Details van kennisgeving

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

Kennisgevingsnummer: 2021/430/B (België )
Datum van ontvangst: 07/07/2021
Einde van de status-quoperiode: 08/10/2021

de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2021) 02564
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2021/0430/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102564.CS)

1. Gestructureerde informatieregel
MSG 002 IND 2021 0430 B CS 07-07-2021 B NOTIF


2. Lidstaat
B


3. Verantwoordelijke dienst
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Dienst van herkomst
FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid
Brandpreventie
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
De heer Jan Laarmans
Tel: 00 32 2 488 51 72


4. Kennisgevingsnummer
2021/0430/B - B00


5. Titel
Návrh královského výnosu, kterým se mění královský výnos ze dne 7. července 1994, kterým se stanoví základní normy pro prevenci vzniku požáru a výbuchu, které musí splňovat nové budovy


6. Desbetreffende producten
Návrh královského výnosu obsahuje několik úprav protipožárních předpisů budov, které mají být postaveny, včetně rozsáhlé úpravy předpisů pro parkoviště, kotelny a chování fasád při požáru.


7. Kennisgeving in het kader van een ander communautair wetsbesluit
-


8. Voornaamste inhoud
Cílem tohoto výnosu je upravit požadavky uvedené v královském výnosu ze dne 7. července 1994, kterým se stanoví základní normy pro prevenci vzniku požáru a výbuchu, které musí splňovat nové budovy. Tato pravidla upravují požární bezpečnost nových budov, které mají být postaveny, a přístaveb stávajících budov.

Návrh obsahuje rozsáhlou úpravu požadavků na požární bezpečnost parkovišť a chování fasád při požáru.

Normy požární bezpečnosti pro kotelny, skladovací prostory paliva a komíny byly výslovně zahrnuty v nařízeních královského výnosu ze dne 7. července 1994.

Zahrnuty jsou rovněž změny předpisů pro výtahy, protipožární dveře, střechy, dřevěné terasy, vzdálenost mezi fasádami, podhledy, duplexy a triplexy, vnitřní schodiště, trasu k východu, evakuační trasu na úrovni evakuace, vzdálenost mezi schodišti, technickými prostorami a protipožárním zařízením.

Ostatní články obsahují různé úpravy a změny, kterými se zlepšují a objasňují stávající požadavky na požární bezpečnost nových budov, které mají být zřízeny.


9. Beknopte toelichting
Cílem změn královského výnosu ze dne 7. července 1994 je mimo jiné:
— omezit šíření požáru přes fasádu
— změnit nebezpečí požárů vozidel v podzemních parkovištích
— umožnit výtahy bez strojovny v souladu s evropskou směrnicí o výtazích
— uplatňovat evropské klasifikace pro protipožární dveře
— poskytnout příležitost použít klasifikační zprávy nebo technická schválení k prokázání vlastností při hoření v případě celé střešní konstrukce
— zajistit rovnocennou úroveň bezpečnosti dřevěných teras umístěných na střechách
— omezit šíření požáru z jedné fasády na druhou
— vyjasnit pravidla platná pro vertikální obrazovky, které dělí snížený strop na různé objemy
— používat samouzavírací dveře v případě požáru
— uvolnit pravidla pro duplexy a triplexy v případě menších bytů
— umožnit středně velkým budovám přiložit jako protipožární ochranu uzavření výtahu a vnitřního schodiště jako celek
— vyjasnit, že spojení s jiným prostorem není východ
— omezit přísnější pravidla pro evakuační trasy propojující schodiště s veřejnými silnicemi
— odstranit minimální vzdálenost mezi přístupy ke schodištím
— zrušit požadavek na zajištění protipožární chodby („sas“) pro menší technické prostory
— dát hasičům větší pravomoci k určení požadavků na protipožární vybavení.


10. Referentiedocumenten - Basisteksten
Základní texty byly předloženy s dřívějším oznámením: 2016/189/B


11. Beroep op de urgentieprocedure
Ne


12. Redenen voor de urgentie
-


13. Vertrouwelijkheid
Ne


14. Fiscale maatregelen
Ne


15. Effectbeoordeling
-


16. TBT- en SPS-aspecten
Hledisko technických překážek obchodu (TBT)

NE – Návrh nemá podstatný vliv na mezinárodní obchod.

Hledisko sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS)

Ne – Návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  none on 26-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Fire Opwijk (B) 9 april 1921: Spreading of fire through large attic over 11 appartments by lack of vertical fire walls. The fire started in an appartment under the attic, spreaded all over the attic and went down again to all other 10 appartments under the attic. For industrial buildings we have for the vertical compartiment walls extra requirements to prevent the fire to spread via facade or roof.

For appartments there is no such requirement, why not add something similar for buildings used for living, schools...


nl
  ABVV / BEC on 03-08-2021
Klik om zichtbaar te maken

Gelieve de tekst "Bij pneumatisch vullen mag er geen sprake zijn van overdruk of onderdruk in een silo. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen van de pellets en één aansluiting voor het aanzuigen.

De transportleidingen en hun ophangingen moeten uit staal zijn en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een hoofdequipotentiale geleider overeenkomstig het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.)." te veranderen door

"Bij pneumatisch vullen mag geen overmatige overdruk of onderdruk in de silo aanwezig zijn. Het is noodzakelijk om de silo uit te rusten met minstens één aansluiting voor het inblazen  en één aansluiting voor het aanzuigen van de pellets. De transportleidingen en hun ophangingen zijn uit staal en zijn verbonden met de hoofdaardingsklem door een potentiaalvereffeningsverbinding overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties."