Details van kennisgeving

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Kennisgevingsnummer: 2021/430/B (België )
Datum van ontvangst: 07/07/2021
Einde van de status-quoperiode: 08/10/2021

de en fr nl
en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2021) 02564
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2021/0430/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102564.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0430 B FI 07-07-2021 B NOTIF


2. Member State
B


3. Department Responsible
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Originating Department
FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid
Brandpreventie
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
De heer Jan Laarmans
Tel: 00 32 2 488 51 72


4. Notification Number
2021/0430/B - B00


5. Titel
Luonnos kuninkaan asetukseksi tulipalojen ja räjähdysten torjuntaa koskevien perusstandardien vahvistamisesta uusien rakennusten osalta 7 päivänä heinäkuuta 1994 annetun kuninkaan asetuksen muuttamisesta


6. Products Concerned
Luonnos kuninkaan asetukseksi sisältää erilaisia muutoksia uusien, rakennettavien rakennusten paloturvallisuutta koskeviin säännöksiin. Sillä muun muassa hyväksytään pysäköintialueita, uunihuoneita ja julkisivujen palamiskäyttäytymistä koskevia säännöksiä.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Asetuksella on tarkoitus muuttaa tulipalojen ja räjähdysten torjuntaa koskevien perusstandardien vahvistamisesta uusien rakennusten osalta 7 päivänä heinäkuuta 1994 annetun kuninkaan asetuksen säännöksiä. Näillä säännöksillä säännellään uusien, rakennettavien rakennusten ja olemassa olevien rakennusten laajennusosien paloturvallisuutta.

Luonnos sisältää laajan muutoksen pysäköintialueiden paloturvallisuutta ja julkisivujen palamiskäyttäytymistä koskeviin vaatimuksiin.

Uunihuoneita, polttoainevarastoja ja savupiippuja koskevat paloturvallisuusstandardit sisällytettiin nimenomaisesti 7 päivänä heinäkuuta 1994 annettuun kuninkaan asetukseen.

Myös hissejä, palo-ovia, kattoja, puuterasseja, julkisivujen välistä etäisyyttä, alakattoja, kaksikerroksisia huoneistoja ja vanereja, sisäportaita, poistumistietä, evakuointitietä evakuointitasolla, portaiden välistä etäisyyttä, teknisiä tiloja ja palontorjuntavälineitä koskevia säännöksiä on muutettu.

Muut pykälät sisältävät erilaisia mukautuksia ja tarkistuksia, joilla parannetaan ja selvennetään voimassa olevia uusien, rakennettavien rakennusten paloturvallisuutta koskevia säännöksiä.


9. Brief Statement of Grounds
Kyseiseen 7 päivänä heinäkuuta 1994 annettuun kuninkaan asetukseen tehdyillä muutoksilla on tarkoitus
— rajoittaa tulipalon etenemistä julkisivun kautta
— muuttaa ajoneuvotulipalojen riskiä maanalaisilla pysäköintialueilla
— sallia hissit, joissa ei ole koneistotilaa, EU:n hissidirektiivin mukaisesti
— soveltaa palonkestäviä ovia koskevia eurooppalaisia luokkia
— antaa mahdollisuus käyttää luokitusraportteja tai teknisiä hyväksyntöjä koko kattorakenteen palamiskäyttäytymisen osoittamiseksi
— varmistaa vastaava turvallisuustaso katoille sijoitetuille puuterasseille
— rajoittaa paloraportteja julkisivusta toiseen
— selventää sääntöjä, joita sovelletaan vertikaalisiin näyttöihin, jotka jakavat alennetun katon eri volyymeihin
— soveltaa itsesulkeutuvia ovia tulipalon sattuessa
— lieventää kaksikerroksia huoneistoja ja vanereita koskevia sääntöjä pienemmissä huoneistoissa
— sallia hissi ja sisäportaikko yhtenä palonkestävänä kokonaisuutena keskikokoisissa rakennuksissa
— selventää, että yhteys toiseen osastoon ei ole uloskäynti
— rajoittaa tiukemmat säännöt koskemaan evakuointiteitä, jotka yhdistävät portaikot yleisiin teihin
— poistaa portaikkoihin pääsyjen välinen vähimmäisetäisyys
— nostaa vaatimusta, jonka mukaan pienemmissä teknisissä osastoissa on oltava palonkestävä käytävä (sas)
— antaa palomiehille enemmän valtuuksia määritellä palontorjuntalaitteita koskevat vaatimukset.


10. Reference Documents - Basic Texts
Perustekstit on toimitettu seuraavan aiemman ilmoituksen yhteydessä: 2016/189/B


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Vertrouwelijkheid
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT- en SPS-aspecten
TBT-näkökohdat

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  none on 26-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Fire Opwijk (B) 9 april 1921: Spreading of fire through large attic over 11 appartments by lack of vertical fire walls. The fire started in an appartment under the attic, spreaded all over the attic and went down again to all other 10 appartments under the attic. For industrial buildings we have for the vertical compartiment walls extra requirements to prevent the fire to spread via facade or roof.

For appartments there is no such requirement, why not add something similar for buildings used for living, schools...


nl
  ABVV / BEC on 03-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Gelieve de tekst "Bij pneumatisch vullen mag er geen sprake zijn van overdruk of onderdruk in een silo. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen van de pellets en één aansluiting voor het aanzuigen.

De transportleidingen en hun ophangingen moeten uit staal zijn en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een hoofdequipotentiale geleider overeenkomstig het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.)." te veranderen door

"Bij pneumatisch vullen mag geen overmatige overdruk of onderdruk in de silo aanwezig zijn. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen  en één aansluiting voor het aanzuigen van de pellets. De transportleidingen en hun ophangingen zijn uit staal en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een potentiaalvereffeningsverbinding overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties."