Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Anmälningsnummer: 2021/157/S (Sverige )
Inkommet datum: 15/03/2021
Slut på frysning: 16/06/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2021) 00955
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2021/0157/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100955.DA)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2021 0157 S DA 15-03-2021 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Jordbruksverket
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Sverige


4. md.notifNum_missing
2021/0157/S - C00A


5. Titel
Forskrift fra det svenske landbrugsråd om foranstaltninger til at forhindre spredningen af sygdommen porcin reproduktions- og respirationssyndrom (PRRS) hos grise i svenske bedrifter


6. md.prodConc_missing
Levende svin.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven"), EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1, (Celex 32016R0429).

Kapitel 2, § 2, kapitel 3, § 1-9 og 11-13, og kapitel 3, § 2-4 udgør specifikke svenske bestemmelser.


8. md.mainContent_missing
Forordningerne indeholder bestemmelser om krav til, hvad en operatør skal gøre for at få lov til at bringe svin ind i virksomheden på grund af sygdommen PRRS (porcin reproduktions- og respirationssyndrom).

De krav, som operatøren skal opfylde, afhænger af, om de bedrifter, som dyrene kommer fra, er fri for PRRS. Hvis dyrene kommer fra bedrifter, der ikke er fri for PRRS, skal dyrene bl.a. isoleres og testes, før de kan bringes sammen med andre dyr på bedriften.

Forskriften gælder således altid, når en operatør vil tage grise ind i sin bedrift, uafhængigt af om dyrene kommer fra Sverige eller et andet land.


9. md.briefGrounds_missing
På grundlag af langsigtet overvågning, restriktiv lovgivning, herunder vellykket kontrol af dokumenterede tilfælde, anser de svenske myndigheder Sverige for at være fri for svinesygdommen PRRS.
Formålet med disse udkast til forordninger er at fastlægge nationale foranstaltninger til forebyggelse af indførsel og spredning af PRRS hos svin i svenske besætninger.

Vi mener, at de foreslåede regler er proportionale og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og stort set er i overensstemmelse med kravene fra Verdensorganisationen for dyresundhed (OIE). Reglerne anses for ikke-diskriminerende, idet kravet om at være fri for PRRS eller alternativt kravet om isolation og testning i den modtagende besætning gælder for alle svin, der skal bringes ind i en svensk bedrift. Desuden anser vi foranstaltningerne for at være berettigede i lyset af en væsentlig offentlig interesse, nemlig dyrs liv og sundhed. De er også berettigede for at forhindre et øget behov for antibiotikabehandling og dermed en øget risiko for antibiotikaresistens. Endelig gives en operatør, der indfører dyr, relevante og antiinfektiøse alternativer uden at forhindre flytning af dyr og produkter mellem medlemsstaterne.

Reglerne går ikke ud over, hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt for at forhindre indførsel og spredning af PRRS i svenske svinebesætninger, og de skaber også de nødvendige betingelser for at bevare Sveriges gode status med hensyn til PRRS. Det ønskede mål kan således nås gennem relevante krav. Vi mener ikke, at der er nogen anden måde, hvorpå Sveriges gode dyresundhed med hensyn til PRRS kan bevares ved hjælp af mindre restriktive foranstaltninger.


10. md.basicTexts_missing
Der findes ingen basistekst(er) tilgængelig


11. md.invEmergProc_missing
Nej


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Nej


14. md.fiscMeas_missing
Nej


15. md.impactAssessm_missing
Ja


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspektet

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

SPS-aspektet

Nej, udkastet er hverken en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan