Details van kennisgeving

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen

Kennisgevingsnummer: 2017/182/B (België )
Datum van ontvangst: 10/05/2017
Einde van de status-quoperiode: 11/08/2017

Het indienen van opmerkingen door: Hongarije
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2017) 01172
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2017/0182/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201701172.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2017 0182 B NL 10-05-2017 B NOTIF


2. Member State
B


3. Department Responsible
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif
NG III – 5e étage
Boulevard Roi Albert II 16
B - 1000 Bruxelles
Tel: 02/277.93.71


3. Originating Department
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Service Denrées Alimentaires, Aliments pour animaux et Autres Produits de Consommation
Eurostation,
place Victor Horta 40/10,
1060 Saint-Gilles, Belgique
tel.: 02 524 73 78
dominique.declock@sante.belgique.be


4. Notification Number
2017/0182/B - C50A


5. Titel
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen


6. Products Concerned
Voedingssupplementen


7. Notification Under Another Act
- Verordening (EG) nr. 1925/2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen
- Richtlijn 2000/13/EG inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame
- Richtlijn 2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen.


8. Main Content
Het ontwerp voorziet in een wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen

Het ontwerp definieert de minimale en/of maximale hoeveelheid die per dag mag worden gebruikt voor vier stoffen in voedingssupplementen, met name:
- cafeïne: maximaal 80 mg/dag
- luteïne: tussen 2 en 10 mg/dag
- lycopeen: tussen 2,5 en 15 mg/dag
- rodegistrijst of elke andere bron van monacoline K: maximaal 10 mg/dag monacoline K

Om de veiligheid te waarborgen, wordt voor cafeïne en rodegistrijst een verplichte vermelding ingevoerd die moet worden aangebracht op het etiket van het product:
- cafeïne: „Niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.”
- rodegistrijst: „Dit product is niet geschikt voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en adolescenten, personen ouder dan zeventig jaar, personen met lever-, nier- of spieraandoeningen, personen die geneesmiddelen nemen die aanleiding kunnen geven tot interacties (bijv.: cholesterolverlagende geneesmiddelen) en personen die overgevoelig zijn voor statines.
Gelieve bij twijfel contact op te nemen met uw arts of apotheker.”

Bij wijze van overgangsmaatregel mogen de voedingssupplementen die niet voldoen aan de bepalingen van het ontwerpbesluit maar wel aan de bepalingen van het bestaande besluit, nog in de handel worden gebracht of van een etiket worden voorzien voor [publicatiedatum + 10 dagen]. De voedingssupplementen die niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit mogen worden verkocht tot de voorraad is uitgeput en ten laatste tot [datum van ondertekening + 1 jaar], met uitzondering van de producten op basis van rodegistrijst, die met onmiddellijke ingang niet meer mogen worden verkocht wegens de talrijke bijwerkingen.


9. Brief Statement of Grounds
Momenteel bestaan er geen wettelijke grenswaarden voor cafeïne, luteïne, lycopeen en rodegistrijst in voedingssupplementen. Dit ontwerp wijzigt het bestaande besluit op basis van wetenschappelijk advies.
- cafeïne: de in het ontwerp voorgestelde grenswaarden zijn gebaseerd op advies nr. 8689 van 11 januari 2012 van de Hoge Gezondheidsraad betreffende het gebruik van cafeïne in voedingsmiddelen (https://www.health.belgium.be/fr/avis-8689-utilisation-de-la-cafeine-dans-les-denrees-alimentaires, beschikbaar in het Frans, Engels en Nederlands). De grenswaarden zijn eveneens gebaseerd op de meest recente gegevens uit de voedselconsumptiepeiling 2014 betreffende de consumptie van cafeïne. Deze peiling bevestigt de schattingen van de HGR
- luteïne en lycopeen: de in het ontwerp voorgestelde grenswaarden zijn gebaseerd op advies nr. 8592 van december 2009 van de Hoge Gezondheidsraad: „Herziening van de aanbevelingen betreffende een bijkomende inname van lycopeen en luteïne door voedingssupplementen” (https://www.health.belgium.be/fr/avis-8592-revision-des-recommandations-concernant-un-apport-complementaire-en-lycopene-et-en-luteine, beschikbaar in het Frans en Nederlands)
- rodegistrijst: de in het ontwerp voorgestelde grenswaarden zijn gebaseerd op het richtsnoer van 7 december 2016 betreffende producten die rodegistrijst bevatten
(http://www.afmps.be/sites/default/files/downloads/richtsnoer_rode_rijst.pdf, beschikbaar in het Frans en Nederlands)


10. Reference Documents - Basic Texts
Beperking van de handel in of het gebruik van chemische stoffen, bereidingen of producten
Verwijzingen naar basisteksten: Koninklijk Besluit van 12 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen
ministerieel besluit van 19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Vertrouwelijkheid
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
-


16. TBT- en SPS-aspecten
TBT-aspect

Nee - Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee - Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  Food Supplements Europe on 10-08-2017
Klik om zichtbaar te maken

 Please find attached our comments on this notification.


fr
  NAREDI on 07-08-2017
Klik om zichtbaar te maken

Cher, Chère,

Merci de bien vouloir trouver la contribution de NAREDI en annexe.

Bien cordiallement,

Anne-Christine Gouder

Secrétaire générale