Details van kennisgeving

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Kennisgevingsnummer: 2021/430/B (België )
Datum van ontvangst: 07/07/2021
Einde van de status-quoperiode: 08/10/2021

de en fr nl
fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2021) 02564
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2021/0430/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102564.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0430 B LT 07-07-2021 B NOTIF


2. Member State
B


3. Department Responsible
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Originating Department
FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid
Brandpreventie
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
De heer Jan Laarmans
Tel: 00 32 2 488 51 72


4. Notification Number
2021/0430/B - B00


5. Titel
Karališkojo dekreto, kuriuo iš dalies keičiamas 1994 m. liepos 7 d. karališkasis dekretas, kuriuo nustatomi pagrindiniai gaisrų ir sprogimų prevencijos standartai, kuriuos turi atitikti nauji pastatai, projektas


6. Products Concerned
Karališkojo dekreto projekte yra keletas pastatų, kurie bus statomi, priešgaisrinės saugos taisyklių pakeitimų, įskaitant platų automobilių stovėjimo aikštelių, krosnių patalpų ir fasadų atsparumo ugniai taisyklių pritaikymą.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Dekretu siekiama pritaikyti 1994 m. liepos 7 d. karališkojo dekreto, kuriuo nustatomi pagrindiniai gaisrų ir sprogimų prevencijos standartai, kuriuos turi atitikti nauji pastatai, reikalavimus. Šiomis taisyklėmis reglamentuojama naujų pastatų, kurie bus statomi, priešgaisrinė sauga ir esamų pastatų plėtra.

Projekte išsamiai pritaikyti automobilių stovėjimo aikštelių priešgaisrinės saugos ir fasadų atsparumo ugniai reikalavimai.

Krosnių patalpų, kuro saugyklų ir kaminų priešgaisrinės saugos standartai buvo aiškiai įtraukti į 1994 m. liepos 7 d. karališkojo dekreto taisykles.

Taip pat keičiamos liftų, priešgaisrinių durų, stogų, medinių terasų, atstumo tarp fasadų, kabamųjų lubų, dvisluoksnės dangos ir fanerų, vidinių laiptų, kelio iki išėjimo, evakuacijos kelio evakuacijos lygmeniu, atstumo tarp laiptinių, techninių patalpų ir priešgaisrinės įrangos taisyklės.

Kituose straipsniuose pateikiami įvairūs koregavimai ir pakeitimai, kuriais pagerinami ir patikslinami esami naujų pastatų, kurie turi būti pastatyti, priešgaisrinės saugos reikalavimai.


9. Brief Statement of Grounds
1994 m. liepos 7 d. karališkojo dekreto pakeitimais, be kita ko, siekiama:
– apriboti ugnies plitimą per fasadą
– pakeisti transporto priemonių gaisrų požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse riziką
– pagal Europos liftų direktyvą leisti naudoti liftus be kamerų
– taikyti ugniai atsparių durų Europos klasifikaciją
– suteikti galimybę naudoti klasifikavimo ataskaitas arba techninius patvirtinimus, siekiant įrodyti visos stogo konstrukcijos degumą
– užtikrinti medinių terasų ant stogų lygiavertį saugos lygį
– apriboti pranešimus apie gaisrą iš vieno fasado į kitą
– paaiškinti taisykles, taikomas vertikaliems ekranams, kuriuose sumažintos viršutinės ribos padalijamos į skirtingus tūrius
– kilus gaisrui naudoti automatiškai užsidarančias duris
– atlaisvinti taisykles mažesnių butų dvisluoksnei dangai ir faneroms
– leisti vidutinio dydžio pastatuose atitverti ugniai atsparius liftus ir vidinius laiptus kaip vieną visumą
– paaiškinti, kad prijungimas prie kitos patalpos nėra išėjimas
– griežtesnes taisykles taikyti tik evakuacijos keliams, jungiantiems laiptines su viešaisiais keliais
– pašalinti mažiausią atstumą tarp įėjimų į laiptines
– panaikinti reikalavimą įrengti ugniai atsparų prieškambarį („sas“) mažesniems techniniams skyriams
– suteikti ugniagesiams daugiau galių nustatyti gaisrų gesinimo įrangos reikalavimus


10. Reference Documents - Basic Texts
Pagrindiniai tekstai buvo išsiųsti su ankstesniu pranešimu: 2016/189/B


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Vertrouwelijkheid
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT- en SPS-aspecten
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas nedaro didelio poveikio tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

Ne, projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  none on 26-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Fire Opwijk (B) 9 april 1921: Spreading of fire through large attic over 11 appartments by lack of vertical fire walls. The fire started in an appartment under the attic, spreaded all over the attic and went down again to all other 10 appartments under the attic. For industrial buildings we have for the vertical compartiment walls extra requirements to prevent the fire to spread via facade or roof.

For appartments there is no such requirement, why not add something similar for buildings used for living, schools...


nl
  ABVV / BEC on 03-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Gelieve de tekst "Bij pneumatisch vullen mag er geen sprake zijn van overdruk of onderdruk in een silo. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen van de pellets en één aansluiting voor het aanzuigen.

De transportleidingen en hun ophangingen moeten uit staal zijn en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een hoofdequipotentiale geleider overeenkomstig het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.)." te veranderen door

"Bij pneumatisch vullen mag geen overmatige overdruk of onderdruk in de silo aanwezig zijn. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen  en één aansluiting voor het aanzuigen van de pellets. De transportleidingen en hun ophangingen zijn uit staal en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een potentiaalvereffeningsverbinding overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties."