Details van kennisgeving

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Kennisgevingsnummer: 2021/430/B (België )
Datum van ontvangst: 07/07/2021
Einde van de status-quoperiode: 08/10/2021

de en fr nl
en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2021) 02564
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2021/0430/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102564.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0430 B SK 07-07-2021 B NOTIF


2. Member State
B


3. Department Responsible
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Originating Department
FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid
Brandpreventie
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
De heer Jan Laarmans
Tel: 00 32 2 488 51 72


4. Notification Number
2021/0430/B - B00


5. Titel
Návrh kráľovského nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa kráľovské nariadenie zo 7. júla 1994, ktorým sa stanovujú základné normy prevencie požiarov a výbuchov, ktoré musia nové budovy spĺňať


6. Products Concerned
Návrh kráľovského nariadenia obsahuje niekoľko úprav protipožiarnych predpisov budov, ktoré sa majú postaviť, vrátane rozsiahlej úpravy predpisov pre parkoviská, pece a horľavosť fasád.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Cieľom vyhlášky je úprava požiadaviek v kráľovskej vyhláške zo 7. júla 1994, ktorou sa stanovujú základné normy na ochranu pred požiarom a výbuchom, ktoré musia spĺňať nové budovy. Tieto pravidlá upravujú protipožiarnu bezpečnosť nových budov, ktoré sa majú postaviť, a rozšírenie existujúcich budov.

Návrh obsahuje rozsiahlu úpravu požiadaviek na požiarnu bezpečnosť parkovísk a horľavosť fasád.

Normy požiarnej bezpečnosti pre pece, sklady paliva a komíny boli výslovne zahrnuté v predpisoch kráľovského nariadenia zo 7. júla 1994.

Dochádza aj k zmenám predpisov pre výťahy, požiarne dvere, strechy, drevené terasy, vzdialenosť medzi fasádami, podhľady, duplexy a preglejky, vnútorné schodiská, cestu k východu, evakuačnú cestu na úrovni evakuácie, vzdialenosť medzi schodišťami, technické priestory a protipožiarne zariadenia.

Ostatné články obsahujú rôzne úpravy a zmeny, ktorými sa zlepšujú a objasňujú existujúce požiadavky na požiarnu bezpečnosť nových budov, ktoré sa majú stanoviť.


9. Brief Statement of Grounds
Cieľom zmien kráľovského nariadenia zo 7. júla 1994 je okrem iného:
— obmedziť šírenie požiaru cez fasádu
— zmeniť riziká požiarov vozidiel na podzemných parkoviskách
— umožniť bezbariérové výťahy v súlade s európskou smernicou o výťahoch
— uplatňovať európske klasifikácie ohňovzdorných dverí
— poskytnúť príležitosť použiť správy o klasifikácii alebo technické osvedčenia na preukázanie horľavosti celej strešnej konštrukcie
— zabezpečiť rovnakú úroveň bezpečnosti pre drevené terasy umiestnené na strechách
— obmedziť hlásenia o požiari z jednej fasády na druhú
— objasniť pravidlá platné pre vertikálne obrazovky, ktoré rozdeľujú znížený strop na rôzne objemy
— v prípade požiaru použiť samozatváracie dvere
— uvoľniť pravidlá pre duplexy a preglejky pre menšie byty
— umožniť u stredne veľkých budov protipožiarne uzavrieť výťah a vnútorné schodisko ako jeden celok
— objasniť, že spojenie s iným oddelením nie je východom
— obmedziť prísnejšie pravidlá na evakuačné cesty spájajúce schodiská s verejnými cestami
— odstrániť minimálnu vzdialenosť medzi prístupmi na schodiská
— zdvihnúť požiadavku na zabezpečenie protipožiarnej chodby („sas“) pre menšie technické oddelenia
— dať hasičom väčšie právomoci na stanovenie požiadaviek na protipožiarne zariadenia.


10. Reference Documents - Basic Texts
Základné texty boli zaslané s predchádzajúcim oznámením: 2016/189/B


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Vertrouwelijkheid
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT- en SPS-aspecten
Aspekt technických prekážok obchodu

NIE – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie – návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  none on 26-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Fire Opwijk (B) 9 april 1921: Spreading of fire through large attic over 11 appartments by lack of vertical fire walls. The fire started in an appartment under the attic, spreaded all over the attic and went down again to all other 10 appartments under the attic. For industrial buildings we have for the vertical compartiment walls extra requirements to prevent the fire to spread via facade or roof.

For appartments there is no such requirement, why not add something similar for buildings used for living, schools...


nl
  ABVV / BEC on 03-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Gelieve de tekst "Bij pneumatisch vullen mag er geen sprake zijn van overdruk of onderdruk in een silo. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen van de pellets en één aansluiting voor het aanzuigen.

De transportleidingen en hun ophangingen moeten uit staal zijn en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een hoofdequipotentiale geleider overeenkomstig het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.)." te veranderen door

"Bij pneumatisch vullen mag geen overmatige overdruk of onderdruk in de silo aanwezig zijn. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen  en één aansluiting voor het aanzuigen van de pellets. De transportleidingen en hun ophangingen zijn uit staal en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een potentiaalvereffeningsverbinding overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties."