Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Anmälningsnummer: 2021/157/S (Sverige )
Inkommet datum: 15/03/2021
Slut på frysning: 16/06/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2021) 00955
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2021/0157/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100955.PL)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2021 0157 S PL 15-03-2021 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Jordbruksverket
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Sverige


4. md.notifNum_missing
2021/0157/S - C00A


5. Titel
Rozporządzenia Szwedzkiego Zarządu Rolnictwa w sprawie środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby - świńskiego zespołu zaburzeń reprodukcji i zespołu zaburzeń oddychania (PRRS) u świń w szwedzkich zakładach


6. md.prodConc_missing
Żywe świnie.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”), Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1 (Celex 32016R0429).

Rozdział 2 § 2, rozdział 3 §§ 1-9 i 11-13 oraz rozdział 3 §§ 2-4 stanowią szczególne przepisy dotyczące Szwecji.


8. md.mainContent_missing
Rozporządzenia zawierają przepisy określające wymogi, jakie musi spełnić podmiot, aby uzyskać zezwolenie na sprowadzenie świń do zakładu ze względu na chorobę PRRS (świńskiego zespołu zaburzeń reprodukcji i zespołu zaburzeń oddychania).

Wymagania, które musi spełnić podmiot, różnią się w zależności od tego, czy zakłady, z których pochodzą zwierzęta, są wolne od PRRS. Jeżeli zwierzęta pochodzą z zakładów, które nie są wolne od PRRS, zwierzęta muszą, między innymi, zostać odizolowane i przebadane, zanim będą mogły zostać połączone z innymi zwierzętami w zakładzie.

Przepisy te mają zatem zawsze zastosowanie w przypadku, gdy podmiot gospodarczy ma przyjąć świnie do swojego zakładu, niezależnie od tego, czy pochodzą one ze Szwecji, czy z innego kraju.


9. md.briefGrounds_missing
Na podstawie długoterminowego monitorowania, rygorystycznego prawodawstwa, w tym skutecznej kontroli potwierdzonych przypadków, władze szwedzkie uznają Szwecję za wolną od choroby świń PRRS.
Celem tych projektów rozporządzeń jest ustanowienie krajowych środków zapobiegających wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się PRRS u świń w szwedzkich zakładach.

Uważamy, że proponowane przepisy są proporcjonalne i zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i są zasadniczo zgodne z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Przepisy te uznaje się za niedyskryminujące, ponieważ wymóg bycia wolnym od PRRS, lub alternatywnie wymóg izolacji i badania w zakładzie przyjmującym stosuje się do wszystkich świń, które mają być przywiezione do szwedzkiego zakładu. Ponadto uważamy, że środki te są uzasadnione w świetle pilnego interesu publicznego, jakim jest życie i zdrowie zwierząt. Są one również uzasadnione, aby zapobiec zwiększonemu zapotrzebowaniu na leczenie antybiotykami, a tym samym zwiększonemu ryzyku wystąpienia oporności na antybiotyki. Wreszcie, podmiot gospodarczy sprowadzający zwierzęta otrzymuje odpowiednie i przeciwzakaźne alternatywy, bez uniemożliwiania przemieszczania zwierząt i produktów między państwami członkowskimi.

Przepisy nie wykraczają poza to, co jest właściwe i konieczne do zapobieżenia wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się PRRS w szwedzkich gospodarstwach trzody chlewnej, a także stwarzają warunki niezbędne do utrzymania dobrego statusu Szwecji w odniesieniu do PRRS. Pożądany cel można zatem osiągnąć dzięki odpowiednim wymogom. Uważamy, że nie ma innego sposobu na utrzymanie dobrego zdrowia zwierząt w Szwecji w odniesieniu do PRRS za pomocą mniej restrykcyjnych środków.


10. md.basicTexts_missing
Brak tekstu(-ów) podstawowego(-ych)


11. md.invEmergProc_missing
Nie


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Nie


14. md.fiscMeas_missing
Nie


15. md.impactAssessm_missing
Tak


16. TBT- och SPS-aspekter
Aspekt TBT

NIE – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekt SPS

Nie – Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan