Details van kennisgeving

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Kennisgevingsnummer: 2021/430/B (België )
Datum van ontvangst: 07/07/2021
Einde van de status-quoperiode: 08/10/2021

de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2021) 02564
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2021/0430/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102564.LV)

1. Gestructureerde informatieregel
MSG 002 IND 2021 0430 B LV 07-07-2021 B NOTIF


2. Lidstaat
B


3. Verantwoordelijke dienst
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Dienst van herkomst
FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid
Brandpreventie
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
De heer Jan Laarmans
Tel: 00 32 2 488 51 72


4. Kennisgevingsnummer
2021/0430/B - B00


5. Titel
Karaļa dekrēta projekts, ar ko groza karaļa 1994. gada 7. jūlija Karaļa dekrētu, kurā noteikti ugunsgrēku un sprādzienu novēršanas pamatstandarti, kuriem jāatbilst jaunajām ēkām


6. Desbetreffende producten
Karaļa dekrēta projekts ietver vairākus būvējamo ēku ugunsdrošības noteikumu pielāgojumus, tostarp plašus pielāgojumus noteikumos par stāvvietām, krāšņu telpām un fasāžu ugunsizturību.


7. Kennisgeving in het kader van een ander communautair wetsbesluit
-


8. Voornaamste inhoud
Dekrēta mērķis ir pielāgot 1994. gada 7. jūlija Karaļa dekrēta prasības, kas nosaka ugunsgrēku un sprādzienu novēršanas pamatstandartus, kuriem jāatbilst jaunajām ēkām. Šie noteikumi reglamentē jauno būvējamo ēku un esošo ēku piebūvju ugunsdrošību.

Projekts satur plašus pielāgojumus prasībās par stāvvietu ugunsdrošību un fasāžu ugunsizturību.

Ugunsdrošības standarti krāšņu telpām, degvielas glabātavām un dūmvadiem tika skaidri iekļauti 1994. gada 7. jūlija Karaļa dekrēta noteikumos.

Ir veiktas arī izmaiņas noteikumos par liftiem, ugunsdrošām durvīm, jumtiem, koka terasēm, attālumu starp fasādēm, piekaramajiem griestiem, dupleksiem un saplākšņiem, iekšējām kāpnēm, ceļu uz izeju, evakuācijas ceļu evakuācijas līmenī, attālumu starp kāpnēm, tehniskajām telpām un ugunsdzēšanas aprīkojumu.

Pārējie panti ietver dažādus pielāgojumus un grozījumus, kas uzlabo un precizē esošās ugunsdrošības prasības jaunajām būvējamajām ēkām.


9. Beknopte toelichting
1994. gada 7. jūlija Karaļa dekrēta grozījumu mērķis cita starpā ir:
— ierobežot uguns izplatīšanos caur fasādi;
— mazināt transportlīdzekļu ugunsgrēku riskus pazemes autostāvvietās;
— atļaut dzinēja beztelpas pacēlājus saskaņā ar Eiropas pacēlāju direktīvu;
— piemērot ugunsdrošo durvju Eiropas klasifikāciju;
— sniegt iespēju izmantot klasifikācijas ziņojumus vai tehniskos apstiprinājumus, lai demonstrētu visas jumta konstrukcijas degšanas īpašības;
— nodrošināt līdzvērtīgu drošības līmeni koka terasēm, kas izvietotas uz jumtiem;
— ierobežot uguns izplatīšanos no vienas fasādes uz citu;
— precizēt noteikumus, kas piemērojami vertikālajiem ekrāniem, kuri samazinātos griestus sadala dažādos lielumos;
— ugunsgrēka gadījumā lietot pašaizveres durvis;
— mīkstināt noteikumus par dupleksiem un saplākšņiem mazākiem dzīvokļiem;
— ļaut vidēja lieluma ēkām kā ugunsizturīgu pievienot pacēlāju un iekšējo kāpņu telpu kā vienu veselumu;
— precizēt, ka savienojums ar citu nodalījumu nav izeja;
— ierobežot stingrākus noteikumus attiecībā uz evakuācijas ceļiem, kas savieno kāpņu telpas ar koplietošanas ceļiem;
— atcelt minimālo attālumu starp piekļuvēm kāpņu telpām;
— atcelt prasību nodrošināt ugunsdrošu priekšnamu (“sas”) mazākiem tehniskiem nodalījumiem;
— sniegt ugunsdzēsējiem lielākas pilnvaras noteikt prasības ugunsdzēšanas aprīkojumam.


10. Referentiedocumenten - Basisteksten
Pamatdokumenti nosūtīti kopā ar šādu iepriekšēju paziņojumu: 2016/189/B.


11. Beroep op de urgentieprocedure12. Redenen voor de urgentie
-


13. Vertrouwelijkheid14. Fiscale maatregelen15. Effectbeoordeling
-


16. TBT- en SPS-aspecten
TBT aspekts

NĒ — projekts būtiski neietekmē starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

Nē — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  none on 26-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Fire Opwijk (B) 9 april 1921: Spreading of fire through large attic over 11 appartments by lack of vertical fire walls. The fire started in an appartment under the attic, spreaded all over the attic and went down again to all other 10 appartments under the attic. For industrial buildings we have for the vertical compartiment walls extra requirements to prevent the fire to spread via facade or roof.

For appartments there is no such requirement, why not add something similar for buildings used for living, schools...


nl
  ABVV / BEC on 03-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Gelieve de tekst "Bij pneumatisch vullen mag er geen sprake zijn van overdruk of onderdruk in een silo. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen van de pellets en één aansluiting voor het aanzuigen.

De transportleidingen en hun ophangingen moeten uit staal zijn en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een hoofdequipotentiale geleider overeenkomstig het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.)." te veranderen door

"Bij pneumatisch vullen mag geen overmatige overdruk of onderdruk in de silo aanwezig zijn. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen  en één aansluiting voor het aanzuigen van de pellets. De transportleidingen en hun ophangingen zijn uit staal en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een potentiaalvereffeningsverbinding overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties."