Details van kennisgeving

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het stellen van regels over digitale verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen.

Kennisgevingsnummer: 2020/707/NL (Nederland )
Datum van ontvangst: 16/11/2020
Einde van de status-quoperiode: 17/02/2021

de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 001

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2020) 04062
Richtlijn (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2020/0707/NL - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004062.NL)

1. Gestructureerde informatieregel
MSG 001 IND 2020 0707 NL NL 16-11-2020 NL NOTIF


2. Lidstaat
NL


3. Verantwoordelijke dienst
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Dienst van herkomst
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Wetgeving en Juridische Zaken


4. Kennisgevingsnummer
2020/0707/NL - C00A


5. Titel
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het stellen van regels over digitale verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen.


6. Desbetreffende producten
dierlijke meststoffen, met inbegrip van de digitale verantwoording van het vervoer daarvan


7. Kennisgeving in het kader van een ander communautair wetsbesluit
-


8. Voornaamste inhoud
Met voorgestelde wijzigiging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt de verplichting om bij het vervoer van dierlijke meststoffen voortaan gebruik te maken van een door de minister beschikbaar gesteld systeem verder uitgewerkt. Via een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (genotificeerd onder nummer 2020/0505/NL) wordt de ze verplichting in het leven geroepen. Dit systeem heet rVDM. Door het gebruik van dit systeem kunnen de vervoersstromen digitaal en realtime in beeld worden gebracht. Voor elke stap in het vervoer dienen gegevens te worden verstrekt aan rVDM. Voorafgaand aan het vervoer dient het vervoer te worden aangemeld (vooraanmelding).
Op deze manier kan beter en efficiënter een beeld worden verkregen van de naleving van de regels rondom het vervoer van dierlijke meststoffen. De invoering van rVDM dient ter vervanging van het huidige systeem waarmee op papier en achteraf de gegevens rondom het vervoer werden verstrekt. Door de invoering van rVDM wordt een verbetering van de naleving bereikt en wordt de kans op fraude verkleind.
Verhoging van de naleving is benoemd als doel in het zesde actieprogramma, dat in het kader van de Nitraatrichtlijn is opgesteld. Eén van de maatregelen om de naleving van wet- en regelgeving te verhogen is de inzet van automatisering zoals het voorgestelde rVDM. In de derogatiebeschikking die op 17 juli 2020 (PbEU 2020, L 234/20) in het kader van de Nitraatrichtlijn aan Nederland is verleend is de invoering van een dergelijk systeem als een van de voorwaarden opgenomen. Voorliggende wijziging van het Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm)voorziet in de nadere uitwerking van rVDM. De voorgestelde artikelen 53 tot en met 56, 58 tot en met 69m, 128b en bijlage E bevatten technische voorschriften.


9. Beknopte toelichting
Met de voorgestelde wijziging van de Urm wordt een digitaal en realtime systeem van verantwoording van de vervoersstromen van dierlijke meststoffen, inclusief in voorkomend geval daarbij te gebruiken apparatuur nader uitgewerkt.
Het stellen van deze regels is nodig om de naleving van de regels rondom het vervoer te verhogen en daarmee fraude tegen te gaan. Deze aspecten leveren een dwingende reden van algemeen belang op. Gegevens die aan rVDM worden verstrekt bieden daarnaast de nodige handvatten om inzicht te krijgen in de naleving van de overige regels uit de meststoffenwetgeving, namelijk de verantwoordingsplicht en uiteindelijk ook gebruiksnormen.

De regeling is non-discriminatoir, omdat zij geldt voor iedereen die zich bezig houdt met het vervoer van dierlijke meststoffen.

De regeling is proportioneel. Ook op dit moment geldt reeds de verplichting om ten aanzien van het vervoer van dierlijke meststoffen gegevens te verstrekken. Aan de omvang van die verplichting verandert niet veel, er verandert met name wat in de wijze en het moment waarop de gegevens moeten worden verstrekt. Het digitaal en real time verstrekken van gegevens levert sneller een compleet beeld op van de vervoersstromen, hetgeen noodzakelijk is om de kans op niet-naleving en fraude te verkleinen en daarnaast om effectiever toe te kunnen zien op de naleving en te kunnen handhaven. De gestelde eisen zijn waar nodig toegesneden op specifieke situaties (maatwerk) en zijn geschikt om het doel te bereiken en gaan derhalve niet verder dan noodzakelijk binnen de situatie rondom het vervoer van dierlijke meststoffen.


10. Referentiedocumenten - Basisteksten
Nummers of titels van de basisteksten: Uitvoeringsregeling Meststoffenwet https://wetten.overheid.nl/BWBR0018989/2020-08-01


11. Beroep op de urgentieprocedure
Nee


12. Redenen voor de urgentie
-


13. Vertrouwelijkheid
Nee


14. Fiscale maatregelen
Nee


15. Effectbeoordeling
-


16. TBT- en SPS-aspecten
TBT-aspect

Nee, het ontwerp is geen technisch voorschrift, noch een procedure voor de beoordeling van de conformiteit

SPS-aspect

Nee, het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


U kunt uw mening indienen in alle officiële EU-talen. Omdat het analyseren en intern verwerken van uw meningen de nodige tijd in beslag neemt, raden wij u aan deze minstens een maand vóór het eindigen van de status-quoperiode in te dienen zodat ze naar behoren in beschouwing worden genomen. Uw bijdragen worden in elk geval aanvaard tot 23:59:59 MET op de datum waarop de status-quoperiode eindigt. Uw bijdrage zal op TRIS bekend worden gemaakt (dit geldt niet voor vertalingen in andere talen), tenzij u aangeeft dat u de bijdrage vertrouwelijk wilt houden.

De meningen van de belanghebbende partijen zijn belangrijk voor de Commissie en de lidstaten in het kader van een beoordeling van de kennisgevingen die uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/1535 zijn ingediend. De Commissie reageert echter op onafhankelijke wijze, rekening houdend met de informatie waarover zij beschikt en in overeenstemming met haar interne besluitvormingsregels.

Gelieve op te merken dat u geen verdere feedback ontvangt over de inhoud van uw bijdrage.

Aan het einde van de status-quoperiode vindt u op deze webpagina https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nl/, onder het kennisgevingsdossier, informatie over de vorm van eventuele reacties van de Commissie en/of de lidstaten op de kennisgeving.


Er zijn geen bijdragen gevonden voor deze kennisgeving