Dettagli della notifica

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Numero di notifica: 2020/427/I (Italia )
Data di ricezione: 03/07/2020
Termine dello status quo: 05/10/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2020) 02486
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2020/0427/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002486.FI)

1. Blocco di informazioni strutturate
MSG 002 IND 2020 0427 I FI 03-07-2020 I NOTIF


2. Stato membro
I


3. Servizio responsabile
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5368 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Servizio estensore
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITOTIO E DEL MARE
Direzione Generale per l’Economia Circolare ECi
Roma


4. Numero di notifica
2020/0427/I - S20E


5. Titolo
Määräys kadunlakaisujätteen vaarattoman inertin osan jätteeksi luokittelun päättymisestä 3 päivänä huhtikuuta 2006 parlamentin valtuutuksella annetun asetuksen nro 152 184-ter §:n 2 momentin mukaisesti


6. Prodotti interessati
Kerätyt inertit aineet, jotka koostuvat seuraavista: hiekka 0,063–2 millimetriä; sora 2–8 millimetriä; kivimurske 8–20 millimetriä


7. Notifica ai sensi di un'altra norma
-


8. Contenuti principali
Määräysluonnoksessa säädetään 3 päivänä huhtikuuta 2006 parlamentin valtuutuksella annetun asetuksen nro 152 184-ter §:n 2 momentissa säädetyn valtuutuksen perusteella perusteista, joiden mukaan kadunlakaisujätteen inertin osan jätteeksi luokittelu päättyy, jos kyseinen osa on käsitelty asianmukaisesti ja se täyttää määräyksessä säädetyt vaatimukset, jotta se voidaan lisätä uudelleen taloudelliseen kiertoon hyödynnettynä inerttinä aineena.

Määräyksessä on seitsemän pykälää ja kolme liitettä.
Määräyksen 1 §:ssä määritetään määräyksen soveltamisala, 2 §:ssä viitataan 3 päivänä huhtikuuta 2006 parlamentin valtuutuksella annetun asetuksen nro 152 183 §:ssä annettuihin määritelmiin, joita on täydennetty erityisillä määritelmillä, ja 3 §:ssä säädetään, että hyödyntämistoimien seurauksena kadunlakaisujätteen vaarattoman inertin osan jätteeksi luokittelu päättyy ja että se luokitellaan hyödynnetyiksi inerteiksi aineiksi. Määräyksen 4 §:ssä määritetään materiaalien, joiden jätteeksi luokittelu on päättynyt, erityiset käyttötarkoitukset, 5 §:ssä säädetään vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, 6 §:ssä säädetään, että tuottajan on sovellettava laadunhallintajärjestelmää, ja 7 §:ssä annetaan siirtymä- ja loppusäännökset.
Liitteissä käsitellään seuraavia seikkoja:
liite 1 koskee jätteeksi luokittelun päättymistä koskevia yleisiä perusteita,
liitteessä 2 kuvataan erityiset käyttötarkoitukset, joihin hyödynnettyjä inerttejä aineita voidaan käyttää, sekä asiaankuuluvat viitteinä käytetyt UNI-standardit,
liitteessä 3 annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen malli.


9. Motivazioni in breve
Jätteeksi luokittelun lopettaminen (End of Waste, EoW) on konkreettinen toimi, jolla voidaan luoda kaikkien EU:n jäsenvaltioiden päätöksellä kierrätys-/hyödyntämisyhteiskunta. Tämä toteutuu, kun korkealaatuisesta kierrätys- tai hyödyntämisprosessista saadut materiaalit voidaan saattaa uudelleen markkinoille ja ne ovat kilpailukykyisiä ensiöraaka-aineisiin nähden, jolloin voidaan vähentää luonnonvarojen ja raaka-aineiden kulutusta.
Kadunlakaisujätteestä tulee resurssi, jonka avulla voidaan vähentää raaka-aineiden käyttöä ja hävitettäväksi tarkoitettujen jätteiden määrää ja edistää materiaalien hyödyntämistä.


10. Documenti di riferimento - Testi di base
Viittaukset perusteksteihin: - huhtikuun 3 päivänä 2006 parlamentin valtuutuksella annetun asetuksen nro 152 184-ter § – II osan III-bis osasto – IV osan IV luvun I osasto: toimitettu ilmoituksen 2017/0522/I yhteydessä
- määräyksen perustelut: liitteenä kohdassa ”Muut tekstit”.


11. Richiesta di ricorso alla procedura d'urgenza
Ei


12. Motivi dell'urgenza
-


13. Riservatezza
Ei


14. Misure fiscali
Ei


15. Valutazione dell'impatto
Kyllä


16. Aspetti OTC e SPS
TBT-näkökohdat

Ei - luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohdat

Ei - luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributi parti interessate

Tramite il sito web TRIS tu e la tua organizzazione potrete facilmente condividere le vostre opinioni su qualsivoglia notifica.


Dal momento che il periodo sospensivo è terminato, attualmente non si accettano ulteriori contributi tramite il sito web.


Non sono stati trovati contributi per la presente notifica