Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Anmälningsnummer: 2021/157/S (Sverige )
Inkommet datum: 15/03/2021
Slut på frysning: 16/06/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2021) 00955
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2021/0157/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100955.SL)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2021 0157 S SL 15-03-2021 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Jordbruksverket
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Sverige


4. md.notifNum_missing
2021/0157/S - C00A


5. Titel
Predpisi Švedskega odbora za kmetijstvo o ukrepih za preprečevanje širjenja prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma (PRRS) pri prašičih v švedskih obratih


6. md.prodConc_missing
Živi prašiči.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
– Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1) (CELEX 32016R0429).

Poglavje 2 2, poglavje 3, 1-9 in 11-13, in poglavje 3 2-4 so posebne švedske določbe.


8. md.mainContent_missing
Predpisi vsebujejo določbe, ki določajo zahteve glede tega, kaj mora izvajalec storiti, da lahko prašiče pripelje v njihov obrat zaradi bolezni PRRS (svinjski reproduktivni in dihalni sindrom).

Zahteve, ki jih mora izvajalec izpolnjevati, se razlikujejo glede na to, ali so obrati, iz katerih prihajajo živali, prosti od PRRS. Če živali prihajajo iz obratov, ki niso prosti od PRRS, morajo biti živali med drugim izolirane in testirane, preden se lahko združijo z drugimi živalmi v obratu.

Predpisi se zato uporabljajo, kadar namerava nosilec dejavnosti sprejeti govedo v svoj obrat, ne glede na to, ali živali prihajajo s Švedske ali iz druge države.


9. md.briefGrounds_missing
Na podlagi dolgoročnega spremljanja, stroge zakonodaje, vključno z uspešnim nadzorom dokazanih primerov, švedski organi menijo, da je Švedska prosta od prašičje bolezni PRRS.
Namen teh osnutkov uredb je vzpostaviti nacionalne ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja PRRS pri prašičih v švedskih obratih.

Menimo, da so predlagana pravila sorazmerna in v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta ter so na splošno skladna z zahtevami Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE). Pravila se štejejo za nediskriminatorna, ker se zahteva po odsotnosti PRRS ali zahteva po izolaciji in testiranju v sprejemnem obratu uporablja za vse prašiče, ki se pripeljejo v švedski obrat. Poleg tega menimo, da so ukrepi upravičeni v luči nujnega javnega interesa, in sicer življenja in zdravja živali. Prav tako so upravičeni za preprečevanje povečane potrebe po zdravljenju z antibiotiki in s tem povečanega tveganja za odpornost proti antibiotikom. Končno, izvajalec, ki vnaša živali, ima na voljo ustrezne in protikužne alternative, ne da bi preprečil premik živali in proizvodov med državami članicami.

Pravila ne presegajo tega, kar je primerno in potrebno za preprečitev vnosa in širjenja PRRS pri švedskih prašičerejcih, prav tako pa ustvarjajo potrebne pogoje za ohranitev dobrega statusa Švedske glede PRRS. Želeni cilj se tako lahko doseže z ustreznimi zahtevami. Menimo, da ni drugega načina za ohranitev dobrega zdravja živali Švedske v zvezi s PRRS z manj omejevalnimi ukrepi.


10. md.basicTexts_missing
Osnovno(-a) besedilo(-a) ni(-so) na voljo


11. md.invEmergProc_missing
Ne


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Ne


14. md.fiscMeas_missing
Ne


15. md.impactAssessm_missing
Da


16. TBT- och SPS-aspekter
Vidik TOT

Ne – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

SPS vidik

Ne – osnutek ni sanitarni ali fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan