Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur

Anmälningsnummer: 2020/755/S (Sverige )
Inkommet datum: 03/12/2020
Slut på frysning: 04/03/2021

Översändande av kommentarer av: Kommissionen
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2020) 04301
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2020/0755/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004301.ET)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2020 0755 S ET 03-12-2020 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00, Fax: 08-30 67 59
epost: 9834@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Statens jordbruksverk


4. md.notifNum_missing
2020/0755/S - C00A


5. Titel
Rootsi põllumajandusameti eeskirjad veeloomade kasvatamise lubade ja liikumiste suhtes


6. md.prodConc_missing
Veeloomad ja nendest valmistatud tooted


7. md.notifAnotherCommAct_missing
- Eeskirjades käsitletakse valdkonda, mille suhtes kehtib ELi õigusakt,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks.


8. md.mainContent_missing
Eelnõu sisaldab eeskirju, milles käsitletakse
– nõudeid kasvatuslubadele ning
– nõudeid liikumisele, vastavalt sissetoomisele ja ekspordile.

Kasvatuslubade eeskirjad on riiklikud eeskirjad, mida võib pidada tootmisviiside reguleerimiseks. Rootsis on riiklike õigusaktidega kehtestatud selline kasvatuslubade andmise kord, kus keskkonna- ja looduskaitseaspektid on ühendatud tauditõrje aspektidega.

Muust Euroopa Liidu riigist või muust riigist väljastpoolt Euroopa Liitu sissetoomise eeskirjad on riiklikud eeskirjad, mille kohta Rootsi on saanud loa, et need jäävad hea loomatervise olukorra säilitamiseks kehtima, kui 21. aprillil 2021 kehtestatakse Euroopa Liidus uued loomatervise õigusaktid.

Eeskirjadest tuleneb, et igaüks, kes soovib Rootsi tuua veeloomaliike, mis on vastuvõtlikud sellistele taudidele nagu karpkalade kevadvireemia (SVC), nakkuslik pankrease nekroos (IPN) või bakteriaalne neeruhaigus (BKD), peab tagama, et need kalad, molluskid ja koorikloomad vastavad eeskirjade tingimustele. Need tingimused vastavad suurel määral praegu esitatavatele nõuetele.


9. md.briefGrounds_missing
Kasvatuslubadele kehtivate eeskirjade eesmärk on parandada väärtuslike populatsioonide kasvamise tingimusi, kuid võimaldada ka seda, et varem vesiviljeluseks sobimatuks peetud alade sobivust kaalutaks, arvestades ettevõttes võetavaid väljapääsemisvastaseid meetmeid ja väljapääsemise korral rakendatavaid strateegiaid.

Liikumiseeskirjade eesmärk on säilitada Rootsis head loomatervist ning ennetada taudide sissetoomist ja levikut nii tehistingimustes peetavate kui ka looduses vabalt elavate veeloomade, samuti dekoratiivkalade ja loomaaedades elavate veeloomade sekka.


10. md.basicTexts_missing
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid puuduvad.


11. md.invEmergProc_missing
Ei


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Ei


14. md.fiscMeas_missing
Ei


15. md.impactAssessm_missing
Jah


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-leping

Ei – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Jah

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan