Detalj anmälan

Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR

Anmälningsnummer: 2020/23/S (Sverige )
Inkommet datum: 22/01/2020
Slut på frysning: 23/04/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 001

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2020) 00295
Direktiv (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2020/0023/S - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202000295.SV)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 001 IND 2020 0023 S SV 22-01-2020 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post:1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Boverket
Box 534, 371 23 Karlskrona
Sverige


4. md.notifNum_missing
2020/0023/S - B00


5. Titel
Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR


6. md.prodConc_missing
Regelförslaget gäller byggområdet med relevans för byggprodukter som tillverkas i eller importeras till Sverige.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
- EPBD, byggproduktförordningen


8. md.mainContent_missing
Ändringar i avsnitt 5 och 9 i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR. I avsnitt 5 om brandskydd uppdateras en hänvisning till standard om hur boendesprinklersystems tillförlitlighet och förmåga verifieras. Regeln kompletteras också med allmänt råd för att behålla samma säkerhetsnivå.

I avsnitt 9 om energihushållning görs anpassningar till det ändrade energiprestandadirektivet. Kravnivåer ändras och faktorer för olika energibärare som används för att beräkna byggnaders energiprestanda uppdateras. Ändringen av faktorerna för olika energibärare (el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas) kommer att innebära att energiprestandan på ett bättre sätt speglar byggnadens klimatpåverkan utifrån de energislag som byggnaden använder. Ändringen innebär också att konkurrensförhållanden för hållbara uppvärmningslösningar jämnas ut. Kravnivåer för energiprestanda och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient har ändrats.


9. md.briefGrounds_missing
Ändringarna i avsnitt 5 om brandskydd genomförs för att ha aktuell hänvisning till standard och upprätthålla säkerhetsnivå för sprinklersystem.

Syftet med ändringarna i avsnitt 9 är att skärpa kraven för byggnaders energiprestanda och bättre spegla hållbarhet i uppvärmning. Syftet är också att genomföra direktiv 2010/31 om byggnaders energi med ändringar genom direktiv 2018/844 och anpassa reglerna om energihushållning till en föreslagen ändring i plan- och byggförordningen (2011:338).


10. md.basicTexts_missing
Inga grundläggande texter finns


11. md.invEmergProc_missing
Nej


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Nej


14. md.fiscMeas_missing
Nej


15. md.impactAssessm_missing
Ja


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspekt

NEJ - Projektet har ingen nämnvärd inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej - Förslaget är inte en sanitär eller fytosanitär åtgärd**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan