Details van kennisgeving

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen

Kennisgevingsnummer: 2017/182/B (België )
Datum van ontvangst: 10/05/2017
Einde van de status-quoperiode: 11/08/2017

Het indienen van opmerkingen door: Hongarije
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2017) 01172
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2017/0182/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201701172.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2017 0182 B ET 10-05-2017 B NOTIF


2. Member State
B


3. Department Responsible
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif
NG III – 5e étage
Boulevard Roi Albert II 16
B - 1000 Bruxelles
Tel: 02/277.93.71


3. Originating Department
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Service Denrées Alimentaires, Aliments pour animaux et Autres Produits de Consommation
Eurostation,
place Victor Horta 40/10,
1060 Saint-Gilles, Belgique
tel.: 02 524 73 78
dominique.declock@sante.belgique.be


4. Notification Number
2017/0182/B - C50A


5. Titel
Ministri määrus, millega muudetakse ministri 19. veebruari 2009. aasta määrust selliste toidulisandite tootmise ja turustamise kohta, mis sisaldavad muid kui toitaineid ja taimi või taimseid valmistisi


6. Products Concerned
Toidulisandid


7. Notification Under Another Act
- Määrus (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta
- Direktiiv 2000/13/EÜ toiduainete märgistamise, esitlemise ja reklaami kohta
- Direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta


8. Main Content
Eelnõuga nähakse ette ministri 19. veebruari 2009. aasta määruse (mis käsitleb selliste toidulisandite tootmist ja turustamist, mis sisaldavad muid kui toitaineid ja taimi või taimseid valmistisi) muutmine.

Eelnõus määratakse kindlaks toidulisandites sisalduva nelja aine päevase tarbimise miinimum- ja/või maksimumkogused:
- kofeiin: maksimaalselt 80 mg/päevas;
- luteiin: 2–10 mg/päevas;
- lükopeen: 2,5–15 mg/päevas;
- punase riisi pärm või kõik muud monakoliin K allikad: maksimaalselt 10 mg monakoliin K-d päevas.

Ohutuse tagamiseks kehtestatakse kohustuslik märgistuses kasutatav hoiatus kofeiini ja punase riisi pärmi kohta:
- kofeiin: „Ei sobi lastele, rasedatele ega rinnaga toitvatele naistele.“;
- punase riisi pärm: „See toode ei sobi rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele, lastele ja noorukitele, üle 70 aasta vanustele inimestele, inimestele, kellel on maksa, neeru- või lihaste probleemid, inimestele, kes võtavad ravimeid, millel võib esineda koostoime tootega (nt kolesterooli alandavad ained), ja inimestele, kellel on statiinitalumatus.
Kahtluse korral pidage nõu oma arsti või apteekriga.“

Üleminekumeetmena võib toidulisandeid, mis ei vasta määruse eelnõu sätetele, kuid mis vastavad kehtiva määruse sätetele, viia turule või märgistada enne [määruse avaldamise kuupäev + 10 päeva]. Tooteid, mis ei vasta kõnealustele sätetele, võib turustada kuni varude lõppemiseni või kõige enam kuni [allkirjastamise kuupäev + 1 aasta], v.a sätted punase riisi pärmil põhinevate toodete kohta, mis hakkavad kehtima kohe, kuna need mitmekordistavad kahjulikku mõju.


9. Brief Statement of Grounds
Praegu ei kehti õiguslikke piiranguid kofeiini, luteiini, lükopeeni ja punase riisi pärmi sisaldusele toidulisandites. Eelnõuga muudetakse kehtivat määrust teaduslikule teabele tuginedes:
- kofeiin: eelnõus välja pakutud piirangud põhinevad tervishoiu kõrgema nõukogu 11. jaanuari 2012. aasta arvamusel nr 8689 toiduainetes kofeiini kasutamise kohta (https://www.health.belgium.be/fr/avis-8689-utilisation-de-la-cafeine-dans-les-denrees-alimentaires, saadaval prantsuse, inglise ja hollandi keeles). Aluseks on võetud ka kõige hiljutisema küsitluse (2014. aasta toidu tarbimise küsitlus, milles käsitleti kofeiini tarbimist) väljavõtete andmed, mis kinnitasid tervishoiu kõrgema nõukogu hinnanguid;
- luteiin ja lükopeen: eelnõus välja pakutud piirangud põhinevad arvamusel nr 8592 ja nõukogu detsembris 2009 läbivaadatud soovitustel, mis käsitlesid lükopeeni ja luteiini täiendavat manustamist toidulisandites (https://www.health.belgium.be/fr/avis-8592-revision-des-recommandations-concernant-un-apport-complementaire-en-lycopene-et-en-luteine, saadaval prantsuse, inglise ja hollandi keeles);
- punase riisi pärm: eelnõus välja pakutud piirangud põhinevad 7. detsembri 2016. aasta suunisdokumendil punase riisi pärmi sisaldavate toodete kohta
(http://www.afmps.be/sites/default/files/downloads/richtsnoer_rode_rijst.pdf, saadaval prantsuse ja hollandi keeles).


10. Reference Documents - Basic Texts
Keemilise aine, valmistise või toote turustamise või kasutamise piiramine.
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid: 12. veebruari 2009. aasta kuninglik määrus selliste toidulisandite tootmise ja turustamise kohta, mis sisaldavad muid kui toitaineid ja taimi või taimseid valmistisi;
ministri 19. veebruari 2009. aasta määrus selliste toidulisandite tootmise ja turustamise kohta, mis sisaldavad muid kui toitaineid ja taimi või taimseid valmistisi.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency13. Vertrouwelijkheid
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment16. TBT- en SPS-aspecten
WTO TBT-leping

EI - Eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

WTO SPS-leping

EI - Eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig uw mening geven over om het even welke kennisgeving.


Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


en
  Food Supplements Europe on 10-08-2017
Klik om zichtbaar te maken

 Please find attached our comments on this notification.


fr
  NAREDI on 07-08-2017
Klik om zichtbaar te maken

Cher, Chère,

Merci de bien vouloir trouver la contribution de NAREDI en annexe.

Bien cordiallement,

Anne-Christine Gouder

Secrétaire générale