Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Anmälningsnummer: 2021/157/S (Sverige )
Inkommet datum: 15/03/2021
Slut på frysning: 16/06/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2021) 00955
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2021/0157/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100955.LV)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2021 0157 S LV 15-03-2021 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Jordbruksverket
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Sverige


4. md.notifNum_missing
2021/0157/S - C00A


5. Titel
Zviedrijas Lauksaimniecības padomes noteikumi par pasākumiem cūku reproduktīvās un respiratorā sindroma (CRRS) izplatības novēršanai cūkām Zviedrijas uzņēmumos


6. md.prodConc_missing
Dzīvas cūkas.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
— Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/429 par transmisīvām dzīvnieku slimībām, ar ko groza un atceļ dažus tiesību aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības likums”), OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp. (Celex 32016R0429).

Zviedrijas īpašie noteikumi ir atrodami 2. nodaļas 2. pantā, 3. Nodaļas 1.–9. pantā, 3. nodaļas 2.–4. pantā.


8. md.mainContent_missing
Noteikumos ir ietverti noteikumi par to, kas uzņēmējam jādara, lai atļautu ievest cūkas savā uzņēmumā CRRS ( cūku reproduktīvās un respiratorā sindroma) slimības dēļ.

Prasības, kas jāievēro uzņēmējam, atšķiras atkarībā no tā, vai uzņēmumi, no kuriem dzīvnieki nāk, ir brīvi no CRRS. Ja dzīvnieki ir no uzņēmumiem, kuri nav brīvi no CRRS, dzīvnieki citu starpā jāizolē un jāpārbauda, pirms tos var apvienot ar citiem dzīvniekiem uzņēmumā.

Tādēļ noteikumi vienmēr ir piemērojami gadījumos, kad uzņēmējs savā uzņēmumā ieved cūkas neatkarīgi no tā, vai dzīvnieki nāk no Zviedrijas vai citas valsts.


9. md.briefGrounds_missing
Pamatojoties uz ilgtermiņa uzraudzību, stingriem tiesību aktiem, tostarp veiksmīgu pierādītu gadījumu kontroli, Zviedrijas iestādes uzskata, ka Zviedrija nav saskārusies ar cūku slimību CRRS.
Šo noteikumu projektu mērķis ir noteikt valsts pasākumus, lai novērstu CRRS ievešanu un izplatību cūkām Zviedrijas uzņēmumos.

Mēs uzskatām, ka ierosinātie noteikumi ir samērīgi un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 un kopumā atbilst Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) prasībām. Noteikumus uzskata par nediskriminējošiem, jo prasība būt brīvai no CRRS vai arī prasība par izolāciju un testēšanu saņēmējā uzņēmumā attiecas uz visām cūkām, kuras ieved Zviedrijas uzņēmumā. Turklāt mēs uzskatām, ka pasākumi ir pamatoti, ņemot vērā steidzamas sabiedrības intereses, proti, dzīvnieku dzīvību un veselību. Tās ir arī pamatotas, lai novērstu pastiprinātu nepieciešamību pēc ārstēšanas ar antibiotikām un tādējādi palielinātu antibiotiku rezistences risku. Visbeidzot, uzņēmējam, kas ieved dzīvniekus, tiek dotas piemērotas un pretinfekcijas alternatīvas, nekavējot dzīvnieku un produktu pārvietošanu starp dalībvalstīm.

Noteikumi nepārsniedz to, kas ir piemērots un nepieciešams, lai novērstu CRRS ievešanu un izplatīšanos Zviedrijas cūku audzēšanas uzņēmumos, un tie arī rada nepieciešamos apstākļus Zviedrijas labā stāvokļa saglabāšanai attiecībā uz CRRS. Tādējādi vēlamo mērķi var sasniegt ar attiecīgām prasībām. Mēs uzskatām, ka nav cita veida, kā saglabāt Zviedrijas labu dzīvnieku veselību attiecībā uz CRRS, izmantojot mazāk ierobežojošus pasākumus.


10. md.basicTexts_missing
Pamatdokuments(-i) nav pieejams(-i)


11. md.invEmergProc_missing12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess14. md.fiscMeas_missing15. md.impactAssessm_missing16. TBT- och SPS-aspekter
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan