Details van kennisgeving

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Kennisgevingsnummer: 2021/430/B (België )
Datum van ontvangst: 07/07/2021
Einde van de status-quoperiode: 08/10/2021

de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2021) 02564
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2021/0430/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102564.SL)

1. Gestructureerde informatieregel
MSG 002 IND 2021 0430 B SL 07-07-2021 B NOTIF


2. Lidstaat
B


3. Verantwoordelijke dienst
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Dienst van herkomst
FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid
Brandpreventie
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
De heer Jan Laarmans
Tel: 00 32 2 488 51 72


4. Kennisgevingsnummer
2021/0430/B - B00


5. Titel
Osnutek kraljeve uredbe o spremembi Kraljeve uredbe z dne 7. julija 1994 o določitvi osnovnih standardov glede preprečevanja požarov in eksplozij, ki jih morajo izpolnjevati nove stavbe


6. Desbetreffende producten
Osnutek kraljeve uredbe vsebuje več prilagoditev predpisov o požarni varnosti novih stavb, vključno z obsežno prilagoditvijo predpisov o parkiriščih, kotlarnah in požarni odpornosti fasad.


7. Kennisgeving in het kader van een ander communautair wetsbesluit8. Voornaamste inhoud
Namen uredbe je prilagoditi zahteve iz Kraljeve uredbe z dne 7. julija 1994 o določitvi osnovnih standardov glede preprečevanja požarov in eksplozij, ki jih morajo izpolnjevati nove stavbe. Ti predpisi urejajo požarno varnost novih stavb in dozidav obstoječih stavb.

Osnutek vsebuje obsežno prilagoditev zahtev glede požarne varnosti parkirišč in požarne odpornosti fasad.

Standardi glede požarne varnosti kotlarn, skladišč goriva in dimnikov so bili v Kraljevo uredbo z dne 7. julija 1994 izrecno vključeni.

Spremenijo se tudi predpisi glede dvigal, požarnih vrat, streh, lesenih teras, razdalje med fasadami, visečih stropov, dupleksov in troetažnih stanovanj, notranjih stopnišč, izhodnih poti, evakuacijskih poti na ravni evakuacije, razdalje med stopnišči, tehničnih prostorov in protipožarno opremo.

Drugi členi vsebujejo različne prilagoditve in spremembe, ki izboljšujejo in pojasnjujejo obstoječe zahteve glede požarne varnosti novih stavb.


9. Beknopte toelichting
Cilj sprememb Kraljeve uredbe z dne 7. julija 1994 je med drugim:
– omejiti širjenje požara prek fasade;
– spremeniti nevarnost požarov vozil na podzemnih parkiriščih;
– omogočiti uporabo tehničnih dvigal v skladu z evropsko direktivo o dvigalih;
– uporabiti evropske klasifikacije za protipožarna vrata;
– omogočiti uporabo poročil o klasifikaciji ali tehničnih soglasij za dokazovanje požarne odpornosti celotne strešne konstrukcije;
– zagotoviti enakovredno raven varnosti za lesene terase, nameščene na strehah;
– omejiti širjenje požara z ene fasade na drugo;
– pojasniti pravila, ki se uporabljajo za vertikalne pregrade, s katerimi se viseči stropi delijo na enote z različno prostornino;
– omogočiti uporabo samozapornih vrat v primeru požara;
– omiliti pravila glede dupleksov in troetažnih stanovanj v primeru manjših stanovanj;
– omogočiti, da sta dvigalo in notranje stopnišče ognjevarno zaprta kot ena enota tudi v srednje visokih stavbah;
– pojasniti, da povezava z drugim oddelkom ni izhod;
– strožja pravila omejiti na evakuacijske poti, ki stopnišča povezujejo z javnimi cestami;
– odpraviti najmanjšo razdaljo med dostopi do stopnišča;
– odpraviti zahtevo glede zagotovitve ognjevarnega hodnika v primeru manjših tehničnih prostorov;
– dati gasilcem večja pooblastila za določanje zahtev glede protipožarne opreme.


10. Referentiedocumenten - Basisteksten
Osnovna besedila so bila posredovana s predhodnim uradnim obvestilom: 2016/189/B


11. Beroep op de urgentieprocedure
Ne


12. Redenen voor de urgentie13. Vertrouwelijkheid
Ne


14. Fiscale maatregelen
Ne


15. Effectbeoordeling16. TBT- en SPS-aspecten
Vidik tehničnih ovir v trgovini (TOT)

Ne – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Vidik sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (SFS)

Ne – osnutek ni ne sanitarni ne fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  none on 26-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Fire Opwijk (B) 9 april 1921: Spreading of fire through large attic over 11 appartments by lack of vertical fire walls. The fire started in an appartment under the attic, spreaded all over the attic and went down again to all other 10 appartments under the attic. For industrial buildings we have for the vertical compartiment walls extra requirements to prevent the fire to spread via facade or roof.

For appartments there is no such requirement, why not add something similar for buildings used for living, schools...


nl
  ABVV / BEC on 03-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Gelieve de tekst "Bij pneumatisch vullen mag er geen sprake zijn van overdruk of onderdruk in een silo. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen van de pellets en één aansluiting voor het aanzuigen.

De transportleidingen en hun ophangingen moeten uit staal zijn en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een hoofdequipotentiale geleider overeenkomstig het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.)." te veranderen door

"Bij pneumatisch vullen mag geen overmatige overdruk of onderdruk in de silo aanwezig zijn. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen  en één aansluiting voor het aanzuigen van de pellets. De transportleidingen en hun ophangingen zijn uit staal en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een potentiaalvereffeningsverbinding overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties."