Details van kennisgeving

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Kennisgevingsnummer: 2021/430/B (België )
Datum van ontvangst: 07/07/2021
Einde van de status-quoperiode: 08/10/2021

de en fr nl
en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2021) 02564
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2021/0430/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102564.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0430 B SV 07-07-2021 B NOTIF


2. Member State
B


3. Department Responsible
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Originating Department
FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid
Brandpreventie
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
De heer Jan Laarmans
Tel: 00 32 2 488 51 72


4. Notification Number
2021/0430/B - B00


5. Titel
Förslag till kunglig förordning om ändring av kunglig förordning av den 7 juli 1994 om grundläggande normer för förebyggande av brand och explosioner som nya byggnader måste uppfylla


6. Products Concerned
Förslaget till kunglig förordning innehåller flera anpassningar av brandsäkerhetsbestämmelserna för byggnader som ska byggas, bland annat omfattande anpassning av föreskrifterna för parkeringsplatser, ugnsrum och fasaders brinnande beteende.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Förordningen syftar till att anpassa kraven i kunglig förordning av den 7 juli 1994 om grundläggande normer för förebyggande av brand och explosioner som nya byggnader måste uppfylla. Dessa regler reglerar brandsäkerheten i nya byggnader som ska byggas och utbyggnaden av befintliga byggnader.

Utkastet innehåller en omfattande anpassning av kraven på brandsäkerhet på parkeringsplatser och fasaders brinnande beteende.

Brandsäkerhetsstandarder för ugnsrum, bränslelager och skorstenar ingick uttryckligen i föreskrifterna i kunglig förordning av den 7 juli 1994.

Det sker också ändringar i föreskrifterna för hissar, branddörrar, tak, träterrasser, avstånd mellan fasader, undertak, duplex och plywood, inre trappor, vägen till en utgång, utrymningsvägen på utrymningsnivå, avståndet mellan trapphus, tekniska lokaler och brandbekämpningsutrustning.

De andra artiklarna innehåller olika anpassningar och ändringar som förbättrar och förtydligar de befintliga brandsäkerhetskraven för de nya byggnader som ska inrättas.


9. Brief Statement of Grounds
Ändringarna av den kungliga förordningen av den 7 juli 1994 syftar bland annat till att:
— begränsa brandutbredning via fasaden
— ändra riskerna för fordonsbränder på underjordiska parkeringsplatser
— tillåta maskinrumslösa hissar i enlighet med det europeiska hissdirektivet
— tillämpa de europeiska klassificeringarna för brandsäkra dörrar
— ge möjlighet att använda klassificeringsrapporter eller tekniska godkännanden för att visa hela takkonstruktionens brinnegenskaper
— säkerställa en likvärdig säkerhetsnivå för träterrasser som placeras på tak
— begränsa brandrapporter från en fasad till en annan
— förtydliga de regler som gäller för vertikala skärmar som delar upp det reducerade taket i olika volymer
— applicera självstängande dörrar i händelse av brand
— lösgör reglerna för duplex och plywood för mindre lägenheter
— tillåta medelstora byggnader att innesluta som brandsäker en hiss och en inre trappa som en enda helhet
— klargöra att en anslutning till ett annat fack inte är en utgång
— begränsa de strängare reglerna till evakueringsvägar som förbinder trapphus med allmänna vägar
— ta bort det minsta avståndet mellan tillgångarna till trapphusen
— lyft kravet på att tillhandahålla en brandsäker hall (”sas”) för mindre tekniska utrymmen
— ge brandmän större befogenheter att fastställa kraven för brandbekämpningsutrustning.


10. Reference Documents - Basic Texts
Grundtexterna lades fram i samband med en tidigare anmälan: 2016/189/B


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Vertrouwelijkheid
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT- en SPS-aspecten
TBT-aspekt

NO- Förslaget har ingen större inverkan på den internationella handeln.

SPS-aspekt

Nej, utkastet utgör varken en sanitär eller fytosanitär åtgärd

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  none on 26-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Fire Opwijk (B) 9 april 1921: Spreading of fire through large attic over 11 appartments by lack of vertical fire walls. The fire started in an appartment under the attic, spreaded all over the attic and went down again to all other 10 appartments under the attic. For industrial buildings we have for the vertical compartiment walls extra requirements to prevent the fire to spread via facade or roof.

For appartments there is no such requirement, why not add something similar for buildings used for living, schools...


nl
  ABVV / BEC on 03-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Gelieve de tekst "Bij pneumatisch vullen mag er geen sprake zijn van overdruk of onderdruk in een silo. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen van de pellets en één aansluiting voor het aanzuigen.

De transportleidingen en hun ophangingen moeten uit staal zijn en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een hoofdequipotentiale geleider overeenkomstig het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.)." te veranderen door

"Bij pneumatisch vullen mag geen overmatige overdruk of onderdruk in de silo aanwezig zijn. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen  en één aansluiting voor het aanzuigen van de pellets. De transportleidingen en hun ophangingen zijn uit staal en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een potentiaalvereffeningsverbinding overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties."