Dettagli della notifica

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Numero di notifica: 2020/427/I (Italia )
Data di ricezione: 03/07/2020
Termine dello status quo: 05/10/2020

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2020) 02486
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2020/0427/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002486.ET)

1. Blocco di informazioni strutturate
MSG 002 IND 2020 0427 I ET 03-07-2020 I NOTIF


2. Stato membro
I


3. Servizio responsabile
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5368 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Servizio estensore
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITOTIO E DEL MARE
Direzione Generale per l’Economia Circolare ECi
Roma


4. Numero di notifica
2020/0427/I - S20E


5. Titolo
Määrus, milles käsitletakse tänavapuhastusjäätmete inertsete ohutute koostisosade jäätmetena käsitlemise lõpetamist vastavalt 3. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 152 artikli 184 b lõikele 2.


6. Prodotti interessati
Taaskasutatud täitematerjalid, mis koosnevad: liivast 0,063 ÷ 2 mm; peenkruusast 2 ÷ 8 mm; kruusast 8 ÷ 20 mm


7. Notifica ai sensi di un'altra norma
-


8. Contenuti principali
Reguleerimissüsteem määratleb 3. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 152 artikli 184 b lõikes 2 sisalduva delegeerimise alusel kriteeriumid, mille kohaselt jäätmed on tänavakoristusjäätmete inertsed komponendid pärast eritöötlust, ja kui need vastavad määruses kehtestatud nõuetele, ei liigitata neid enam jäätmeteks ja need tuleb majandustsüklis taaskasutuseks täitematerjalidena taas kasutusele võtta.

Määrus on jagatud seitsmeks artikliks ja kuueks lisaks.
Artiklis 1 määratletakse määruse kohaldamisala, artiklis 2 viidatakse 3. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 152 artiklis 183 osutatud määratlustele, millele on lisatud erimõisted; artiklis 3 on sätestatud, et taaskasutamistoimingute lõppedes ei liigitata teekoristusjäätmete inertset ohutut komponenti enam jäätmeteks ja kvalifitseeritakse taaskasutatavate täitematerjalidena. Artiklis 4 määratletakse jäätmematerjalide jäätmetena mittekäsitlemise (End of Waste) konkreetsed kasutusalad; artikliga 5 kehtestatakse vastavustunnistus; artiklis 6 on sätestatud, et tootja kohaldab kvaliteedijuhtimissüsteemi, ja lõpetuseks sisaldab artikkel 7 ülemineku- ja lõppsätteid.
Lisadega seonduv teave:
1. lisa sisaldab jäätmetena käsitlemise lõpetamise üldkriteeriumeid;
2. lisas on esitatud taaskasutatavate täitematerjalide kasutamise konkreetsed eesmärgid ja sellega seotud UNI võrdlusstandardid;
3. lisas on esitatud vastavustunnistuse näidis.


9. Motivazioni in breve
Jäätmete kvalifitseerimise lõpetamine - End of Waste (EoW) - kujutab endast konkreetset meedet, et luua kõigi ELi riikide otsusega ringlussevõtu ja taaskasutamise ettevõte, mis saab teoks, kui kvaliteetse ringlussevõtu või taaskasutamise protsessi tulemusel saadud materjalid saab uuesti turule viia ja need suudavad konkureerida varem kasutamata toorainetega, võimaldades vähendada loodusvarade ja toorainete tarbimist.
Tänavakoristusjäätmed muutuvad ressursiks ja aitavad kaasa toorainete kasutamise ja kõrvaldamiseks mõeldud jäätmete koguse vähendamisele, edendades materjalide taaskasutamist.


10. Documenti di riferimento - Testi di base
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid: - 3. aprilli 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 152 II osa III a jaotise artikkel 184 b - IV osa IV peatüki I jaotis: edastatud teatise 2017/0522/I raames.
Määruse illustreeriv aruanne: lisatud jakku „muud tekstid“;


11. Richiesta di ricorso alla procedura d'urgenza
Ei


12. Motivi dell'urgenza
-


13. Riservatezza
Ei


14. Misure fiscali
Ei


15. Valutazione dell'impatto
Jah


16. Aspetti OTC e SPS
TBT-leping

Ei - eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Ei - eelnõu ei ole sanitaar- ega fütosanitaarmeede.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributi parti interessate

Tramite il sito web TRIS tu e la tua organizzazione potrete facilmente condividere le vostre opinioni su qualsivoglia notifica.


Dal momento che il periodo sospensivo è terminato, attualmente non si accettano ulteriori contributi tramite il sito web.


Non sono stati trovati contributi per la presente notifica