/2020
Slut på frysning: 04/03/2021

Översändande av kommentarer av: Kommissionen
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 001

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2020) 04301
Direktiv (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2020/0755/S - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004301.SV)

1. Strukturerad informationsrad
MSG 001 IND 2020 0755 S SV 03-12-2020 S NOTIF


2. Medlemsstat
S


3. Ansvarig enhet
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00, Fax: 08-30 67 59
epost: 9834@kommers.se


3. Ursprunglig enhet
Statens jordbruksverk


4. Anmälningsnummer
2020/0755/S - C00A


5. Titel
Statens jordbruksverks föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur


6. Berörda produkter
Vattenlevande djur och produkter från vattenlevande djur


7. Information om anmälan avser en annan rättsakt
- Föreskriften berör ett område där det finns EU-rättsakter;

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa


8. Huvudinnehåll
Förslaget innehåller regler om:
- krav för odlingstillstånd respektive om
- krav vid förflyttning, införsel och export

Reglerna om odlingstillstånd är nationella regler som kan ses som reglering av produktionsmetod. Sverige har en nationell lagstiftning där miljö- och naturvårdsaspekter genom villkor för odlingstillstånd kopplas ihop med smittskyddsaspekter.

Reglerna om förflyttning från annat EU-land eller från land utanför EU är nationella regler som vi ,när EUs nya djurhälsolagstiftning införs 21 april 2021, tillåts ha för att kunna bevara vårt goda djurhälsoläge.

Regleringen innebär att den som vill föra in vattenlevande djur av för sjukdomarna SVC, IPN och BKD mottagliga arter till Sverige måste säkerställa att fisken uppfyller villkoren i föreskrifterna. Dessa villkor motsvarar i stort sett de krav som ställs idag.


9. Kort beskrivning av grunderna
Reglerna kring odlingstillstånd syftar till att förbättra förutsättningarna för värdefulla populationer, men även möjliggöra att områden som tidigare inte har ansetts som lämpliga kan vara lämpliga att bedriva vattenbruksverksamhet i p.g.a. de åtgärder som anläggningen vidtar för att motverka rymning och strategier vid en eventuell rymning.

Reglerna kring förflyttning syftar till att bibehålla en god djurhälsa i Sverige genom att förhindra introduktion och spridning av smitta till såväl odlade och vilda vattenlevande djur, som för prydnadsfiskar och vattenlevande djurparksdjur.


10. Referensdokument – grundtexter
Inga grundläggande texter finns


11. Anspråk på brådskande förfarande
Nej


12. Skäl för brådskande förfarande
-


13. Sekretess
Nej


14. Skattemässiga åtgärder
Nej


15. Konsekvensstudier
Ja


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspekt

NEJ - Projektet har ingen nämnvärd inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Ja**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan