Details van kennisgeving

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Kennisgevingsnummer: 2021/430/B (België )
Datum van ontvangst: 07/07/2021
Einde van de status-quoperiode: 08/10/2021

de en fr nl
fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Μήνυμα 002

Ανακοίνωση της Επιτροπής - TRIS/(2021) 02564
Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535
Μετάφραση του μηνύματος 001
Γνωστοποίηση: 2021/0430/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102564.EL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0430 B EL 07-07-2021 B NOTIF


2. Member State
B


3. Department Responsible
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Originating Department
FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid
Brandpreventie
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
De heer Jan Laarmans
Tel: 00 32 2 488 51 72


4. Notification Number
2021/0430/B - B00


5. Titel
Σχέδιο βασιλικού διατάγματος για την τροποποίηση του βασιλικού διατάγματος της 7ης Ιουλίου 1994 για τον καθορισμό των βασικών προτύπων πρόληψης πυρκαγιών και εκρήξεων με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται τα νέα κτίρια


6. Products Concerned
Το σχέδιο βασιλικού διατάγματος περιλαμβάνει διάφορες προσαρμογές των κανονισμών πυρασφάλειας των κτιρίων που πρόκειται να κατασκευαστούν, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης προσαρμογής των κανονισμών για τους χώρους στάθμευσης, τους κλιβάνους και τη συμπεριφορά των προσόψεων κατά την καύση.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Το διάταγμα αποσκοπεί στην προσαρμογή των απαιτήσεων του βασιλικού διατάγματος της 7ης Ιουλίου 1994 για τον καθορισμό των βασικών προτύπων για την πρόληψη των πυρκαγιών και των εκρήξεων που πρέπει να πληρούν τα νέα κτίρια. Οι κανόνες αυτοί διέπουν την πυρασφάλεια των νέων κτιρίων που πρόκειται να κατασκευαστούν και τις επεκτάσεις των υφιστάμενων κτιρίων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει εκτενή προσαρμογή των απαιτήσεων για την πυρασφάλεια των χώρων στάθμευσης και την συμπεριφορά των προσόψεων κατά την καύση.

Τα πρότυπα πυρασφάλειας για τους κλιβάνους, τους χώρους αποθήκευσης καυσίμων και τις καμινάδες περιλαμβάνονταν ρητά στους κανονισμούς του βασιλικού διατάγματος της 7ης Ιουλίου 1994.

Υπάρχουν επίσης αλλαγές στους κανονισμούς για ανελκυστήρες, θύρες πυρασφάλειας, στέγες, ξύλινες βεράντες, απόσταση μεταξύ προσόψεων, ψευδοροφές, σανίδες διπλών όψεων και κόντρα πλακέ, εσωτερικές σκάλες, διόδους εξόδου, διόδους εκκένωσης σε επίπεδο εκκένωσης, απόσταση μεταξύ κλιμακοστασίων, τεχνικούς χώρους και πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Τα άλλα άρθρα περιέχουν διάφορες προσαρμογές και τροποποιήσεις που βελτιώνουν και αποσαφηνίζουν τις υφιστάμενες απαιτήσεις πυρασφάλειας των νέων κτιρίων που πρόκειται να δημιουργηθούν.


9. Brief Statement of Grounds
Οι τροποποιήσεις του βασιλικού διατάγματος της 7ης Ιουλίου 1994 αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στα εξής:
— περιορισμό στη διάδοση πυρκαγιάς μέσω της πρόσοψης
— αλλαγή των κινδύνων πυρκαγιών οχημάτων σε υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων
— να επιτραπούν οι ανελκυστήρες χωρίς χώρο κινητήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για τους ανελκυστήρες
— να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή ταξινόμηση για τις πυρίμαχες πόρτες
— να δοθεί η δυνατότητα χρήσης εκθέσεων ταξινόμησης ή τεχνικών εγκρίσεων για να αποδειχθεί η συμπεριφορά καύσης ολόκληρης της δομής της οροφής
— να εξασφαλιστεί ισοδύναμο επιπέδου ασφάλειας για ξύλινες βεράντες που τοποθετούνται σε στέγες
— να περιοριστεί η αναμετάδοση πυρκαγιάς από τη μία πρόσοψη στην άλλη
— να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που ισχύουν για τις κατακόρυφα πλέγματα που διαιρούν το μειωμένο ανώτατο όριο σε διαφορετικούς όγκους
— εγκατάσταση αυτοκλειόμενων πορτών σε περίπτωση πυρκαγιάς
— χαλαρώστε τους κανόνες για τα διπλά και τα κόντρα πλακέ για μικρότερα διαμερίσματα
— επιτρέψτε σε μεσαίου μεγέθους κτίρια να επισυνάψουν ως πυροσβεστική ένα ασανσέρ και μια εσωτερική σκάλα ως ενιαίο σύνολο
— να διευκρινιστεί ότι η σύνδεση με άλλο διαμέρισμα δεν είναι έξοδος
— περιορισμός των αυστηρότερων κανόνων στις διόδους εκκένωσης που συνδέουν κλιμακοστάσια με δημόσιους δρόμους
— να αφαιρεθεί η ελάχιστη απόσταση μεταξύ προσβάσεων στα κλιμακοστάσια
— άρση της απαίτησης παροχής ανθεκτικού στη φωτιά διαδρόμου («sas») για μικρότερα τεχνικά διαμερίσματα
— να αποδοθούν στους πυροσβέστες μεγαλύτερες εξουσίες για να καθορίσουν τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό πυρόσβεσης.


10. Reference Documents - Basic Texts
Τα βασικά κείμενα έχουν αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης κοινοποίησης: 2016/189/B


11. Invocation of the Emergency Procedure
Όχι


12. Grounds for the Emergency
-


13. Vertrouwelijkheid
Όχι


14. Fiscal measures
Όχι


15. Impact assessment
-


16. TBT- en SPS-aspecten
Πτυχή ΤΕΕ

ΟΧΙ — Το σχέδιο δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο.

Πτυχή ΥΦΠ

Όχι, το σχέδιο δεν αποτελεί υγειονομικό ή φυτοϋγειονομικό μέτρο

**********
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημείο Επαφής οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535
Φαξ: +32 229 98043
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  none on 26-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Fire Opwijk (B) 9 april 1921: Spreading of fire through large attic over 11 appartments by lack of vertical fire walls. The fire started in an appartment under the attic, spreaded all over the attic and went down again to all other 10 appartments under the attic. For industrial buildings we have for the vertical compartiment walls extra requirements to prevent the fire to spread via facade or roof.

For appartments there is no such requirement, why not add something similar for buildings used for living, schools...


nl
  ABVV / BEC on 03-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Gelieve de tekst "Bij pneumatisch vullen mag er geen sprake zijn van overdruk of onderdruk in een silo. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen van de pellets en één aansluiting voor het aanzuigen.

De transportleidingen en hun ophangingen moeten uit staal zijn en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een hoofdequipotentiale geleider overeenkomstig het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.)." te veranderen door

"Bij pneumatisch vullen mag geen overmatige overdruk of onderdruk in de silo aanwezig zijn. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen  en één aansluiting voor het aanzuigen van de pellets. De transportleidingen en hun ophangingen zijn uit staal en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een potentiaalvereffeningsverbinding overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties."