Dettagli della notifica

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Numero di notifica: 2020/427/I (Italia )
Data di ricezione: 03/07/2020
Termine dello status quo: 05/10/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2020) 02486
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2020/0427/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002486.SL)

1. Blocco di informazioni strutturate
MSG 002 IND 2020 0427 I SL 03-07-2020 I NOTIF


2. Stato membro
I


3. Servizio responsabile
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5368 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Servizio estensore
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITOTIO E DEL MARE
Direzione Generale per l’Economia Circolare ECi
Roma


4. Numero di notifica
2020/0427/I - S20E


5. Titolo
Uredba o določitvi standardov o prenehanju statusa odpadka za inertne nenevarne sestavne dele odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju cest, v skladu z odstavkom 2 člena 184b Zakonske uredbe št. 152 z dne 3. aprila 2006.


6. Prodotti interessati
Predelani inertni agregati, ki jih sestavljajo: pesek 0,063 ÷ 2 mm; gramoz 2 ÷ 8 mm; fini gramoz 8 ÷ 20 mm.


7. Notifica ai sensi di un'altra norma8. Contenuti principali
Na podlagi izvajanja pooblastila iz odstavka 2 člena 184b Zakonske uredbe št. 152 z dne 3. aprila 2006 osnutek uredbe opredeljuje merila, v skladu s katerimi inertni sestavni deli odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju cest, po posebni obdelavi in pod pogojem, da izpolnjujejo zahteve iz uredbe, prenehajo biti odpadki in se lahko ponovno vključijo v gospodarski cikel kot proizvodi.

Uredba je razdeljena na sedem členov in tri priloge.
Člen 1 opredeljuje področje uporabe uredbe, člen 2 navaja sklicevanje na opredelitve pojmov iz člena 183 Zakonske uredbe št. 152 z dne 3. aprila 2006, dopolnjene s posebnimi opredelitvami pojmov, člen 3 določa, da nenevarni inertni sestavni deli odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju cest, po predelavi prenehajo biti odpadki in postanejo reciklirani inertni agregati. Člen 4 opredeljuje posebne uporabe materialov, ki jim preneha status odpadka, člen 5 uvaja izjavo o skladnosti, člen 6 zahteva, da proizvajalec uvede sistem vodenja kakovosti, člen 7 pa zajema prehodne in končne določbe.
Glede prilog:
Priloga 1 o splošnih merilih za prenehanje statusa odpadka;
Priloga 2 določa posebne namene, za katere se uporabljajo reciklirani inertni agregati, in povezane referenčne standarde UNI;
Priloga 3 vsebuje obrazec izjave o skladnosti.


9. Motivazioni in breve
Razvrstitev glede prenehanja statusa odpadka je ukrep, ki se v skladu z odločitvijo vseh držav EU uporablja v zvezi z opredelitvijo podjetja za recikliranje in predelavo, ki se uporabi v trenutku, ko se lahko materiali, ki izhajajo iz visokokakovostnega postopka recikliranja ali predelave, ponovno vključijo na trg in so enakovredni primarnim surovinam, kar olajšuje zmanjšanje rabe naravnih virov in surovin.
Odpadki, ki nastanejo pri čiščenju cest, postanejo vir in pomagajo zmanjševati rabo surovin in količino odstranjenih odpadkov, saj se daje prednost predelavi materialov.


10. Documenti di riferimento - Testi di base
Sklic(-i) na osnovno(-a) besedilo(-a): - Zakonska uredba št. 152 z dne 3. aprila 2006: člen 184b - naslov IIIa dela II - poglavje IV naslova I dela IV: priložen kot del uradnega obvestila št. 2017/0522/I;
- pojasnjevalno poročilo: vključeno v „Druga besedila“.


11. Richiesta di ricorso alla procedura d'urgenza
Ne


12. Motivi dell'urgenza13. Riservatezza
Ne


14. Misure fiscali
Ne


15. Valutazione dell'impatto
Da


16. Aspetti OTC e SPS
Vidik TOT

Ne – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Vidik SFS

Ne - osnutek ni sanitarni ali fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributi parti interessate

Tramite il sito web TRIS tu e la tua organizzazione potrete facilmente condividere le vostre opinioni su qualsivoglia notifica.


Dal momento che il periodo sospensivo è terminato, attualmente non si accettano ulteriori contributi tramite il sito web.


Non sono stati trovati contributi per la presente notifica