Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur

Anmälningsnummer: 2020/755/S (Sverige )
Inkommet datum: 03/12/2020
Slut på frysning: 04/03/2021

Översändande av kommentarer av: Kommissionen
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2020) 04301
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2020/0755/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004301.SL)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2020 0755 S SL 03-12-2020 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00, Fax: 08-30 67 59
epost: 9834@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Statens jordbruksverk


4. md.notifNum_missing
2020/0755/S - C00A


5. Titel
Predpisi Švedskega odbora za kmetijstvo o dovoljenjih za gojenje vodnih živali in njihovih premikih


6. md.prodConc_missing
vodne živali in proizvodi iz njih


7. md.notifAnotherCommAct_missing
– Predpisi se nanašajo na področje, ki ga urejajo pravni akti EU, in sicer:

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali.


8. md.mainContent_missing
Predlog vsebuje pravila o:
- zahtevah glede dovoljenj za gojenje in
- zahtevah glede premikov, vstopa oziroma izvoza.

Pravila o dovoljenjih za gojenje so nacionalna pravila, ki jih lahko štejemo kot ureditev proizvodnih metod. Vidiki varstva okolja in narave ter vidiki nadzora bolezni so v nacionalni zakonodaji Švedske povezani s pogoji za dovoljenja za gojenje.

Pravila o premikih iz druge države EU ali iz države zunaj EU so nacionalna pravila, ki jih z uvedbo nove zakonodaje EU o zdravstvenem varstvu živali 21. aprila 2021 lahko določimo za ohranitev dobrega stanja zdravja živali.

Uredba pomeni, da morajo vsi, ki želijo na Švedsko pripeljati vodne živalske vrste, dovzetne za bolezni spomladanske viremije krapov (SVC), infekciozne nekroze trebušne slinavke (IPN) ali bakterijskega obolenja ledvic (BKD), zagotoviti, da ribe izpolnjujejo pogoje iz predpisov. Ti pogoji v veliki meri ustrezajo obstoječim zahtevam.


9. md.briefGrounds_missing
Cilj pravil o dovoljenjih za gojenje je izboljšati pogoje za dragocene populacije, hkrati pa omogočiti, da se območja, ki se prej niso štela za primerna, štejejo za primerna za izvajanje ribogojnih dejavnosti na podlagi ukrepov, ki jih ribogojni obrat sprejme za preprečevanje pobegov, in strategij v primeru pobega.

Namen pravil o premikih je ohraniti dobro zdravje živali na Švedskem s preprečevanjem vnosa in širjenja bolezni tako na rejne kot na divje vodne živali, pa tudi na okrasne ribe in živali iz vodnih živalskih vrtov.


10. md.basicTexts_missing
Osnovno(-a) besedilo(-a) ni(-so) na voljo.


11. md.invEmergProc_missing
Ne


12. md.energGrounds_missing13. Sekretess
Ne


14. md.fiscMeas_missing
Ne


15. md.impactAssessm_missing
Da


16. TBT- och SPS-aspekter
Vidik TOT

Ne – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Vidik SFS

Da

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan