Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Anmälningsnummer: 2021/157/S (Sverige )
Inkommet datum: 15/03/2021
Slut på frysning: 16/06/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2021) 00955
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2021/0157/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100955.ET)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2021 0157 S ET 15-03-2021 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Jordbruksverket
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Sverige


4. md.notifNum_missing
2021/0157/S - C00A


5. Titel
Rootsi põllumajandusameti eeskirjad, milles käsitletakse meetmeid sigade respiratoor-reproduktiivse sündroomi viiruse nakkuse leviku ennetamiseks Rootsi põllumajandusettevõtete sigade hulgas


6. md.prodConc_missing
Elussead.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1) (Celex 32016R0429) (edaspidi „loomatervise määrus“).


2. md.memState_missing
peatüki § 2, 3. peatüki §-d 1–9 ja 11–13 ning 3. peatüki §-d 2–4 on Rootsi erisätted.


8. md.mainContent_missing
Määrustes on sätestatud nõuded selle kohta, mida ettevõtja peab tegema sigade toomiseks oma ettevõttesse haiguse PRRS (Porcine Reproduktive and Respiratory Syndrome) tõttu.

Nõuded, millele käitaja peab vastama, olenevad sellest, kas ettevõtted, kust loomad pärinevad, on vabad PRRS-ist. Kui loomad on pärit ettevõtetest, kus ei esine PRRSi, tuleb loomad muu hulgas isoleerida ja testida enne, kui neid on võimalik ettevõttes teiste loomadega kokku viia.

Seega kohaldatakse eeskirju alati, kui ettevõtja kavatseb tuua sigu oma ettevõttesse, hoolimata sellest, kas loomad tuuakse Rootsist või välisriigist.


9. md.briefGrounds_missing
Pikaajalise järelevalve, rangete õigusaktide, sealhulgas tõestatud juhtumite eduka kontrollimise alusel peavad Rootsi ametiasutused Rootsit sigade haigusest PRRS-ist vabaks.
Nende määruste eelnõude eesmärk on kehtestada riiklikud meetmed, et vältida PRRSi sissetoomist ja levikut sigadel Rootsi ettevõtetes.

Komitee leiab, et kavandatud eeskirjad on proportsionaalsed ja kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/429 ning on üldjoontes kooskõlas Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) nõuetega. Eeskirju peetakse mittediskrimineerivaks, kuna nõue olla vaba PRRSist või teise võimalusena isolatsiooni- ja testimisnõue vastuvõtvas ettevõttes kehtib kõikide Rootsi ettevõttesse toodavate sigade kohta. Peale selle on meetmed ameti arvates põhjendatud pakilise avaliku huviga, st loomade elu ja tervisega. Samuti on need õigustatud, et vältida suurenenud vajadust antibiootikumiravi järele ja seega suurenenud antibiootikumiresistentsuse riski. Lõpuks antakse looma toovale ettevõtjale asjakohased ja nakkusvastased alternatiivid, takistamata loomade ja toodete liikumist liikmesriikide vahel.

Eeskirjad ei lähe kaugemale sellest, mis on asjakohane ja vajalik, et vältida PRRSi sissetoomist ja levikut Rootsi seakasvatusettevõtetes, ning nendega luuakse ka vajalikud tingimused Rootsis PRRSi hea seisundi tagamiseks. Soovitud eesmärki on seega võimalik saavutada asjakohaste nõuete kaudu. Me usume, et ei ole teist viisi, kuidas säilitada Rootsis head loomade tervist PRRSi tõttu vähem piiravate meetmete abil.


10. md.basicTexts_missing
Eelnõuga otseselt seotud õigusaktid puuduvad.


11. md.invEmergProc_missing
Ei


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Ei


14. md.fiscMeas_missing
Ei


15. md.impactAssessm_missing
Jah


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-leping

Ei – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Ei – eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan