Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Anmälningsnummer: 2021/157/S (Sverige )
Inkommet datum: 15/03/2021
Slut på frysning: 16/06/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2021) 00955
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2021/0157/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100955.CS)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2021 0157 S CS 15-03-2021 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Jordbruksverket
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Sverige


4. md.notifNum_missing
2021/0157/S - C00A


5. Titel
Nařízení Švédské zemědělské rady o opatřeních k prevenci šíření reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRS) ve švédských zařízeních


6. md.prodConc_missing
Živá prasata.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o přenosných nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat (dále jen „zákon o zdraví zvířat“), Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1 (Celex 32016R0429).

Kapitola 2 § 2, kapitola 3 § 1 – § 9 a § 11 – § 13 a kapitola 3 § 2 – § 4 představují zvláštní švédská ustanovení.


8. md.mainContent_missing
Nařízení obsahují ustanovení, kterými se stanovují požadavky na to, co musí provozovatel učinit, aby mohl do svého zařízení přivést prasata z důvodu PRRS (reprodukční a respirační syndrom prasat).

Požadavky, které musí provozovatel splňovat, se liší v závislosti na tom, zda zařízení, ze kterých zvířata pocházejí, jsou bez PRRS. Pokud zvířata pocházejí ze zařízení, která nejsou bez PRRS, musí být zvířata mimo jiné izolována a testována před tím, než mohou být v zařízení přivedena k ostatním zvířatům.

Nařízení proto platí vždy, když má hospodářský subjekt odvést prasata do svého zařízení bez ohledu na to, zda zvířata pocházejí ze Švédska nebo z jiné země.


9. md.briefGrounds_missing
Na základě dlouhodobého sledování, přísné legislativy, včetně úspěšné kontroly ověřených případů, považují švédské orgány Švédsko za prosté onemocnění prasat PRRS.
Účelem těchto návrhů nařízení je stanovit vnitrostátní opatření, která zabrání zavlečení a šíření PRRS ve švédských zařízeních.

Domníváme se, že navrhovaná pravidla jsou přiměřená a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a jsou obecně v souladu s požadavky Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE). Tato pravidla se považují za nediskriminační, neboť požadavek na absenci výskytu PRRS, případně požadavek na izolaci a testování v přijímajícím zařízení se vztahuje na všechna prasata, která mají být přivedena do švédského zařízení. Dále se domníváme, že opatření jsou oprávněná s ohledem na naléhavý veřejný zájem, konkrétně na životy a zdraví zvířat. Jsou také oprávněné, aby se zabránilo zvýšené potřebě léčby antibiotiky, a tím i zvýšenému riziku rezistence vůči antibiotikům. Provozovatel přivážející zvířata má relevantní a protiinfekční alternativy, aniž by zamezil přemísťování zvířat a produktů mezi členskými státy.

Pravidla nepřekračují rámec toho, co je vhodné a nezbytné k tomu, aby se zabránilo zavlečení a šíření PRRS ve švédských zařízeních pro chov prasat, a také vytvářejí nezbytné podmínky pro zachování dobrého statusu Švédska, pokud jde o PRRS. Požadovaného cíle tak lze dosáhnout prostřednictvím příslušných požadavků. Domníváme se, že neexistuje jiný způsob, jak zachovat dobré zdraví zvířat ve Švédsku, pokud jde o PRRS, prostřednictvím méně omezujících opatření.


10. md.basicTexts_missing
Nejsou k dispozici žádné základní texty


11. md.invEmergProc_missing
Ne


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Ne


14. md.fiscMeas_missing
Ne


15. md.impactAssessm_missing
Ano


16. TBT- och SPS-aspekter
Hledisko technických překážek obchodu (TBT)

NE – Projekt nemá významný dopad na mezinárodní obchod.

Hledisko sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS)

Ne - Tento návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan