Dettagli della notifica

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Numero di notifica: 2020/427/I (Italia )
Data di ricezione: 03/07/2020
Termine dello status quo: 05/10/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2020) 02486
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2020/0427/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002486.NL)

1. Blocco di informazioni strutturate
MSG 002 IND 2020 0427 I NL 03-07-2020 I NOTIF


2. Stato membro
I


3. Servizio responsabile
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5368 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Servizio estensore
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITOTIO E DEL MARE
Direzione Generale per l’Economia Circolare ECi
Roma


4. Numero di notifica
2020/0427/I - S20E


5. Titolo
Verordening houdende voorschriften voor de beëindiging van de kwalificatie van het ongevaarlijke inerte bestanddeel van veegafval als afval in de zin van artikel 184 ter, lid 2 van wetgevend besluit nr. 152 van 3 april 2006.


6. Prodotti interessati
Teruggewonnen inerte materialen bestaande uit: zand 0,063 ÷ 2 mm; fijn grind 2 ÷ 8 mm; kiezels 8 ÷ 20 mm


7. Notifica ai sensi di un'altra norma
-


8. Contenuti principali
In de ontwerpverordening zijn, op grond van de volmacht vervat in artikel 184 ter, lid 2 van wetgevend besluit nr. 152 van 3 april 2006, de criteria vastgelegd waaronder het inerte bestanddeel van veegafval, na een specifieke behandeling en indien het voldoet aan de vereisten van deze verordening, niet langer als afval wordt aangemerkt, teneinde het als teruggewonnen inert materiaal weer op te nemen in de economische cyclus.

De verordening is onderverdeeld in 7 artikelen en 3 bijlagen.
In artikel 1 wordt het toepassingsgebied van de verordening vastgesteld. In artikel 2 wordt verwezen naar de definities in artikel 183 van wetgevend besluit nr. 152 van 3 april 2006, en worden deze definities aangevuld met specifieke definities. In artikel 3 wordt bepaald dat als gevolg van terugwinningsactiviteiten het ongevaarlijke inerte bestanddeel van veegafval niet langer als afval wordt geclassificeerd, maar als teruggewonnen inert materiaal. In artikel 4 worden de specifieke toepassingen voor materialen in de einde-afvalfase uiteengezet. Met artikel 5 wordt de conformiteitsverklaring ingevoerd. In artikel 6 wordt bepaald dat de producent een kwaliteitsbeheerssysteem moet toepassen. Artikel 7, ten slotte, bevat de overgangs- en slotbepalingen.
Wat de bijlagen betreft:
Bijlage 1 bevat de algemene criteria voor de beëindiging van de kwalificatie als afvalstof;
Bijlage 2 bevat de specifieke doeleinden waarvoor het teruggewonnen inert materiaal wordt gebruikt en de relevante UNI-referentienormen;
Bijlage 3 bevat het model voor de conformiteitsverklaring.


9. Motivazioni in breve
De beëindiging van de kwalificatie als afval (einde-afvalfase) is een concrete maatregel om, zoals besloten door alle lidstaten van de EU, een recycling- en terugwinningssamenleving te realiseren, die werkelijkheid wordt op het moment dat materialen die het resultaat zijn van een proces van recycling of terugwinning van hoge kwaliteit, opnieuw op de markt kunnen worden gebracht en de concurrentie kan aangaan met ongebruikte grondstoffen, waardoor het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen kan worden verminderd.
Het veegafval wordt een hulpbron en draagt bij aan het verminderen van het gebruik van grondstoffen en van de hoeveelheid afval die bestemd is voor verwijdering, en bevordert de terugwinning van materialen.


10. Documenti di riferimento - Testi di base
Verwijzingen naar basisteksten: – wetgevend besluit nr. 152 van 3 april 2006: artikel 184 ter; deel II, titel III bis; deel IV, hoofdstuk IV, titel I: reeds toegezonden in het kader van kennisgeving 2017/0522/I;
– toelichting op de verordening: bijgevoegd onder “andere teksten”.


11. Richiesta di ricorso alla procedura d'urgenza
Nee


12. Motivi dell'urgenza
-


13. Riservatezza
Nee


14. Misure fiscali
Nee


15. Valutazione dell'impatto
Ja


16. Aspetti OTC e SPS
TBT-aspect

Nee - Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee - Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel.

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributi parti interessate

Tramite il sito web TRIS tu e la tua organizzazione potrete facilmente condividere le vostre opinioni su qualsivoglia notifica.


Dal momento che il periodo sospensivo è terminato, attualmente non si accettano ulteriori contributi tramite il sito web.


Non sono stati trovati contributi per la presente notifica