Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur

Anmälningsnummer: 2020/755/S (Sverige )
Inkommet datum: 03/12/2020
Slut på frysning: 04/03/2021

Översändande av kommentarer av: Kommissionen
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2020) 04301
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2020/0755/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004301.LV)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2020 0755 S LV 03-12-2020 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00, Fax: 08-30 67 59
epost: 9834@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Statens jordbruksverk


4. md.notifNum_missing
2020/0755/S - C00A


5. Titel
Zviedrijas Lauksaimniecības padomes Noteikumi par ūdensdzīvnieku audzēšanas atļaujām un pārvietošanu


6. md.prodConc_missing
Ūdensdzīvnieki un ūdensdzīvnieku produkti


7. md.notifAnotherCommAct_missing
Noteikumi ir saistīti ar jomu, kurā ir izdoti ES tiesību akti:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā


8. md.mainContent_missing
Priekšlikumā ietverti noteikumi par:
– prasībām attiecībā uz audzēšanas atļaujām;
– prasībām attiecībā uz pārvietošanu, importu un eksportu.

Audzēšanas atļauju noteikumi ir nacionāli noteikumi, kurus var uzskatīt par ražošanas metožu regulējumu. Zviedrijā ir spēkā nacionālie tiesību akti, kuros vides un dabas aizsardzības aspekti ir saistīti ar infekciju kontroles aspektiem, izmantojot audzēšanas atļauju nosacījumus.

Noteikumi par pārvietošanu no citas ES valsts vai no valsts, kas atrodas ārpus ES, ir nacionālie noteikumi, ko mums ir ļauts piemērot, lai uzturētu dzīvnieku labu veselības stāvokli, kad 2021. gada 21. aprīlī tiks ieviesti jaunie ES tiesību akti dzīvnieku veselības jomā.

Noteikumi paredz to, ka ikvienam, kurš vēlas Zviedrijā ievest ūdensdzīvnieku sugas, kas ir uzņēmīgas pret tādām slimībām kā SVC, IPN un BKD, ir jānodrošina, ka zivis atbilst noteikumos ietvertajiem nosacījumiem. Šie nosacījumi lielā mērā atbilst šodien izvirzītajām prasībām.


9. md.briefGrounds_missing
Audzēšanas atļauju noteikumu mērķis ir uzlabot apstākļus vērtīgām populācijām, kā arī nodrošināt, ka teritorijas, kas iepriekš nav uzskatītas par piemērotām akvakultūras darbību veikšanai, var par tādām kļūt, ja saimniecība veic pasākumus dzīvnieku izbēgšanas novēršanai un tai ir stratēģija izbēgšanas gadījumam.

Pārvietošanas noteikumu mērķis ir uzturēt dzīvnieku labu veselību Zviedrijā, novēršot infekciju ienešanu un izplatīšanos gan saimniecībās audzētu un savvaļas ūdensdzīvnieku vidū, gan dekoratīvo zivju un zooloģisko dārzu ūdensdzīvnieku vidū.


10. md.basicTexts_missing
Pamatteksta(-u) nav.


11. md.invEmergProc_missing12. md.energGrounds_missing13. Sekretess14. md.fiscMeas_missing15. md.impactAssessm_missing16. TBT- och SPS-aspekter
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan