Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur

Anmälningsnummer: 2020/755/S (Sverige )
Inkommet datum: 03/12/2020
Slut på frysning: 04/03/2021

Översändande av kommentarer av: Kommissionen
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2020) 04301
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2020/0755/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004301.NL)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2020 0755 S NL 03-12-2020 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00, Fax: 08-30 67 59
epost: 9834@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Statens jordbruksverk


4. md.notifNum_missing
2020/0755/S - C00A


5. Titel
Voorschriften van de Rijkslandbouwdienst betreffende kweekvergunningen voor en verplaatsingen van waterdieren


6. md.prodConc_missing
Waterdieren en producten afkomstig van waterdieren


7. md.notifAnotherCommAct_missing
- De voorschriften hebben betrekking op een gebied waarvoor rechtshandelingen van de EU zijn vastgesteld:

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid.


8. md.mainContent_missing
Het voorstel bevat regels over:
– eisen aan kweekvergunningen, respectievelijk over
– eisen aan verplaatsing, invoer en uitvoer.

De regels voor de kweekvergunningen zijn nationale regels die kunnen worden beschouwd als regulering van productiemethoden. In de nationale wetgeving van Zweden worden milieu- en milieubeschermingsaspecten door middel van voorwaarden voor kweekvergunningen gekoppeld aan aspecten op het gebied van besmettingsverspreiding.

De regels betreffende de verplaatsing vanuit een ander EU-land of vanuit landen buiten de EU zijn nationale regels die wij, na de invoering van de nieuwe diergezondheidswetgeving van de EU op 21 april 2021, mogen vaststellen om onze goede diergezondheidstoestand te kunnen behouden.

De regeling houdt in dat personen die waterdieren willen invoeren die behoren tot een soort die vatbaar is voor de ziekten SVC, IPN en BKD, moeten waarborgen dat de vissen voldoen aan de voorwaarden in de voorschriften. Deze voorwaarden komen in grote mate overeen met de eisen die momenteel al worden gesteld.


9. md.briefGrounds_missing
Met de regels omtrent kweekvergunningen wordt ernaar gestreefd de omstandigheden te verbeteren voor waardevolle populaties, maar ook om het mogelijk te maken dat omgevingen die eerder niet werden beschouwd als geschikt, geschikt kunnen zijn om aquacultuuractiviteiten te bedrijven als gevolg van de maatregelen die de inrichting neemt om ontsnapping te voorkomen en strategieën bij een eventuele ontsnapping.

Met de regels omtrent verplaatsingen wordt ernaar gestreefd een goede diergezondheid te behouden in Zweden door de introductie en verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen bij zowel gekweekte als wilde waterdieren, zoals voor siervissen en in het water levende dierentuindieren.


10. md.basicTexts_missing
Er zijn geen basisteksten.


11. md.invEmergProc_missing
Nee


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Nee


14. md.fiscMeas_missing
Nee


15. md.impactAssessm_missing
Ja


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspect

Nee - Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Ja

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan