Dettagli della notifica

Schema di decreto ministeriale recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Numero di notifica: 2021/702/I (Italia )
Data di ricezione: 09/11/2021
Termine dello status quo: 10/02/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2021) 03981
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2021/0702/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103981.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0702 I FI 09-11-2021 I NOTIF


2. Member State
I


3. Department Responsible
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5368 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Originating Department
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale
Roma


4. Notification Number
2021/0702/I - B20


5. Titolo
Luonnos ministeriön asetukseksi julkisen viihde- ja esitystoiminnan teknisten palontorjuntastandardien hyväksymisestä 8 päivänä maaliskuuta 2006 parlamentin valtuutuksella annetun asetuksen nro 139 15 §:n mukaisesti.


6. Products Concerned
Elokuun 1 päivänä 2011 annetun presidentin asetuksen nro 151 liitteessä I tarkoitettu julkinen viihde- ja esitystoiminta, joka on määritetty asetuksen 65 kohdassa ja jota harjoitetaan sisä- tai ulkotiloissa ja jota harjoitetaan tämän asetuksen voimaantulopäivänä tai joka on vasta käynnistetty.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Asetusluonnoksessa määritellään 3 päivänä elokuuta 2015 annetun asetuksen teknisten määräysten puitteissa tekniset palontorjuntatoimenpiteet julkisen viihde- ja esitystoiminnan osalta, jota harjoitetaan sisä- tai ulkotiloissa tämän asetuksen voimaantulopäivänä tai joka on vasta käynnistetty, sellaisena kuin se on määritetty 1 päivänä elokuuta 2011 annetun presidentin asetuksen nro 151 liitteessä I olevassa 65 kohdassa.

Asetus koostuu neljästä pykälästä ja yhdestä liitteestä seuraavasti:
1 §: hyväksytään tekniset standardit;
2 §: määritetään soveltamisala;
3 §: muutetaan 3 päivänä elokuuta 2015 annettua asetusta;
4 §: vahvistetaan loppusäännökset;
Liite: Luku V.15 – Julkinen viihde ja esitystoiminta


9. Brief Statement of Grounds
Siinä määritellään 3 päivänä elokuuta 2015 annetussa sisäasiainministerin asetuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna kokonaisuudessaan 18 päivänä lokakuuta 2019 annetulla asetuksella, tarkoitettujen teknisten standardien puitteissa tekniset palontorjuntatoimenpiteet, jotka koskevat 1 päivänä elokuuta 2011 annetun presidentin asetuksen nro 151 liitteen I mukaista tämän asetuksen voimaantulopäivänä harjoitettua tai vasta käynnistettyä julkista viihde- ja esitystoimintaa.


10. Reference Documents - Basic Texts
Viittaukset perusteksteihin: – Sisäministerin asetus, annettu 3 päivänä elokuuta 2015, teknisten palontorjuntastandardien hyväksymisestä 8 päivänä maaliskuuta 2006 parlamentin valtuutuksella annetun asetuksen nro 139 15 §:n mukaisesti, (Tiedotusmenettelyt numeroilla 2014/641/I ja 2019/0334/I),
– Sisäministerin asetus, annettu 19 päivänä elokuuta 1996, viihde- ja yleisökäyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä koskevan teknisen palontorjuntamääräyksen hyväksymisestä (tiedotusmenettely nro 1996/125/I).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Riservatezza
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Vaikutustenarvioinnista ei ole tietoa


16. Aspetti OTC e SPS
TBT-näkökohdat

EI – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohdat

Ei – luonnos ei ole lääketieteellinen tai kasvinterveyteen liittyvä toimenpide

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributi parti interessate

Tramite il sito web TRIS tu e la tua organizzazione potrete facilmente condividere le vostre opinioni su qualsivoglia notifica.


Dal momento che il periodo sospensivo è terminato, attualmente non si accettano ulteriori contributi tramite il sito web.


Non sono stati trovati contributi per la presente notifica