Szczegóły powiadomienia

Ustawa o produktach kosmetycznych

Numer powiadomienia: 2018/186/PL (Polska )
Data otrzymania: 30/04/2018
Koniec zawieszenia: 31/07/2018

Uwagi przedstawione przez: Komisja
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr pl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 001

Informacja od Komisji - TRIS/(2018) 01080
dyrektywa (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2018/0186/PL - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201801080.PL)

1. Ustrukturyzowany blok informacyjny
MSG 001 IND 2018 0186 PL PL 30-04-2018 PL NOTIF


2. Państwo członkowskie
PL


3. Departament odpowiedzialny za powiadomienie
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 262 93 94, e-mail: notyfikacjaPL@mpit.gov.pl


3. Departament wysyłający powiadomienie
Główny Inspektor Sanitarny


4. Numer powiadomienia
2018/0186/PL - C00P


5. Tytuł
Ustawa o produktach kosmetycznych


6. Przedmiotowe produkty
Produkty kosmetyczne


7. Powiadomienie w związku z innym aktem prawnym
-


8. Podstawowa treść
Art. 3 1. Dokumentację produktu, o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1223/2009, udostępnianą zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia nr 1223/2009, sporządza się w języku polskim lub języku angielskim.
2. Część B raportu bezpieczeństwa produktu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 1223/2009, udostępnianą zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia nr 1223/2009, sporządza się w języku polskim.


9. Krótkie uzasadnienie
Art. 11 ust 3 rozporządzenia nr 1223/2009 stanowi, że "informacje zawarte w dokumentacji produktu są udostępniane w języku łatwo zrozumiałym dla właściwych organów danego państwa członkowskiego". Biorąc pod uwagę ww. przepisy doprecyzowano, że dokumentację produktu udostępnianą do celów kontroli zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia nr 1223/2009 sporządza się w języku polskim lub angielskim, natomiast część B raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego – udostępnianą do celów kontroli sporządza się w języku polskim (art. 3 projektu ustawy).


10. Dokumenty referencyjne – teksty podstawowe
Brak podstawowego tekstu


11. Powołanie się na procedurę awaryjną
Nie


12. Uzasadnienie procedury awaryjnej
-


13. Poufność
Nie


14. Środki natury podatkowej
Nie


15. Ocena skutków
Tak


16. Aspekty TBT i SPS
Aspekty TBT

NIE - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

NIE - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Uwagi zainteresowanych podmiotów

Witryna internetowa TRIS umożliwia osobom i organizacjom łatwe przesyłanie uwag dotyczących dowolnego powiadomienia.


Po zakończeniu okresu zawieszenia nie przyjmujemy uwag do przedmiotowego powiadomienia za pośrednictwem witryny internetowej.


en
  Philips IP&S on 15-05-2018
Kliknij, aby rozwinąć tekst