Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om odlingstillstånd för och förflyttningar av vattenlevande djur

Anmälningsnummer: 2020/755/S (Sverige )
Inkommet datum: 03/12/2020
Slut på frysning: 04/03/2021

Översändande av kommentarer av: Kommissionen
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2020) 04301
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2020/0755/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004301.DA)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2020 0755 S DA 03-12-2020 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00, Fax: 08-30 67 59
epost: 9834@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Statens jordbruksverk


4. md.notifNum_missing
2020/0755/S - C00A


5. Titel
Den svenske landbrugsstyrelses forskrifter om tilladelser til opdræt og flytninger af vanddyr


6. md.prodConc_missing
Vanddyr og produkter heraf


7. md.notifAnotherCommAct_missing
- Forskriften vedrører et område, for hvilket der findes EU-retsakter.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed


8. md.mainContent_missing
Forslaget indeholder regler om:
– krav til tilladelser til opdræt
– krav vedrørende henholdsvis flytning, indførsel og eksport.

Reglerne om tilladelser til opdræt er nationale regler, der kan betragtes som regulering af produktionsmetoder. Sverige har national lovgivning, hvor aspekter vedrørende miljø og naturbeskyttelse er knyttet til sygdomsbekæmpelse gennem betingelser for tilladelser til opdræt.

Reglerne om flytning af dyr fra et andet EU-land eller fra et land uden for EU er nationale regler, som vi, når EU's nye dyresundhedslovgivning indføres den 21. april 2021, har tilladelse til at have for at opretholde vores gode dyresundhedssituation.

Forskriften betyder, at enhver, der ønsker at bringe akvatiske dyrearter, der er modtagelige for sygdommene SVC, IPN eller BKD, til Sverige, skal sikre, at fiskene opfylder forskrifternes betingelser. Disse betingelser svarer i vid udstrækning til de krav, der er fastsat i dag.


9. md.briefGrounds_missing
Reglerne om tilladelse til opdræt har til formål at forbedre forholdene for værdifulde populationer, men gør det også muligt for regioner, der tidligere ikke blev anset for egnede til at udøve akvakulturaktiviteter på grund af de foranstaltninger, bedriften træffer for at imødegå undslip og strategier i tilfælde af undslip.

Reglerne om flytning har til formål at bevare en god dyresundhed i Sverige ved at forebygge indslæbning og spredning af sygdomme til både opdrættede og vildtlevende vanddyr samt til akvariefisk og vanddyr i zoologiske anlæg.


10. md.basicTexts_missing
Der findes ingen basistekst(er).


11. md.invEmergProc_missing
Nej


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Nej


14. md.fiscMeas_missing
Nej


15. md.impactAssessm_missing
Ja


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

SPS-aspekt

Ja

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan