Details van kennisgeving

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Kennisgevingsnummer: 2021/430/B (België )
Datum van ontvangst: 07/07/2021
Einde van de status-quoperiode: 08/10/2021

de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 001

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2021) 02564
Richtlijn (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2021/0430/B - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102564.NL)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2021 0430 B NL 07-07-2021 B NOTIF


2. Member State
B


3. Department Responsible
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Originating Department
FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid
Brandpreventie
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
De heer Jan Laarmans
Tel: 00 32 2 488 51 72


4. Notification Number
2021/0430/B - B00


5. Titel
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen


6. Products Concerned
Het ontwerp van koninklijk besluit bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor parkings, voor stookplaatsen en voor het brandgedrag van gevels.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Het besluit strekt tot aanpassing van de voorschriften in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen. Deze voorschriften regelen de brandveiligheid van nieuw op te richten gebouwen en de uitbreidingen van de bestaande gebouwen.

In het ontwerp is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van parkings en het brandgedrag van gevels.

Brandveiligheidsnormen voor stookafdelingen, brandstofopslagruimtes en schoorstenen werden expliciet opgenomen in de voorschriften van het koninklijk besluit van 7 juli 1994.

Voorts zijn er ook wijzigingen van de voorschriften voor liften, brandwerende deuren, daken, houten terrassen, afstand tussen gevels, verlaagde plafonds, duplexen en triplexen, binnentrappenhuizen, de af te leggen weg naar een uitgang, de evacuatieweg op een evacuatieniveau, de afstand tussen trappenhuizen, technische lokalen en brandbestrijdingsmiddelen.

De overige artikelen bevatten diverse aanpassingen en wijzigingen die de bestaande voorschriften inzake de brandveiligheid van de nieuwe op te richten gebouwen verbeteren en verduidelijken.


9. Brief Statement of Grounds
De wijzigingen van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 hebben onder meer tot doel :
- het beperken brandvoortplanting via de gevel
- de wijziging in de risico’s van voertuigbranden in ondergrondse parkeergarages
- het toelaten van machinekamerloze liften overeenkomstig de Europese liftenrichtlijn
- het laten gelden van de Europese klasseringen voor brandwerende deuren
- het voorzien van een mogelijkheid om classificatierapporten of technische goedkeuringen te gebruiken om het brandgedrag van de volledige dakopbouw aan te tonen
- het verzekeren van een gelijkwaardig veiligheidsniveau voor houten terrassen die op daken zijn geplaatst
- het beperken van brandoverslag van de ene naar de andere gevel
- het verduidelijken van de geldende voorschriften voor de verticale schermen die het verlaagd plafond opdelen in verschillende volumes
- het toepassen van bij brand zelfsluitende deuren
- het versoepelen van de regels voor duplexen en triplexen voor de kleinere appartementen
- het toelaten om ook in middelhoge gebouwen een lift en een binnentrap als één geheel brandwerend te omsluiten
- het verduidelijken dat een verbinding met een ander compartiment geen uitgang is
- het beperken van de strengere voorschriften tot de evacuatiewegen die trappenhuizen verbinden met de openbare weg
- het opheffen van de minimale afstand tussen de toegangen tot de trappenhuizen
- het opheffen van het vereiste om een sas te voorzien voor kleinere technische compartimenten
- het verlenen van een ruimere bevoegdheid aan de brandweer om de voorschriften voor brandbestrijdingsmiddelen te bepalen.


10. Reference Documents - Basic Texts
De basisteksten zijn met een eerdere kennisgeving meegestuurd: 2016/189/B


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Vertrouwelijkheid
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
-


16. TBT- en SPS-aspecten
TBT-aspect

NEE- Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee, het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  none on 26-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Fire Opwijk (B) 9 april 1921: Spreading of fire through large attic over 11 appartments by lack of vertical fire walls. The fire started in an appartment under the attic, spreaded all over the attic and went down again to all other 10 appartments under the attic. For industrial buildings we have for the vertical compartiment walls extra requirements to prevent the fire to spread via facade or roof.

For appartments there is no such requirement, why not add something similar for buildings used for living, schools...


nl
  ABVV / BEC on 03-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Gelieve de tekst "Bij pneumatisch vullen mag er geen sprake zijn van overdruk of onderdruk in een silo. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen van de pellets en één aansluiting voor het aanzuigen.

De transportleidingen en hun ophangingen moeten uit staal zijn en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een hoofdequipotentiale geleider overeenkomstig het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.)." te veranderen door

"Bij pneumatisch vullen mag geen overmatige overdruk of onderdruk in de silo aanwezig zijn. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen  en één aansluiting voor het aanzuigen van de pellets. De transportleidingen en hun ophangingen zijn uit staal en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een potentiaalvereffeningsverbinding overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties."