Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur

Anmälningsnummer: 2020/755/S (Sverige )
Inkommet datum: 03/12/2020
Slut på frysning: 04/03/2021

Översändande av kommentarer av: Kommissionen
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2020) 04301
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2020/0755/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004301.FI)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2020 0755 S FI 03-12-2020 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00, Fax: 08-30 67 59
epost: 9834@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Statens jordbruksverk


4. md.notifNum_missing
2020/0755/S - C00A


5. Titel
Ruotsin maatalousviraston määräykset vesieläinten viljelyluvista ja siirroista


6. md.prodConc_missing
Vesieläimet ja vesieläimistä saatavat tuotteet


7. md.notifAnotherCommAct_missing
– Määräykset koskevat alaa, jolla sovelletaan EU:n lainsäädäntöä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta


8. md.mainContent_missing
Ehdotus sisältää sääntöjä, jotka koskevat
- viljelylupaa koskevia vaatimuksia sekä
- siirtoa, saapumista ja vientiä koskevia vaatimuksia.

Viljelylupia koskevat säännöt ovat kansallisia sääntöjä, joita voidaan pitää tuotantomenetelmien sääntelynä. Ruotsin kansallisessa lainsäädännössä ympäristö- ja luonnonsuojelunäkökohdat on yhdistetty tartuntojen torjumista koskeviin näkökohtiin viljelylupien ehtojen avulla.

Toisesta EU:n jäsenvaltiosta tai EU:n ulkopuolisesta maasta siirtämistä koskevat säännöt ovat kansallisia sääntöjä, jotka sallitaan Ruotsin hyvän eläinten terveystilanteen ylläpitämiseksi, kun EU:n uusi eläinterveyttä koskeva lainsäädäntö tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021.

Säädöksen myötä tahojen, jotka haluavat tuoda SVC-, IPN- ja BKD-taudille alttiisiin lajeihin kuuluvia vesieläimiä Ruotsiin, on varmistettava, että kalat täyttävät määräysten ehdot. Kyseiset ehdot vastaavat suurelta osin tässä yhteydessä asetettavia vaatimuksia.


9. md.briefGrounds_missing
Viljelylupia koskevien sääntöjen tarkoituksena on parantaa arvokkaiden populaatioiden olosuhteita sekä mahdollistaa vesiviljelytoiminnan harjoittaminen alueilla, joiden on aiemmin katsottu olevan soveltumattomia vesiviljelyyn, esimerkiksi sellaisten toimenpiteiden, joita laitos toteuttaa eläinten karkaamisen torjumiseksi, ja mahdollista karkaamista koskevien strategioiden perusteella.

Siirtämistä koskevien sääntöjen avulla pyritään ylläpitämään hyvää eläinterveyttä Ruotsissa ehkäisemällä tartuntojen kulkeutumista ja leviämistä sekä viljeltyihin ja luonnonvaraisiin vesieläimiin että koristekaloihin ja eläintarhojen vesieläimiin.


10. md.basicTexts_missing
Perustekstejä ei ole


11. md.invEmergProc_missing
Ei


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Ei


14. md.fiscMeas_missing
Ei


15. md.impactAssessm_missing
Kyllä


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-näkökohta

EI – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Kyllä

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan