Dettagli della notifica

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Numero di notifica: 2020/427/I (Italia )
Data di ricezione: 03/07/2020
Termine dello status quo: 05/10/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2020) 02486
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2020/0427/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002486.SK)

1. Blocco di informazioni strutturate
MSG 002 IND 2020 0427 I SK 03-07-2020 I NOTIF


2. Stato membro
I


3. Servizio responsabile
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5368 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Servizio estensore
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITOTIO E DEL MARE
Direzione Generale per l’Economia Circolare ECi
Roma


4. Numero di notifica
2020/0427/I - S20E


5. Titolo
Nariadenie, ktorým sa stanovujú normy upravujúce stav konca odpadu pre inertnú zložku odpadu z mestského zametania, ktorá nie je nebezpečná, podľa článku 184b pododseku 2 legislatívneho dekrétu č. 152 z 3. apríla 2006.


6. Prodotti interessati
Získané inertné agregáty pozostávajúce z: piesku 0,063 ÷ 2 mm; štrku 2 ÷ 8 mm; jemného štrku 8 ÷ 20 mm


7. Notifica ai sensi di un'altra norma
-


8. Contenuti principali
Na základe poverenia ustanoveného v článku 184b ods. 2 legislatívneho dekrétu č. 152 z 3. apríla 2006 sa v návrhu nariadenia určujú kritériá, podľa ktorých sa odpad ako inertná zložka odpadu z mestského zametania, po osobitnom spracovaní a ak spĺňa požiadavky stanovené v nariadení, prestáva klasifikovať ako odpad, ktorý sa znova zavedie do hospodárskeho cyklu ako výrobky.

Nariadenie je rozdelené do siedmich článkov a troch príloh.
V článku 1 sa vymedzuje rozsah pôsobnosti nariadenia, v článku 2 sa odkazuje na vymedzenie pojmov uvedené v článku 183 legislatívneho dekrétu č. 152 z 3. apríla 2006, ktoré je doplnené o osobitné vymedzenie pojmov; v článku 3 sa uvádza, že po zhodnocovaní sa inertná zložka odpadu zo zametania ciest, ktorá nie je nebezpečná, prestáva klasifikovať ako odpad a je kvalifikovaná ako zhodnotené inertné agregáty. V článku 4 sa uvádzajú osobitné použitia materiálov so stavom konca odpadu; v článku 5 sa zavádza vyhlásenie o zhode; v článku 6 sa vyžaduje, aby výrobca prijal systém riadenia kvality a napokon článok 7 obsahuje prechodné a záverečné ustanovenia.
Pokiaľ ide o prílohy:
Príloha 1 sa týka všeobecných kritérií pre stav konca odpadu;
V prílohe 2 sú uvedené konkrétne účely, na ktoré sa zhodnotené inertné agregáty používajú, a príslušné referenčné normy UNI;
Príloha 3 obsahuje formulár vyhlásenia o zhode.


9. Motivazioni in breve
Klasifikácia stavu konca odpadu je opatrením, ktoré sa podľa rozhodnutia všetkých štátov EÚ používa na identifikáciu spoločnosti zaoberajúcej sa recykláciou a zhodnocovaním odpadu, ktorá sa uplatňuje v okamihu, keď je možné opätovne zaviesť materiály, ktoré sú výsledkom vysoko kvalitného procesu recyklácie alebo zhodnocovania, na trh a sú schopné konkurovať pôvodným surovinám, čo uľahčuje zníženie spotreby prírodných zdrojov a surovín.
Odpad z mestského zametania sa stáva zdrojom a pomáha znižovať využívanie surovín a množstvo odpadu, ktoré sa musí zneškodniť, čím sa podporuje zhodnocovanie materiálov.


10. Documenti di riferimento - Testi di base
Odkazy na základné texty: - legislatívny dekrét č. 152 z 3. apríla 2006: článok 184b - hlava IIIa časti II - hlava I kapitola IV časti IV: predložené ako súčasť oznámenia 2017/0522/I;
– dôvodová správa: priložená v časti „Iné texty“.


11. Richiesta di ricorso alla procedura d'urgenza
Nie


12. Motivi dell'urgenza
-


13. Riservatezza
Nie


14. Misure fiscali
Nie


15. Valutazione dell'impatto
Áno


16. Aspetti OTC e SPS
Aspekt technických prekážok obchodu

Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení

Nie - návrh nie je sanitárne ani rastlinolekárske opatrenie

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributi parti interessate

Tramite il sito web TRIS tu e la tua organizzazione potrete facilmente condividere le vostre opinioni su qualsivoglia notifica.


Dal momento che il periodo sospensivo è terminato, attualmente non si accettano ulteriori contributi tramite il sito web.


Non sono stati trovati contributi per la presente notifica