Detalj anmälan

Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

Anmälningsnummer: 2021/157/S (Sverige )
Inkommet datum: 15/03/2021
Slut på frysning: 16/06/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2021) 00955
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2021/0157/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100955.BG)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 002 IND 2021 0157 S BG 15-03-2021 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Jordbruksverket
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Sverige


4. md.notifNum_missing
2021/0157/S - C00A


5. Titel
Наредби на шведския съвет по земеделие относно мерките за предотвратяване на разпространението на болестта Свински репродуктивен и респираторен синдром (PRRS) при свине в шведски животновъдни обекти


6. md.prodConc_missing
Живи свине.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните), ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1, (Celex 32016R0429).

Глава 2, член 2, Глава 3 членове 1—9 и 11—13 и глава 3 членове 2—4 представляват специфични шведски разпоредби.


8. md.mainContent_missing
Регламентите съдържат разпоредби, определящи изискванията за това какво трябва да направи операторът, за да може да води прасета в тяхното животновъдно стопанство, поради болестта PRRS (свински репродуктивен и респираторен синдром).

Изискванията, на които операторът трябва да отговаря, варират в зависимост от това дали предприятията, от които произхождат животните, са свободни от PRRS. Ако животните идват от предприятия, които не са свободни от PRRS, животните трябва, наред с всичко останало, да бъдат изолирани и тествани, преди да могат да бъдат събирани с други животни в предприятието.

Следователно, наредбите се прилагат винаги, когато даден оператор реши да вземе свине в животновъдния си обект, независимо дали животните идват от Швеция или друга държава.


9. md.briefGrounds_missing
Въз основа на дългосрочно наблюдение, строго законодателство, включващо успешен контрол върху доказани случаи, шведските органи считат Швеция за свободна от PRRS страна.
Целта на тези проекторегламенти е да се установят национални мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на PRRS при свинете в шведските предприятия.

Считаме, че предложените правила са пропорционални и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета, и са като цяло в съответствие с изискванията на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE). Правилата се считат за недискриминационни, тъй като изискването за освобождаване от PRRS или като алтернатива изискването за изолиране и изпитване в приемащото предприятие се прилага за всички свине, които следва да бъдат въведени в шведско предприятие. Освен това считаме, че мерките са оправдани с оглед на неотложния обществен интерес, а именно живота и здравето на животните. Те също са оправдани за предотвратяване на повишената нужда от антибиотично лечение и следователно повишен риск от антибиотична резистентност. Накрая, на оператора внасящ животни са предоставени релевантни и антиинфекциозни алтернативи, без да се предотвратява движението на животни и продукти между държавите членки.

Правилата не надхвърлят необходимото и нужното, за да се предотврати въвеждането и разпространението на PRRS в шведските свиневъдства и създават необходимите условия за поддържане на доброто състояние на Швеция по отношение на PRRS. Така желаната цел може да бъде постигната чрез съответните изисквания. Считаме, че няма друг начин да се запази доброто здраве на Швеция по отношение на PRRS чрез по-малко ограничителни мерки.


10. md.basicTexts_missing
Няма наличен(и) основен(и) текст(ове)


11. md.invEmergProc_missing
Не


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Не


14. md.fiscMeas_missing
Не


15. md.impactAssessm_missing
Да


16. TBT- och SPS-aspekter
Аспект на TBT

НЕ — проектът не оказва осезаемо въздействие върху международната търговия.

Аспект на СФС

Не — проектът не е нито санитарна, нито фитосанитарна мярка.

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Eftersom frysningsperioden har löpt ut tar vi inte längre emot några fler kommentarer för denna anmälan via webbplatsen.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan