Judikatúra

Taliansko si tým, že v štádiu návrhu neoznámilo ministerskú vyhlášku č. 514/87 na vymedzenie a kontrolu maximálneho výkonu, konštrukciu a montáž motorov do plavidiel na rekreačné účely, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice.

1. Uplatňovanie technického predpisu, ktorý sa predtým uplatňoval iba na iné výrobky, aj na uvedené výrobky, je technickým predpisom a musí sa oznámiť (odôvodnenie 25).

2. Skutočnosť, že splnomocňujúce ustanovenie sa už oznámilo Komisii, nie je oslobodením od povinnosti podať oznámenie o ustanoveniach, ktorými sa splnomocňujúce ustanovenie vykonáva. Technická špecifikácia sa neuvádza v splnomocňujúcom ustanovení, ale môže sa uviesť vo vykonávacích opatreniach (odôvodnenie 26).

Holandsko si tým, že prijalo zmenu predpisu PVS o normách kvality pre cibuľky kvetov bez toho, aby ju v štádiu návrhu oznámilo Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 8 smernice.

Holandsko si tým, že prijalo vyhlášky týkajúce sa meračov kilowatthodín, požiadaviek na pevnosť fliaš na nealkoholické nápoje, a zloženia, klasifikácie, balenia a označovania pesticídov bez toho, aby ich v štádiu návrhu oznámilo Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 8 smernice.

1. Predpis, ktorým sa ustanovuje výnimka z iného a už existujúceho technického predpisu, je technickým predpisom, pretože stanovuje alternatívne technické špecifikácie, ktorých dodržiavanie je povinné. S cieľom výroby predmetného výrobku alebo jeho uvedenia na trh je ktokoľvek, kto má záujem o ustanovenie výnimky z existujúceho pravidla, povinný dodržiavať alternatívne špecifikácie (odôvodnenie 13).

2. Oznamovacia povinnosť nezávisí od predpokladaných účinkov príslušného technického predpisu na obchod medzi členskými štátmi. Cieľom postupu je namiesto toho stanoviť, či vzniká riziko vytvorenia prekážky a či by bolo možné toto riziko zdôvodniť vzhľadom na právne predpisy Únie. Preto sa aj pravidlá, ktorými sa liberalizujú opatrenia týkajúce sa príslušných produktov, musia oznamovať (odôvodnenia 14 a 15).

1. Medzi pravidlami týkajúcimi sa kvality vôd na chov mäkkýšov a uvádzaním príslušného výrobku na trh je veľmi úzka korelácia: keďže dodržiavanie pravidiel má priamy vplyv na uvádzanie tovaru na trh, a to v tom, že iba tovar vyrobený v súlade s týmito technickými pravidlami sa môže uviesť na trh, uvedené pravidlá sa musia považovať za technický predpis (odôvodnenie 32).

2. Okrem toho medzi záväzným aktom Únie a vnútroštátnym opatrením musí existovať priame prepojenie, aby sa tak toto opatrenie mohlo posudzovať ako vykonávacie opatrenie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z oznamovacej povinnosti podľa článku 10 ods. 1 prvej zarážky smernice. V prejednávanej veci mali vnútroštátne pravidlá výrazne užší rozsah ako opatrenia Únie, a preto sa na ne vzťahovala oznamovacia povinnosť (odôvodnenia 36, 43 a 44).

3. Pojem technická špecifikácia zahŕňa aj výrobné metódy a postupy pre lieky, tak ako sa vymedzujú v článku 1 smernice 65/65/EHS (odôvodnenie 51).

1. Ustanovenie, ktorým sa zakazuje uvedenie látky na trh a jej používanie, je technickým predpisom (odôvodnenie 30).

2. Predpis, ktorým sa stanovujú limitné hodnoty koncentrácie látky vo vzduchu (v tomto prípade azbestových vlákien), nevymedzuje požadovanú vlastnosť výrobku, a preto v zásade nespadá do vymedzenia technickej špecifikácie; napriek tomu by sa mohlo dať preukázať, že opatrenie nemá následky na vlastnosti výrobku (odôvodnenie 34).

3. Z nového technického predpisu musia v porovnaní s existujúcimi pravidlami vyplývať jasné právne účinky; v prípade sporov znáša dôkazné bremeno navrhovateľ (odôvodnenie 36).

4. Vzhľadom na cieľ článku 8 smernice, ktorým je umožniť Komisii, aby o obsahu, rozsahu a všeobecnom kontexte akéhokoľvek návrhu technického predpisu získala maximálne množstvo informácií, sú členské štáty povinné oznámiť úplne znenie textu, ktorý obsahuje technické predpisy (odôvodnenie 41); z tohto dôvodu sa musí oznámiť úplné znenie textu, povinnosť zdržať sa konania sa však vzťahuje iba na technické predpisy, ktoré obsahuje (odôvodnenie 42).

Podľa článku 8 smernice musia členské štáty oznámiť nielen návrh znenia, ktoré obsahuje technické predpisy, ale aj znenie základných zákonných alebo právnych ustanovení, ktoré sa predmetnej veci priamym a zásadným spôsobom týkajú. Cieľom ustanovenia je umožniť, aby Komisia získala maximálne množstvo informácií a mohla tak čo najúčinnejšie vykonávať právomoci, ktoré jej priznala smernica (odôvodnenie 12).

Z funkcie predžalobného konania pre nesplnenie povinností štátom vyplýva, že účelom formálnej výzvy je, v prvom rade, vymedziť predmet sporu a informovať členský štát, ktorý je vyzvaný, aby predložil svoje pripomienky, o faktoroch, ktoré príslušnému členskému štátu umožnia pripraviť sa na svoju obhajobu a, v druhom rade, umožniť členskému štátu zabezpečiť súlad, skôr ako dôjde ku konaniu na Súdnom dvore. Okrem toho pre vydanie formálnej výzvy sa musí uviesť, že príslušný členský štát si predtým nesplnil povinnosť.

Je však zrejmé, že v čase doručenia podrobného stanoviska na základe smernice nesmel členský štát, ktorému je podrobné stanovisko adresované, porušiť právo Únie, pretože opatrenie je k dispozícii iba v podobe návrhu.

Opačný názor by mal za následok to, že podrobné stanovisko by bolo podmienečnou formálnou výzvou, ktorého existencia by závisela od opatrenia, ktoré by príslušný členský štát prijal v súvislosti s týmto stanoviskom. Požiadavky na právnu istotu, ktoré tvoria súčasť akéhokoľvek postupu, v ktorom môže vzniknúť spor, takejto neistote zabraňujú ( odôvodnenia 31 až 34).

Opatrenia, ktorými sa zakazuje inštalácia všetkých elektrických, elektromechanických a elektronických hier vrátane všetkých počítačových hier vo všetkých verejných a súkromných priestoroch okrem kasín a používanie hier na počítačoch v podnikoch, ktoré poskytujú internetové služby, a ktorými prevádzka takýchto podnikov podlieha vydaniu osobitného povolenia, sa musia považovať za technické predpisy v zmysle článku 1 ods. 11 smernice 98/34/ES (odôvodnenie 11 vo veci C-65/05).

1. Pravidlá, ktorými sa stanovujú podmienky upravujúce zakladanie firiem v určitom odvetví, nevymedzujú vlastnosti výrobku, a preto sa nemusia oznamovať (odôvodnenie 25).

2. Podrobné pravidlá, ktorými sa vymedzujú podmienky týkajúce sa testov kvality a testov funkčnosti, ktoré sa musia splniť, aby produkt mohol byť schválený a uvedený na trh, sú technickými predpismi (odôvodnenie 26).

3. Ustanovenia, ktoré slúžia iba ako základ umožňujúci prijať iné technické predpisy, ale samé osebe nemajú na jednotlivcov žiadny právny účinok, nie sú technickými predpismi; to však neplatí pre ustanovenia, ktoré samé osebe majú právny účinok, napr. také, podľa ktorých sú všetky zainteresované strany povinné najprv požiadať o schválenie svojich výrobkov, aj keď plánované vykonávacie opatrenia zatiaľ neboli prijaté (odôvodnenia 29 a 30).

4. Články 8 a 9 smernice sú presné (v tom zmysle, že technické predpisy sa pred prijatím musia oznámiť a skontrolovať na úrovni Spoločenstva) a bezvýhradné, a musia sa preto vykladať tak, aby sa na ne jednotlivci mohli odvolať na vnútroštátnych súdoch (odôvodnenia 44 a 50).

5. Cieľom smernice nie je iba informovať Komisiu, ale jeho všeobecnejším cieľom je práve odstrániť alebo obmedziť prekážky obchodu, informovať iné štáty o technických predpisoch plánovaných daným štátom, poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom čas na reakciu a na navrhnutie zmien na zmiernenie obmedzení voľného pohybu tovaru, ktoré vyplývajú z plánovaného opatrenia, a poskytnúť Komisii čas na navrhnutie harmonizujúcej smernice (odôvodnenia 40, 41 a 50).

6. Nesplnenie oznamovacej povinnosti, ktoré je procesnou chybou v prijímaní príslušných technických predpisov, má za následok neuplatniteľnosť a nevykonateľnosť takýchto technických predpisov voči jednotlivcom. V prípade, že jednotlivec sa na vnútroštátnom súde oprávnene odvoláva na porušenie tejto povinnosti, vnútroštátny súd musí omietnuť uplatniť vnútroštátny technický predpis, ktorý nebol oznámený (odôvodnenia 45, 54 a 55).

Oznamovacia povinnosť stanovená smernicou sa nevzťahuje na vnútroštátne pravidlá, ktoré nestanovujú požadované vlastnosti výrobku, ale obmedzujú sa na úpravu časov zatvárania obchodov (odôvodnenie 38).

1. Smernica sa neobmedzuje na vnútroštátne opatrenia, ktoré sa môžu harmonizovať iba na základe článku 100a Zmluvy. Cieľom je pomocou preventívneho monitorovania chrániť voľný pohyb tovaru, ktorému by technické predpisy mohli brániť, priamo alebo nepriamo, skutočne alebo potenciálne. Takéto prekážky môžu vzniknúť bez ohľadu na dôvody, na základe ktorých boli príslušné opatrenia prijaté (dôvodnenie 19). Preto skutočnosť, že vnútroštátnym opatrením sa nevykonáva technický predpis, ktorý sám osebe môže predstavovať prekážku voľnému pohybu tovaru alebo bol prijatý na ochranu životného prostredia, neznamená, že príslušné opatrenie nemôže byť technickým predpisom (odôvodnenie 20).

2. Vymedzenie pojmu „iná požiadavka“, ktorý zaviedla smernica 94/10/ES, nemá z hľadiska významu, ktorý sa má prisúdiť pojmu „technická špecifikácia“, žiadny význam; ide o dva odlišné pojmy (odôvodnenie 21).

3. Označenie, ktorého účelom je informovať verejnosť o účinkoch produktu na životné prostredie, sa ničím nelíši od iných označení, ktoré spotrebiteľov upozorňujú na škodlivé účinky daných produktov na životné prostredie, a to aj napriek skutočnosti, že sa naňho vzťahuje environmentálna daň. Takéto označenie v žiadnom prípade nemožno považovať za výlučne fiškálne sprievodné opatrenie (odôvodnenie 24).

1. Smernica sa okrem toho vzťahuje na predpisy v rozsahu pôsobnosti trestného práva; jej rozsah sa neobmedzuje na výrobky, ktoré sa majú používať inak ako v súvislosti s výkonom verejnej moci (odôvodnenie 20).

2. Určité opatrenia predpisujú výrobku určenému pre konkrétnu skupinu používateľov technické špecifikácie, ktorých obsah závisí od konkrétneho cieľa, ktorý daná skupina sleduje. V prípade, že sú príliš vzdialené od výroby produktu a jeho uvádzania na trh, nemožno ich už posudzovať ako technické predpisy (odôvodnenie 24). V prípade, že sa dané technické špecifikácie musia dodržiavať, aby sa mohli predávať hlavnému používateľovi na príslušnom trhu, potom sú technickým predpismi (odôvodnenie 25).

1. Pravidlá, ktorých účelom je zabrániť podávaniu určitých látok určitým druhom hovädzieho dobytka, sú technickými špecifikáciami v zmysle článku 1 ods. 1 smernice v tom zmysle, že do tohto pojmu patria výrobné metódy a postupy pre poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu (odôvodnenia 16 a 17).

2. Okrem toho keďže tieto pravidlá vydávajú vnútroštátne správne orgány, vzťahujú sa na celé územie krajiny a pre tých, ktorým sú určené, sú záväzné, tieto pravidlá sú technickými predpismi (odôvodnenie 18).

3. Zákaz podávania danej látky hovädziemu dobytku a zákaz chovu, držania, kupovania a predaja hovädzieho dobytka, ktorému daná látka bola podávaná, ktoré boli prijaté s cieľom dodržať povinnosti podľa smernice Únie, sú technickými predpismi, ale členský štát, ktorý ich prijal, je podľa článku 10 smernice oslobodený od povinnosti oznámiť ich Komisii.

1. Cieľom smernice je pomocou preventívneho monitorovania chrániť voľný pohyb tovaru, ktorý je jedným zo základov Spoločenstva. Toto monitorovanie má za cieľ odstrániť alebo zmierniť prekážky voľnému pohybu tovaru, ktoré by mohli vyplynúť z technických predpisov, ktoré navrhujú prijať členské štáty. Vnútroštátne opatrenie, ktoré bez toho, aby dopĺňalo nové alebo doplňujúce špecifikácie, opakuje alebo nahrádza existujúce technické predpisy, ktoré, ak boli prijaté po nadobudnutí účinnosti smernice 83/189/EHS, boli riadne oznámené Komisii, sa nemôže považovať za návrh technického predpisu alebo že na základe toho sa naňho vzťahuje oznamovacia povinnosť (odôvodnenie 22).

2. Na rozdiel od povinnosti oznámiť určité informácie o produkte spotrebiteľovi, čo sa uskutočňuje pripojením podrobností k produktu alebo doplnením dokumentov k produktu, napr. návodu na používanie a záručného listu, ktoré sa produktu priamo týkajú, povinnosť poskytnúť tieto informácie v špecifikovanom jazyku nie je sama osebe „technickým predpisom“ v zmysle smernice, ale „sprievodným pravidlom“, ktoré je potrebné na účinné oznámenie informácie (odôvodnenia 29 a 30).

3. Hoci jazykové požiadavky, ktoré sa kladú na označovanie, návody na používanie alebo záručné listy, nie sú technickými požiadavkami v zmysle smernice, tieto jazykové požiadavky sú prekážkou obchodu v rámci Únie v rozsahu, v akom sa pre produkty prichádzajúce z iných členských štátov musí zabezpečiť iné označenie, čo má za následok dodatočné náklady na balenie (odôvodnenie 36).

1. Ustanovenie, ktoré upravuje označovanie s uvedením pôvodu olivového oleja, obsahuje pravidlá, ktoré sa musia posudzovať ako „technické špecifikácie“ v zmysle smernice 98/34/ES (odôvodnenie 26).

2. Na uvedené ustanovenie sa nevzťahovala výnimka z požiadavky oznamovania v súlade s článkom 10 smernice, aj keď bolo prijaté v súlade s článkom 3 ods. 1 bod 7 smernice Rady 79/112/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú označovania, prezentácie a reklamy potravín na predaj konečnému spotrebiteľovi, podľa ktorého sa na etikete musí uvádzať pôvod alebo miesto pôvodu produktu v prípade, že opomenutie takejto informácie by spotrebiteľov mohlo zavádzať, pokiaľ ide o skutočný pôvod alebo miesto pôvodu potraviny. Uvedené ustanovenie smernice 79/112/EHS, ktoré je koncipované všeobecne, v skutočnosti necháva členským štátom dostatočný manévrovací priestor na vyvodenie záveru, že vnútroštátne pravidlá o označovaní týkajúcom sa pôvodu, napr. pravidlá prijaté v napadnutom právnom predpise, sa nemôžu považovať za vnútroštátne ustanovenia, ktoré sú v súlade so záväzným aktom Únie v zmysle článku 10 ods. 1 prvou zarážkou smernice (odôvodnenia 28 a 29).

3. Faktory, ktoré v rozsudku o CIA Security International viedli Súdny dvor k názoru, že účinnosť preventívnych kontrol uplatňovaných na základe oznamovacej povinnosti by sa až o toľko zvýšila, keby sa smernica vykladala v tom zmysle, že porušenie povinnosti oznamovania predstavuje takú významnú procesnú chybu, že jej následkom sa predmetné technické predpisy nedajú uplatňovať na jednotlivcov, viedli Súdny dvor k záveru, že aj porušenie povinností odkladu prijatia uvedeného v článku 9 smernice je takou významnou procesnou chybou, že jej následkom sa technické predpisy nedajú uplatňovať (odôvodnenia 39 až 44).

4. V občianskoprávnom konaní medzi jednotlivcami týkajúcom sa zmluvných práv a povinností môže mať uplatňovanie technických predpisov prijatých v rozpore s článkom 9 smernice účinok, ktorým sa zabráni používaniu alebo predaju produktu, ktorý nie je v súlade s týmito predpismi. Pokiaľ ide o neuplatniteľnosť technického predpisu, ktorý nebol oznámený alebo v prípade ktorého došlo k porušeniu povinností odkladu podľa článku 9, nie je dôvod, aby sa k sporom medzi jednotlivcami týkajúcim sa nekalej súťaže pristupovalo inak ako k sporom medzi jednotlivcami týkajúcim sa zmluvných práv a povinností. V každom prípade smernica žiadnym spôsobom nevymedzuje vecnú pôsobnosť právnej normy, na základe ktorej by vnútroštátny súd musel v prejednávanej veci rozhodnúť. Smernica nestanovuje jednotlivcom práva ani povinnosti (odôvodnenia 46, 49 a 51).

1. Na účely stanovenia toho, či vnútroštátne predpisy prijaté v decembri 1994 sú technickými predpismi, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, by sa nemali zohľadňovať následné zmeny smernice 94/10/ES (odôvodnenia 31 a 32).

2. Predpis, ktorý stanovuje kritériá na určenie dátumu, kedy sa vozidlo považuje za prvý raz schválené na použitie na verejnej komunikácii, nevymedzuje na účely vystavenia registračného certifikátu žiadnu požadovanú vlastnosť výrobku, a preto sa nemusí oznamovať (odôvodnenie 39).

1. Ustanovenie vnútroštátneho práva, ktorým sa iba stanovuje povinnosť zabezpečiť v poľnohospodárskych podnikoch s ošípanými dezinfekčné nádoby alebo vhodné čistiace zariadenia na dezinfekciu obuvi, sa netýka výroby daného poľnohospodárskeho výrobku v úzkom zmysle slova. Takouto právnou úpravou sa nevymedzuje žiadna požadovaná vlastnosť výrobku alebo jeho výrobná metóda, alebo postup (odôvodnenie 21).

2. Keďže presné a podrobné pravidlá týkajúce sa očkovania sú v úzkom zmysle slova spojené s výrobou daného poľnohospodárskeho výrobku a musia sa dodržiavať počas celého výrobného cyklu, týmito pravidlami sa vymedzuje postup výroby tohto výrobku (odôvodnenie 31).

3. Ak sa na uvedenie týchto výrobkov na trh alebo na ich používanie nevzťahuje žiadne obmedzenie, ak uvedený postup nebol dodržaný, tento postup nie je technickým predpisom, ktorý sa mal pred prijatím oznámiť (odôvodnenie 32 až 34).

Smernica vymedzuje technickú špecifikáciu ako „špecifikáciu uvedenú v dokumente, ktorým sa stanovujú požadované vlastnosti výrobku“. Technické špecifikácie sa preto musia vzťahovať na výrobok ako taký. Právny predpis, ktorým sa zakazuje komerčná reklama na vysielacie zariadenie neschváleného typu, iba zakazuje spôsob uvedenia na trh, pričom nestanovuje požadované vlastnosti výrobku (odôvodnenie 20).

1. Vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa iba stanovujú podmienky na zakladanie podnikov, a to napr. ustanovenia, podľa ktorých je pre výkon činnosti potrebné získať najprv povolenie, nie sú technickými predpismi v zmysle smernice. Technické predpisy v zmysle smernice sú špecifikáciami, ktorými sa vymedzujú vlastnosti výrobkov, a nie špecifikáciami týkajúcimi sa hospodárskych subjektov (odôvodnenie 45).

2. Vnútroštátne ustanovenie sa však musí posudzovať ako technický predpis, ak predmetné podniky sú podľa neho povinné požiadať najprv o schválenie svojich zariadení.

Vnútroštátne pravidlo, ktorým sa od prevádzkovateľov služieb s podmieneným prístupom vyžaduje, aby zariadenia, dekodéry alebo systémy na digitálny prenos a príjem televíznych signálov prostredníctvom satelitu, ktoré navrhujú na uvedenie na trh, uviedli do registra a pre tieto produkty získali certifikát skôr, ako ich môžu uviesť na trh, je technickým predpisom (odôvodnenie 46 a 47).

3. Smernica 95/47/ES o používaní noriem na prenos televíznych signálov neobsahuje žiadne ustanovenia týkajúce sa podrobných administratívnych pravidiel na vykonávanie povinností, ktoré pre členské štáty z uvedenej smernice vyplývajú. V rozsahu, v akom predmetný vnútroštátny právny predpis v hlavnom konaní transponuje smernicu 95/47/ES, a iba v tomto rozsahu, nevznikne oznamovacia povinnosť. Predmetný vnútroštátny právny predpis však v rozsahu, v akom stanovuje systém predchádzajúceho administratívneho povolenie, nemožno posudzovať ako právny predpis, ktorým členský štát spĺňa záväzné opatrenie Únie vyplývajúce z prijatia technických špecifikácií (odôvodnenia 27, 48 a 49).

1. Keďže z povinnosti označovať obaly nevyplýva povinnosť označiť daný obal alebo na ňom uviesť etiketu, nezdá sa, že by sa táto povinnosť vzťahovala na daný výrobok alebo na jeho obal ako taký. Na základe tohto výkladu nemožno o uvedenom ustanovení skonštatovať, že by stanovovalo požadované vlastnosti výrobku v zmysle smernice, a preto toto ustanovenie nemožno považovať za technickú špecifikáciu (odôvodnenie 30).

2. Takéto ustanovenie by mohlo byť technickým predpisom v zmysle smernice iba v prípade, že by vnútroštátny súd zastával názor, podľa ktorého sa toto ustanovenie musí vykladať tak, že vyžaduje aplikáciu označenia alebo uvedenie etikety (odôvodnenie 39).

3. Na neuplatniteľnosť technického predpisu, ktorý nebol oznámený Komisii v súlade s článkom 8 smernice, sa možno odvolať v právnych konaniach medzi jednotlivcami, napr. v súvislosti so zmluvnými právami a povinnosťami (odôvodnenie 50).

4. Je potom právomocou vnútroštátneho súdu zamietnuť uplatňovanie tohto ustanovenia, pričom závery vyplývajúce z neuplatniteľnosti uvedeného vnútroštátneho ustanovenia, pokiaľ ide o závažnosť sankcie podľa príslušného vnútroštátneho zákona, a to napr. neplatnosť alebo nevykonateľnosť zmluvy, sa riadia vnútroštátnym právom. Na takýto záver sa však vzťahuje podmienka, že príslušné pravidlá vnútroštátneho práva nie sú menej priaznivé ako pravidlá, ktoré upravujú podobné vnútroštátne činnosti, a nie sú sformulované spôsobom, ktorým by sa znemožnil praktický výkon práv priznaných právom Únie (odôvodnenie 53).

1. Definovanie určitej služby, ktorá súvisí s konštrukciou určitého výrobku, novým spôsobom, najmä takej, ktorá spočíva v prevádzke určitých hracích automatov, môže byť technickým predpisom, ktorý sa musí v zmysle smernice 98/34/ES oznámiť, ak táto nová úprava neobsahuje len technické predpisy, ktoré, v prípade, že boli vydané v dotyčnom členskom štáte po nadobudnutí účinnosti smernice 83/189/EHS, opakuje alebo nahrádza vnútroštátne opatrenie bez toho, aby dopĺňalo nové alebo doplňujúce špecifikácie a pôvodné opatrenie bolo Komisii riadne oznámené (odôvodnenie 85).

2. Vnútroštátne predpisy ako zákon o lotériách v platnom znení môžu byť technickým predpisom v zmysle smernice v rozsahu, v akom obsahujú zákaz usporadúvania hazardných hier prostredníctvom hracích automatov, keď je preukázané, že dosah predmetného zákazu je toho druhu, že nenecháva priestor pre iné ako čisto okrajové použitie predmetného výrobku, ktoré sa dá od neho rozumne očakávať, alebo, ak nejde o takýto prípad, keď je preukázané, že tento zákaz môže mať významný vplyv na zloženie alebo povahu výrobku, alebo na jeho uvedenie na trh (odôvodnenie 80).

3. Zmena vo vnútroštátnej úprave z povoľovacieho režimu na zákaz môže byť okolnosťou, ktorá je dôležitá pre oznamovaciu povinnosť (odôvodnenie 95).

Vyššia alebo nižšia hodnota výrobku/služby alebo veľkosť trhu výrobku/služby nemá vplyv na oznamovaciu povinnosť podľa tejto smernice (odôvodnenie 95).

Článok 1 ods. 11 smernice 98/34/ES sa má vykladať v tom zmysle, že také ustanovenie vnútroštátneho zákona, napr. také, ako sa uvádza, je v rozsahu, v akom zakazuje uvádzanie vatových tyčiniek, ktoré nie sú vyrobené z biologicky odbúrateľných materiálov podľa vnútroštátnej normy, na trh, technickým predpisom. (odôvodnenie 14)

Smernica 98/34/ES sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade, že vnútroštátne ustanovenia, akými sú sporné ustanovenia vo veci samej, ustanovili povinnosť uviesť na CD týkajúcich sa maliarskych diel rozlišujúce označenie „SIAE“ na účely obchodovania s nimi v dotknutom členskom štáte až po vstupe smernice 83/189/EHS do platnosti, predstavujú technický predpis, ktorý vzhľadom na to, že nebol oznámený Komisii, nemožno namietať proti jednotlivcovi (odôvodnenie 45).

Zmeny návrhu technického predpisu, ktorý už Komisii bol oznámený v súlade s článkom 8 ods. 1 prvým pododsekom smernice 98/34/ES, teda zmeny, ktoré v porovnaní s oznámeným návrhom predstavujú len zmiernenie podmienok použitia dotknutého výrobku, a preto znižujú skutočný dosah technického predpisu na obchod, nepredstavujú významnú zmenu návrhu v zmysle článku 8 ods. 1 tretieho pododseku tejto smernice. Takéto zmeny z toho dôvodu nie sú predmetom predchádzajúcej oznamovacej povinnosti (odôvodnenie 47).

1. Je nesporné, že pasy pre spoločenské zvieratá, pokiaľ sú označené individuálnym číslom a identifikujú konkrétne zviera, nemôžu byť samy osebe predmetom obchodných operácií (odôvodnenie 69).

2. Je teda vylúčené, aby sa uvedené pasy mohli považovať za „tovar“ v zmysle judikatúry Súdneho dvora a aby sa na ne uplatňovala smernica 98/34/ES.  V dôsledku toho špecifikácia, akou je špecifikácia stanovená v belgickej právnej úprave vo veci samej, sa nemôže kvalifikovať ako technická špecifikácia, ktorá sa v súlade s článkom 8 tejto smernice má vopred Komisii oznámiť a v prípade nedodržania povinnosti oznámenia ju vnútroštátny súd neuplatní (odôvodnenie 70).

3. Vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa týkajú pasu pre spoločenské zviera, upravujúce jeho používanie ako dôkazu na preukázanie identifikácie a registrácie psov, ako aj používanie samolepiacich štítkov na vykonanie zmien identifikačných údajov majiteľa a zvieraťa, a ustanovenia týkajúce sa určenia individuálneho čísla pre mačky a fretky nepredstavujú technické predpisy v zmysle článku 1 smernice 98/34/ES, ktoré sa v súlade s článkom 8 tejto smernice majú Komisii vopred oznámiť (odôvodnenie 71).

1. Opatrenie, ktoré vyhradzuje usporadúvanie hier na automatoch výlučne pre kasína, treba posúdiť ako „technický predpis“ v zmysle článku 1 bodu 11 smernice 98/34/ES (odôvodnenie 25).

2. Článok 1 ods. 11 smernice 98/34/ES sa musí vykladať v tom zmysle, že vnútroštátne ustanovenia, ktoré môžu mať za následok obmedzenie a postupne znemožnenie prevádzkovania hier na automatoch s nízkymi výhrami v iných zariadeniach ako v kasínach a herniach, môžu byť „technickými predpismi“ v zmysle tohto ustanovenia, ktorých návrhy musia byť predmetom oznámenia stanoveného v článku 8 ods. 1 prvom pododseku tejto smernice, ak sa preukáže, že uvedené ustanovenia stanovujú podmienky, ktoré môžu mať významný vplyv na povahu alebo na uvádzanie dotknutého výrobku na trh (odôvodnenie 41)ˇ.