Szczegóły powiadomienia

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Numer powiadomienia: 2019/340/PL (Polska )
Data otrzymania: 15/07/2019
Koniec zawieszenia: Zamknięte

Uwagi przedstawione przez: Komisja
Szczegółowa opinia wydana przez: Komisja
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr pl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 001

Informacja od Komisji - TRIS/(2019) 01900
dyrektywa (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2019/0340/PL - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901900.PL)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2019 0340 PL PL 15-07-2019 PL NOTIF


2. Member State
PL


3. Department Responsible
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 262 93 94, e-mail: notyfikacjaPL@mpit.gov.pl


3. Originating Department
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych
Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. +48 22 623 18 45, fax: +48 22 623 24 54, e-mail: sekretariat.rr@minrol.gov.pl


4. Notification Number
2019/0340/PL - C00A


5. Tytuł
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.


6. Products Concerned
produkty rolne i spożywcze


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych poprzez rozszerzenie wymogu zawierania umów na pośredników.
Wykonuje przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.). W projekcie dodano ziemniaki, rzepak i rzepik do produktów rolnych objętych wymogiem zawierania umów. Rozszerzono upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw rynków rolnych, który będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje produktów rolnych, dla których określa się minimalny okres obowiązywania umowy lub minimalny okres od zawarcia umowy do realizacji dostawy, lub termin zawarcia umowy na dostarczanie produktów rolnych. Rozszerzono zakres stosowania kar pieniężnych.
Ponadto w projekcie rozszerzono zakres nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi o praktykę polegającą na nabywaniu produktu rolnego, dla którego została ustalona cena referencyjna, poniżej tej ceny przez nabywcę, który nabywa ten produkt rolny bezpośrednio od producenta tego produktu rolnego.

, zaproponowano, aby minister właściwy do spraw rynków rolnych ustalał cenę referencyjną określonego produktu lub podkategorii produktu na podstawie określonego wzoru. Rozszerzono zakres przejawów nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej o nabywanie wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu rolnego lub spożywczego lub jego podkategorii – w odniesieniu do produktów nieprzetworzonych, poniżej jego ceny referencyjnej, w przypadku gdy taka cena referencyjna została ustalona. Przepisy techniczne projektu podlegajace notyfikacji: art. 2 pkt 5.


9. Brief Statement of Grounds
Producenci rolni stanowią najsłabsze ogniwo tego łańcucha i są często narażeni na stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez podmioty o większej sile przetargowej i większym potencjale ekonomicznym. Celem niniejszej ustawy jest wzmocnienie pozycji producenta rolnego w łańcuchu żywnościowym oraz doprecyzowanie istniejących przepisów. Zaproponowane rozwiązania pozwolą wzmocnić pozycję rynkową rolników poprzez ustalenie ceny referencyjnej pokrywającej koszty wytworzenia produktu. Zaproponowane rozwiązania legislacyjne przyczynią się do stabilizacji rynków rolnych, w tym rynku owoców, oraz ułatwią planowanie produkcji rolnej z większym wyprzedzeniem.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych: 1) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945);
2) ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 517)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Poufność
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Tak


16. Aspekty TBT i SPS
Aspekty TBT

NIE - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Uwagi zainteresowanych podmiotów

Witryna internetowa TRIS umożliwia osobom i organizacjom łatwe przesyłanie uwag dotyczących dowolnego powiadomienia.en
  COCERAL on 15-10-2019
Kliknij, aby rozwinąć tekst

COCERAL, FEDIOL and FEFAC, as the European associations that together represent sectors that collect and trade cereals and oilseeds, crush oilseeds, process feed material and provide feedstock to food and to non-food industries and compound feed to livestock industry, submits in the attached document their contribution to the consultation on the draft Polish law currently under consultation in TRIS (2019/0340/PL).


en
  Krajowa Unia Producentów Soków on 08-10-2019
Kliknij, aby rozwinąć tekst

Uwagi dotyczą notyfikacji projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, w aspekcie ustalania cen referencyjnych, terminu do zawarcia umów dostawy, minimalnego okresu obowiązywania umów dostawy oraz minimalnego okresu wyczekiwania pomiędzy zawarciem umowy a relizacją dostaw w jej ramach. 

__________________

The remarks relate to the notification of the draft act on counteracting unfair use of contractual advantage with respect to planned introduction of reference prices, deadline to conclude delivery contracts, minimum contract duration and the minimum waiting period between the conclusion of the contract and performance of deliveries under it.


pl
  Stowarzyszenie Młynarzy RP on 14-09-2019
Kliknij, aby rozwinąć tekst

 Uwagi dotyczą notyfikacji projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, w aspekcie ustalania "cen referencyjnych". Przedstawione sa w załaczonym pliku PDF.