Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Anmälningsnummer: 2021/157/S (Sverige )
Inkommet datum: 15/03/2021
Slut på frysning: 16/06/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2021) 00955
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2021/0157/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100955.LT)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2021 0157 S LT 15-03-2021 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Jordbruksverket
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Sverige


4. md.notifNum_missing
2021/0157/S - C00A


5. Titel
Švedijos žemės ūkio tarybos reglamentas dėl priemonių, skirtų kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo (PRRS) ligos plitimo prevencijai Švedijos įmonėse


6. md.prodConc_missing
Gyvos kiaulės.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
— 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai (Gyvūnų sveikatos teisės aktas), OL L 84, 2016 3 31, p. 1 (Celex 32016R0429).

2 skyriaus 2 straipsnyje, 3 skyriaus 1–9 ir 11–13 straipsniuose bei 3 skyriaus 2–4 straipsniuose yra konkrečios Švedijos nuostatos.


8. md.mainContent_missing
Reglamente pateiktos nuostatos, kuriomis nustatomi reikalavimai, kokių veiksmų reikia imtis, kad veiklos vykdytojas galėtų įvežti kiaules į savo įmonę dėl PRRS ligos (kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo).

Reikalavimai, kuriuos veiklos vykdytojas privalo atitikti, priklauso nuo to, ar įmonėse, iš kurių gyvūnai atvežti, nenustatyta PRRS. Jei gyvūnai atvežti iš įmonių, kuriose nenustatyta PRRS, gyvūnai, inter alia, turi būti izoliuoti ir ištirti prieš juos suleidžiant kartu su kitais įmonėje laikomais gyvūnais.

Todėl reglamentas visada taikomas, kai veiklos vykdytojas turi atsivežti kiaules į savo ūkį, nepaisant to, ar gyvūnai atvežti iš Švedijos ar iš kitos šalies.


9. md.briefGrounds_missing
Remdamosi ilgalaike stebėsena, griežtais teisės aktais, įskaitant sėkmingą įrodytų atvejų kontrolę, Švedijos valdžios institucijos mano, kad Švedijoje nėra kiaulių ligos PRRS.
Šio reglamento projekto tikslas – nustatyti nacionalines priemones, skirtas užkirsti kelią PRRS įvežimui ir plitimui tarp kiaulių Švedijos įmonėse.

Manome, kad siūlomos taisyklės yra proporcingos ir atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 bei iš esmės atitinka Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) reikalavimus. Šios taisyklės laikomos nediskriminacinėmis, nes reikalavimas būti neužkrėstoms PRRS arba reikalavimas izoliuoti ir tirti priimančioje įmonėje taikomas visoms kiaulėms, kurios turi būti atvežtos į Švedijos įmonę. Be to, manome, kad priemonės yra pateisinamos skubiais visuomenės interesais, t. y. gyvūnų gyvybe ir sveikata. Jos taip pat pateisinamos siekiant išvengti padidėjusio gydymo antibiotikais poreikio ir dėl to padidėjančio atsparumo antibiotikams rizika. Galiausiai gyvūnus vežančiam veiklos vykdytojui suteikiamos tinkamos ir antiinfekcinės alternatyvos, neužkertant kelio gyvūnų ir produktų judėjimui iš vienos valstybės narės į kitą.

Taisyklėmis neviršijama to, kas yra tinkama ir būtina siekiant užkirsti kelią PRRS įvežimui ir plitimui Švedijos kiaulių įmonėse, taip pat sudaromos būtinos sąlygos geram Švedijos statusui PRRS atžvilgiu išlaikyti. Todėl pageidaujamą tikslą galima pasiekti taikant atitinkamus reikalavimus. Manome, kad nėra kito būdo išlaikyti gerą Švedijos gyvūnų sveikatą PRRS atžvilgiu taikant mažiau ribojančias priemones.


10. md.basicTexts_missing
Pagrindinio (-ių) teksto (-ų) nėra


11. md.invEmergProc_missing
Ne


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Ne


14. md.fiscMeas_missing
Ne


15. md.impactAssessm_missing
Taip


16. TBT- och SPS-aspekter
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas neturi didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan