Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Anmälningsnummer: 2021/157/S (Sverige )
Inkommet datum: 15/03/2021
Slut på frysning: 16/06/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2021) 00955
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2021/0157/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100955.HR)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2021 0157 S HR 15-03-2021 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Jordbruksverket
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Sverige


4. md.notifNum_missing
2021/0157/S - C00A


5. Titel
Propisi Švedskog odbora za poljoprivredu o mjerama za sprječavanje širenja bolesti reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja (PRRS) među svinjama u objektima u Švedskoj


6. md.prodConc_missing
Žive svinje.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
— Uredba (EU) 2016/429 Europskog Parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”), SL L 84, 31.3.2016., str. 1., (Celex 32016R0429).

Poglavlje 2. stavak 2., poglavlje 3. članci od 1. do 9. i članci od 11. do 13. i poglavlje 3. stavci od 2. do 4. predstavljaju posebne švedske odredbe.


8. md.mainContent_missing
Uredbe sadržavaju odredbe kojima se utvrđuju zahtjevi o tome što subjekt mora dopustiti za ulazak svinja u svoj poslovni objekt zbog bolesti PRRS (reproduktivni i respiratorni svinjski sindrom).

Zahtjevi koje operater mora ispunjavati razlikuju se ovisno o tome jesu li objekti iz kojih životinje dolaze bez PRRS-a. Ako životinje potječu iz objekata koji nisu slobodni od PRRS-a, životinje se moraju, inter alia, izolirati i ispitati prije nego što se mogu staviti zajedno s drugim životinjama u objektu.

Propisi stoga važe kad rukovatelj treba uvesti svinje u svoj objekt neovisno o tome dolaze li životinje iz Švedske ili druge zemlje.


9. md.briefGrounds_missing
Na temelju dugoročnog praćenja, strogog zakonodavstva koje uključuje uspješnu kontrolu dokazanih slučajeva, švedske vlasti smatraju da je Švedska slobodna od bolesti svinja PRRS.
Svrha je tih nacrta uredbi utvrditi nacionalne mjere za sprečavanje unošenja i širenja PRRS kod svinja u švedskim objektima.

Smatramo da su predložena pravila proporcionalna i u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća te da su uglavnom u skladu sa zahtjevima Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE). Pravila se smatraju nediskriminatornima jer se zahtjev o tome da u objektu nema PRRS-a, ili alternativno, obveza izolacije i testiranja u prijemnom objektu, primjenjuje na sve svinje koje se stavljaju u švedske objekte. Nadalje, smatramo da su mjere opravdane u pogledu javnog interesa za hitnim djelovanjem, konkretno u pogledu života i zdravlja životinja. Također je opravdano spriječiti povećanu potrebu za liječenjem antibioticima, a time i povećani rizik od otpornosti na antibiotike. Naposljetku, subjektima koji se bave životinjama daju se relevantne i protuzarazne alternative, bez sprečavanja kretanja životinja i proizvoda između država članica.

Pravila ne prelaze ono što je primjereno i potrebno za sprečavanje unošenja i širenja PRRS-a u švedskim objektima za uzgoj svinja te također stvaraju potrebne uvjete za održavanje dobrog statusa Švedske u pogledu PRRS-a. Stoga se željeni cilj može postići odgovarajućim zahtjevima. Smatramo da ne postoji drugi način za održavanje dobrog zdravlja životinja u Švedskoj s obzirom na PRRS s pomoću manje restriktivnih mjera.


10. md.basicTexts_missing
Temeljni tekst(ovi) nisu dostupni


11. md.invEmergProc_missing
Ne


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Ne


14. md.fiscMeas_missing
Ne


15. md.impactAssessm_missing
Da


16. TBT- och SPS-aspekter
Stajalište TBT-a

Ne – projekt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan