Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Anmälningsnummer: 2021/157/S (Sverige )
Inkommet datum: 15/03/2021
Slut på frysning: 16/06/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2021) 00955
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2021/0157/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100955.NL)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2021 0157 S NL 15-03-2021 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Jordbruksverket
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Sverige


4. md.notifNum_missing
2021/0157/S - C00A


5. Titel
Verordeningen van de Zweedse Raad van Landbouw betreffende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van de ziekte abortus blauw (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome; PRRS) bij varkens in Zweedse inrichtingen


6. md.prodConc_missing
Levende varkens.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
— Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde besluiten op het gebied van de diergezondheid (“Diergezondheidswet”), PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1, (Celex 32016R0429).

Hoofdstuk 2 § 2, hoofdstuk 3 §§ 1-9 en 11-13, en hoofdstuk 3 §§ 2-4 vormen specifieke Zweedse bepalingen.


8. md.mainContent_missing
De regelgeving bevat bepalingen die eisen stellen aan wat een exploitant moet doen om varkens in hun inrichting te mogen brengen als gevolg van de ziekte abortus blauw (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome; PRRS).

De eisen waaraan de exploitant moet voldoen, variëren naargelang de inrichtingen waar de dieren vandaan komen, vrij zijn van PRRS. Als de dieren afkomstig zijn uit inrichtingen die niet vrij zijn van PRRS, moeten de dieren onder meer worden geïsoleerd en getest voordat zij samen met andere dieren in de inrichting kunnen worden gebracht.

De voorschriften zijn daarom altijd van toepassing wanneer een exploitant varkens naar zijn inrichting brengt, ongeacht of de dieren afkomstig zijn uit Zweden of uit een ander land.


9. md.briefGrounds_missing
Op basis van langetermijnmonitoring, strenge wetgeving, waaronder succesvolle controle van bewezen gevallen, zijn de Zweedse autoriteiten van mening dat Zweden vrij is van de varkensziekte PRRS.
Het doel van deze ontwerpverordeningen is nationale maatregelen vast te stellen om de invoering en verspreiding van PRRS bij varkens in Zweedse inrichtingen te voorkomen.

Wij zijn van mening dat de voorgestelde regels evenredig zijn en in overeenstemming zijn met Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad en in grote lijnen in overeenstemming zijn met de eisen van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). De regels worden als niet-discriminerend beschouwd, aangezien de eis om vrij te zijn van PRRS, of de eis van isolatie en tests in de ontvangende inrichting, van toepassing is op alle varkens die in een Zweedse inrichting moeten worden binnengebracht. Bovendien zijn wij van mening dat de maatregelen gerechtvaardigd zijn in het licht van een dringend algemeen belang, namelijk het leven en de gezondheid van dieren. Ze zijn ook gerechtvaardigd om een verhoogde behoefte aan antibioticabehandeling te voorkomen en dus een verhoogd risico op antibioticaresistentie. Ten slotte krijgt een exploitant die dieren binnenbrengt relevante en besmettelijke alternatieven, zonder het verkeer van dieren en producten tussen de Lidstaten te verhinderen.

De regels gaan niet verder dan wat passend en noodzakelijk is om de invoering en verspreiding van PRRS in Zweedse varkensbedrijven te voorkomen en ze scheppen ook de noodzakelijke voorwaarden om de goede status van Zweden met betrekking tot PRRS te behouden. Het gewenste doel kan dus worden bereikt door relevante eisen te stellen. Wij zijn van mening dat er geen andere manier is om de goede diergezondheid van Zweden met betrekking tot PRRS te handhaven via minder beperkende maatregelen.


10. md.basicTexts_missing
Er zijn geen basisteksten beschikbaar


11. md.invEmergProc_missing
Geen


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Geen


14. md.fiscMeas_missing
Geen


15. md.impactAssessm_missing
Ja


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspect

NEE – het project heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee – Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel.

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan