Dettagli della notifica

Schema di decreto ministeriale recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Numero di notifica: 2021/702/I (Italia )
Data di ricezione: 09/11/2021
Termine dello status quo: 10/02/2022

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2021) 03981
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2021/0702/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202103981.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0702 I DA 09-11-2021 I NOTIF


2. Member State
I


3. Department Responsible
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5368 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Originating Department
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale
Roma


4. Notification Number
2021/0702/I - B20


5. Titolo
Udkast til ministerielt dekret om "godkendelse af tekniske standarder for brandforebyggelse i forbindelse med offentlig underholdning og udstillingsvirksomhed i henhold til artikel 15 i lovdekret nr. 139 af 8. marts 2006".


6. Products Concerned
Offentlige underholdnings- og udstillingsaktiviteter, der udføres indendørs eller udendørs, jf. bilag I til præsidentdekret nr. 151 af 1. august 2011, der er identificeret under nr. 65, og som findes på datoen for dette dekrets ikrafttræden, eller nyoprettede aktiviteter.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Udkastet til dekret fastlægger inden for rammerne af de tekniske forskrifter i dekretet af 3. august 2015 de tekniske foranstaltninger til forebyggelse af brand i forbindelse med offentlige underholdnings- og udstillingsaktiviteter, der udføres indendørs eller udendørs, jf. bilag I til præsidentdekret nr. 151 af 1. august 2011, der er identificeret under nr. 65 heri, og som findes på datoen for dette dekrets ikrafttræden, eller de nyligt oprettede dekreter.

Udkastet består af følgende tre artikler og et bilag:
Artikel 1: Godkender de tekniske standarder;
Artikel 2: Definerer anvendelsesområdet;
Artikel 3: Ændrer dekret af 3. august 2015;
Artikel 4: Fastsætter de afsluttende bestemmelser;
Bilag: Kapitel V.15 — Offentlig underholdning og udstillingsvirksomhed


9. Brief Statement of Grounds
Den fastlægger inden for rammerne af de tekniske standarder, der er omhandlet i indenrigsministerens dekret af 3. august 2015, som ændret fuldt ud med udstedelsen af dekretet af 18. oktober 2019, de tekniske brandforebyggelsesforanstaltninger for offentlige underholdnings- og udstillingsaktiviteter, der udføres indendørs eller udendørs, jf. bilag I til præsidentdekret nr. 151 af 1. august 2011, der er identificeret under nr. 65 heri, og som findes på datoen for dette dekrets ikrafttræden, eller de nyligt oprettede.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisninger til basistekster: — Dekret fra indenrigsministeren af 3. august 2015 om godkendelse af tekniske standarder for brandforebyggelse i henhold til artikel 15 i lovdekret nr. 139 af 8. marts 2006; (Informationsprocedurer under nr. 2014/641/I og 2019/0334/I);
— Indenrigsministerens dekret af 19. august 1996 om godkendelse af den tekniske brandforebyggelsesforordning for udformning, opførelse og brug af lokaler til underholdning og offentlig fremførelse (informationsprocedure under nr. 1996/125/I).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Riservatezza
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Der foreligger ingen oplysninger om konsekvensanalysen


16. Aspetti OTC e SPS
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

SPS-aspekter

Nej — Udkastet er ikke en medicinsk eller plantesundhedsmæssig foranstaltning

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Contributi parti interessate

Tramite il sito web TRIS tu e la tua organizzazione potrete facilmente condividere le vostre opinioni su qualsivoglia notifica.


Dal momento che il periodo sospensivo è terminato, attualmente non si accettano ulteriori contributi tramite il sito web.


Non sono stati trovati contributi per la presente notifica