Details van kennisgeving

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen

Kennisgevingsnummer: 2017/182/B (België )
Datum van ontvangst: 10/05/2017
Einde van de status-quoperiode: 11/08/2017

Het indienen van opmerkingen door: Hongarije
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2017) 01172
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2017/0182/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201701172.FI)

1. Gestructureerde informatieregel
MSG 002 IND 2017 0182 B FI 10-05-2017 B NOTIF


2. Lidstaat
B


3. Verantwoordelijke dienst
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif
NG III – 5e étage
Boulevard Roi Albert II 16
B - 1000 Bruxelles
Tel: 02/277.93.71


3. Dienst van herkomst
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Service Denrées Alimentaires, Aliments pour animaux et Autres Produits de Consommation
Eurostation,
place Victor Horta 40/10,
1060 Saint-Gilles, Belgique
tel.: 02 524 73 78
dominique.declock@sante.belgique.be


4. Kennisgevingsnummer
2017/0182/B - C50A


5. Titel
Ministerin määräys muita aineita kuin ravintoaineita ja kasveja tai kasvivalmisteita sisältävien ravintolisien valmistuksesta ja kaupasta 19 päivänä helmikuuta 2009 annetun ministerin määräyksen muuttamisesta


6. Desbetreffende producten
Ravintolisät


7. Kennisgeving in het kader van een ander communautair wetsbesluit
- asetus (EY) N:o 1925/2006 vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin,
- myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskeva direktiivi 2000/13/EY,
- direktiivi 2002/46/EY ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.


8. Voornaamste inhoud
Luonnoksessa säädetään muita aineita kuin ravintoaineita ja kasveja tai kasvivalmisteita sisältävien ravintolisien valmistuksesta ja kaupasta 19 päivänä helmikuuta 2009 annetun ministerin määräyksen muutoksesta.

Luonnoksessa määritetään ravintolisissä olevien neljän aineen vähimmäis- ja/tai enimmäisarvot päiväkulutuksen osalta seuraavasti:
- kofeiini: enintään 80 milligrammaa päivässä,
- luteiini: 2−10 milligrammaa päivässä,
- lykopeeni: 2,5−15 milligrammaa päivässä,
- punariisi tai mikä tahansa muu monakoliini-K:n lähde: enintään 10 milligrammaa päivässä monakoliini-K:ta.

Turvallisuuden takaamiseksi kofeiinin ja punariisin osalta otetaan käyttöön pakollinen varoitus, jonka on esiinnyttävä tuotteen merkinnöissä seuraavasti:
- kofeiini: ”Ne convient pas aux enfants, ni aux femmes enceintes ou allaitantes.” [Ei sovellu lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville naisille]
- punariisi: ”Ce produit ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et adolescents, aux personnes de plus de 70 ans, aux personnes ayant des problèmes hépatiques, rénaux ou musculaires, aux personnes prenant des médicaments qui peuvent donner lieu à des interactions (ex : hypocholestérolémiants), aux personnes intolérantes aux statines. [Tämä tuote ei sovellu raskaana oleville tai imettäville naisille, lapsille ja nuorille, yli 70-vuotiaille henkilöille, maksa-, munuais- tai lihasongelmista kärsiville henkilöille, mahdollisesti yhteisvaikutuksia aiheuttavia lääkkeitä (esimerkiksi kolesterolia alentavat lääkkeet) käyttäville henkilöille, statiineille intoleranteille henkilöille]
En cas de doute, veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.” [Epävarmassa tilanteessa kehotetaan pyytämään neuvoa lääkäriltä tai apteekkarilta]

Siirtymätoimenpiteenä ravintolisiä, jotka eivät ole määräysluonnoksen säännösten mukaisia mutta jotka ovat nykyisen määräyksen säännösten mukaisia, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja merkitä ennen [julkaisupäivä + 10 päivää], ja ravintolisiä, jotka eivät ole määräyksen säännösten mukaisia, voidaan pitää kaupan varastojen loppumiseen asti ja viimeistään [allekirjoittamispäivä + 1 vuosi] asti. Tämä ei koske punariisiin, jolla on välitön vaikutus epätoivottujen vaikutusten lisääntymisen vuoksi, pohjautuvia tuotteita.


9. Beknopte toelichting
Tällä hetkellä ei ole olemassa lakisääteisiä raja-arvoja ravintolisien sisältämien kofeiinin, luteiinin, lykopeenin ja punariisin osalta. Luonnoksella muutetaan nykyistä määräystä tieteellisten lausuntojen perusteella.
- kofeiini: luonnoksessa ehdotetut raja-arvot perustuvat ylimmän terveysasioita käsittelevän neuvoston 11 päivänä tammikuuta 2012 antamaan lausuntoon nro 8689 kofeiinin käytöstä elintarvikkeissa (https://www.health.belgium.be/fr/avis-8689-utilisation-de-la-cafeine-dans-les-denrees-alimentaires, saatavilla ranskaksi, englanniksi ja hollanniksi). Raja-arvot perustuvat myös vuoden 2014 elintarvikkeiden käyttöä koskevasta tutkimuksesta saatuihin uusimpiin tietoihin, jotka liittyvät kofeiinin kulutukseen ja vahvistavat ylimmän terveysasioita käsittelevän neuvoston arviot.
- luteiini ja lykopeeni: luonnoksessa ehdotetut raja-arvot perustuvat ylimmän terveysasioita käsittelevän neuvoston joulukuussa 2009 antamaan lausuntoon nro 8592 lykopeenin ja luteiinin lisäsaantia ravintolisistä koskevien suositusten tarkistamisesta (https://www.health.belgium.be/fr/avis-8592-revision-des-recommandations-concernant-un-apport-complementaire-en-lycopene-et-en-luteine, saatavilla ranskaksi ja hollanniksi).
- punariisi: luonnoksessa ehdotetut raja-arvot perustuvat 7 päivänä joulukuuta 2016 annettuun suuntaviiva-asiakirjaan punariisiä sisältävistä tuotteista
(http://www.afmps.be/sites/default/files/downloads/richtsnoer_rode_rijst.pdf, saatavilla ranskaksi ja hollanniksi).


10. Referentiedocumenten - Basisteksten
Kemiallisen aineen, valmisteen tai tuotteen kaupan pitämisen tai käytön rajoittaminen.
Viittaukset perusteksteihin: kuninkaan määräys, annettu 12 päivänä helmikuuta 2009, muita aineita kuin ravintoaineita ja kasveja tai kasvivalmisteita sisältävien ravintolisien valmistuksesta ja kaupasta,
ministerin määräys, annettu 19 päivänä helmikuuta 2009, muita aineita kuin ravintoaineita ja kasveja tai kasvivalmisteita sisältävien ravintolisien valmistuksesta ja kaupasta.


11. Beroep op de urgentieprocedure
Ei


12. Redenen voor de urgentie
-


13. Vertrouwelijkheid
Ei


14. Fiscale maatregelen
Ei


15. Effectbeoordeling
-


16. TBT- en SPS-aspecten
TBT-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei - luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  Food Supplements Europe on 10-08-2017
Klik om zichtbaar te maken

 Please find attached our comments on this notification.


fr
  NAREDI on 07-08-2017
Klik om zichtbaar te maken

Cher, Chère,

Merci de bien vouloir trouver la contribution de NAREDI en annexe.

Bien cordiallement,

Anne-Christine Gouder

Secrétaire générale