Szczegóły powiadomienia

Ustawa o produktach kosmetycznych

Numer powiadomienia: 2018/186/PL (Polska)
Data otrzymania: 30/04/2018
Koniec zawieszenia: 31/07/2018

Uwagi przedstawione przez: Komisja
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr pl
pl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaggio 002

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2018) 01080
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2018/0186/PL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201801080.IT)

1. Ustrukturyzowany blok informacyjny
MSG 002 IND 2018 0186 PL IT 30-04-2018 PL NOTIF


2. Państwo członkowskie
PL


3. Departament odpowiedzialny za powiadomienie
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 262 93 94, e-mail: notyfikacjaPL@mpit.gov.pl


3. Departament wysyłający powiadomienie
Główny Inspektor Sanitarny


4. Numer powiadomienia
2018/0186/PL - C00P


5. Tytuł
Legge sui prodotti cosmetici


6. Przedmiotowe produkty
Prodotti cosmetici


7. Powiadomienie w związku z innym aktem prawnym
-


8. Podstawowa treść
Articolo 3 1. La documentazione informativa sul prodotto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009, resa disponibile in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento, sarà redatta in lingua polacca o in lingua inglese.
2. La parte B della relazione sulla sicurezza del prodotto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009, resa disponibile in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento, sarà redatta in lingua polacca.


9. Krótkie uzasadnienie
L'articolo 11, paragrafo 3, del succitato regolamento stabilisce che "Le informazioni contenute nella documentazione informativa sul prodotto sono disponibili in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti dello Stato membro". Tenendo conto delle suddette disposizioni, è stato chiarito che la documentazione informativa sul prodotto resa disponibile ai fini di controllo in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1223/2009, sarà redatta in lingua polacca o in lingua inglese, mentre la parte B della relazione sulla sicurezza del prodotto, resa disponibile ai fini di controllo, sarà redatta in lingua polacca (articolo 3 del progetto di legge).


10. Dokumenty referencyjne – teksty podstawowe
Testi di base non disponibili.


11. Powołanie się na procedurę awaryjną
No


12. Uzasadnienie procedury awaryjnej
-


13. Poufność
No


14. Środki natury podatkowej
No


15. Ocena skutków16. Aspekty TBT i SPS
Aspetto OTC

No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.

Aspetto SPS

No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.

**********
Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Uwagi zainteresowanych podmiotów

Witryna internetowa TRIS umożliwia osobom i organizacjom łatwe przesyłanie uwag dotyczących dowolnego powiadomienia.


Po zakończeniu okresu zawieszenia nie przyjmujemy uwag do przedmiotowego powiadomienia za pośrednictwem witryny internetowej.


en
  Philips IP&S on 15-05-2018
Kliknij, aby rozwinąć tekst