Details van kennisgeving

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Kennisgevingsnummer: 2021/430/B (België )
Datum van ontvangst: 07/07/2021
Einde van de status-quoperiode: 08/10/2021

de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2021) 02564
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2021/0430/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102564.PL)

1. Gestructureerde informatieregel
MSG 002 IND 2021 0430 B PL 07-07-2021 B NOTIF


2. Lidstaat
B


3. Verantwoordelijke dienst
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Dienst van herkomst
FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid
Brandpreventie
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
De heer Jan Laarmans
Tel: 00 32 2 488 51 72


4. Kennisgevingsnummer
2021/0430/B - B00


5. Titel
Projekt dekretu królewskiego zmieniającego dekret królewski z dnia 7 lipca 1994 r. ustanawiającego podstawowe normy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe, które muszą spełniać nowe budynki


6. Desbetreffende producten
Projekt dekretu królewskiego zawiera szereg dostosowań do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków, które mają być budowane, w tym obszerne dostosowanie przepisów dotyczących parkingów, pieców i zachowania się elewacji.


7. Kennisgeving in het kader van een ander communautair wetsbesluit
-


8. Voornaamste inhoud
Celem dekretu jest dostosowanie wymagań zawartych w dekrecie królewskim z dnia 7 lipca 1994 r. ustanawiającym podstawowe normy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe, które muszą spełniać nowe budynki. Przepisy te regulują bezpieczeństwo przeciwpożarowe nowych budynków, które mają zostać wybudowane, oraz rozbudowę istniejących budynków.

Projekt zawiera obszerne dostosowanie wymogów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego parkingów i palności elewacji.

Normy przeciwpożarowe dla kotłowni, magazynów opału i kominów zostały jednoznacznie zawarte w przepisach dekretu królewskiego z dnia 7 lipca 1994. r.

Zmiany w przepisach dotyczą także wind, drzwi przeciwpożarowych, dachów, tarasów drewnianych, odległości między elewacjami, sufitów podwieszanych, dupleksów i sklejek, klatek schodowych wewnętrznych, drogi do wyjścia, drogi ewakuacyjnej na poziomie ewakuacyjnym, odległości między klatkami schodowymi , pomieszczenia techniczne i sprzęt przeciwpożarowy.

Pozostałe artykuły zawierają różne dostosowania i poprawki, które poprawiają i wyjaśniają istniejące wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego nowych budynków, które mają zostać utworzone.


9. Beknopte toelichting
Zmiany dekretu królewskiego z dnia 7 lipca 1994 r. mają na celu między innymi:
— ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia przez elewację
— zmienić ryzyko pożarów pojazdów na parkingach podziemnych
— pozwolić na windy bez maszynowni zgodnie z europejską dyrektywą dźwigową
— stosować europejskie klasyfikacje drzwi ognioodpornych
— zapewnić możliwość wykorzystania raportów klasyfikacyjnych lub aprobat technicznych w celu wykazania palności całej konstrukcji dachu;
— zapewnić równoważny poziom bezpieczeństwa tarasom drewnianym umieszczonym na dachach
— ograniczyć raporty o pożarach z jednej fasady na drugą
— wyjaśnić zasady mające zastosowanie do ekranów pionowych, które dzielą obniżony pułap na różne objętości
— stosować drzwi samozamykające się w przypadku pożaru
— poluzować zasady dotyczące bliźniaków i sklejek do mniejszych mieszkań
— umożliwić średniej wielkości budynkom zamknięcie jako ognioodporne windę i wewnętrzną klatkę schodową jako jedną całość
— wyjaśnić, że połączenie z innym przedziałem nie jest wyjściem
— ograniczyć surowsze przepisy do dróg ewakuacyjnych łączących klatki schodowe z drogami publicznymi
— usunąć minimalną odległość między dostępami do klatek schodowych
- podnieś wymóg zapewnienia ognioodpornego korytarza („sas”) dla mniejszych przedziałów technicznych
— dać strażakom większe uprawnienia do określania wymagań dotyczących sprzętu przeciwpożarowego.


10. Referentiedocumenten - Basisteksten
Teksty podstawowe zostały przekazane w ramach wcześniejszej notyfikacji: 2016/189/B


11. Beroep op de urgentieprocedure
Nie


12. Redenen voor de urgentie
-


13. Vertrouwelijkheid
Nie


14. Fiscale maatregelen
Nie


15. Effectbeoordeling
-


16. TBT- en SPS-aspecten
Aspekt TBT

NIE – projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie, projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  none on 26-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Fire Opwijk (B) 9 april 1921: Spreading of fire through large attic over 11 appartments by lack of vertical fire walls. The fire started in an appartment under the attic, spreaded all over the attic and went down again to all other 10 appartments under the attic. For industrial buildings we have for the vertical compartiment walls extra requirements to prevent the fire to spread via facade or roof.

For appartments there is no such requirement, why not add something similar for buildings used for living, schools...


nl
  ABVV / BEC on 03-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Gelieve de tekst "Bij pneumatisch vullen mag er geen sprake zijn van overdruk of onderdruk in een silo. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen van de pellets en één aansluiting voor het aanzuigen.

De transportleidingen en hun ophangingen moeten uit staal zijn en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een hoofdequipotentiale geleider overeenkomstig het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.)." te veranderen door

"Bij pneumatisch vullen mag geen overmatige overdruk of onderdruk in de silo aanwezig zijn. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen  en één aansluiting voor het aanzuigen van de pellets. De transportleidingen en hun ophangingen zijn uit staal en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een potentiaalvereffeningsverbinding overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties."