Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur

Anmälningsnummer: 2020/755/S (Sverige )
Inkommet datum: 03/12/2020
Slut på frysning: 04/03/2021

Översändande av kommentarer av: Kommissionen
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2020) 04301
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2020/0755/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004301.SK)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2020 0755 S SK 03-12-2020 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00, Fax: 08-30 67 59
epost: 9834@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Statens jordbruksverk


4. md.notifNum_missing
2020/0755/S - C00A


5. Titel
Nariadenia Švédskej rady pre poľnohospodárstvo týkajúce sa povolení na chov a premiestňovania vodných živočíchov


6. md.prodConc_missing
Vodné živočíchy a výrobky z nich


7. md.notifAnotherCommAct_missing
- Nariadenie sa týka oblasti, pre ktorú existujú právne akty EÚ;

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat


8. md.mainContent_missing
Návrh obsahuje pravidlá týkajúce sa:
– požiadaviek na povolenia na chov a
– požiadaviek na premiestňovanie, vstup a vývoz

Pravidlá týkajúce sa povolení na chov sú vnútroštátnymi pravidlami, ktoré možno považovať za reguláciu výrobných metód. Švédsko má vnútroštátne právne predpisy, v ktorých environmentálne aspekty a aspekty ochrany prírody súvisia s aspektmi kontroly chorôb prostredníctvom podmienok určených pre povolenia na chov.

Pravidlá premiestňovania z inej krajiny EÚ alebo z krajiny mimo EÚ sú vnútroštátnymi pravidlami, ktoré môžeme mať, pri zavedení nových právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia zvierat 21. apríla 2021, s cieľom zachovať si našu dobrú situáciu v oblasti zdravia zvierat.

Toto nariadenie znamená, že každý, kto chce priviesť do Švédska druhy vodných živočíchov vnímavých na choroby SVC (jarná virémia kaprov), IPN (infekčná nekróza pankreasu) alebo BKD (bakteriálna choroba obličiek), musí zabezpečiť, aby ryby spĺňali podmienky uvedené v nariadeniach. Tieto podmienky vo veľkej miere zodpovedajú dnešným požiadavkám.


9. md.briefGrounds_missing
Cieľom pravidiel týkajúcich sa povolení na chov je zlepšiť podmienky pre hodnotné populácie, ale takisto umožniť, aby sa oblasti, ktoré sa predtým nepovažovali za vhodné, považovali za vhodné na vykonávanie akvakultúrnych činností vďaka opatreniam, ktoré zariadenie prijme na boj proti úniku a stratégiám v prípade úniku.

Cieľom pravidiel týkajúcich sa premiestňovania je udržanie dobrého zdravia zvierat vo Švédsku predchádzaním zavlečeniu a šíreniu chorôb medzi chovnými aj voľne žijúcimi vodnými živočíchmi, ako aj medzi okrasnými rybami a živočíchmi vo vodných zoologických parkoch.


10. md.basicTexts_missing
Nie sú dostupné žiadne základné texty


11. md.invEmergProc_missing
Nie


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Nie


14. md.fiscMeas_missing
Nie


15. md.impactAssessm_missing
Áno


16. TBT- och SPS-aspekter
Aspekt technických prekážok obchodu

Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení

Áno

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan