Értesítés részletei

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról szóló tervezet

Értesítés száma: 2021/728/HU (Magyarország )
Érkezés dátuma: 18/11/2021
Felfüggesztés vége: 21/02/2022

de en fr hu
de en fr hu hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2021) 04087
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2021/0728/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104087.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0728 HU SV 18-11-2021 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

H-1055 Budapest
Nádor u. 22.
Tel. : (36-1) 795-1465, (36-1) 496-6450
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Belügyminisztérium
Szabályozási Főosztály

H-1051 Budapest V. József Attila u. 2-4
Tel: (36 1) 441-1000
E-mail cím: edit.firnigel@bm.gov.hu
Levélcím: H-11903 Budapest, Pf.: 314


4. Notification Number
2021/0728/HU - B20


5. Cím
Statsrådets förordning nr 54/2014 om den nationella brandskyddsförordningen (XII. 5.) Utkast till ändring av inrikesministerns dekret nr 155/2014


6. Products Concerned
Byggprodukter, brandbekämpningsprodukter, elektrisk utrustning, brand- eller explosiva apparater, maskiner och utrustning


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Förslaget grundar sig på artikel 54/2014 i den nationella brandskyddsförordningen. (XII. 5.) Den innehåller bestämmelser om ändring av inrikesministerns dekret nr 155/2014. Ändringarna tar hänsyn till den tekniska utvecklingen sedan lagstiftningen och brandsäkerhetsbestämmelserna trädde i kraft i grannländer med liknande konstruktionstraditioner. Åtskillnaden mellan de rättsliga kraven och de tillämpliga lösningarna kommer att fortsätta, och tekniska lösningar kommer att tas bort från lagtexten. Förutom ett antal mindre förenklingar och förtydliganden gäller ändringarna främst följande frågor: brandmotstånd hos byggnadskonstruktioner, branddeposition, utrymning av värme och rök, evakuering, krav för vissa ändamål (t.ex. industri- och lagerbyggnader).


9. Brief Statement of Grounds
Sedan lagstiftningen trädde i kraft har praktiska erfarenheter av efterlevnaden samlats in och utvärderats kontinuerligt i syfte att förenkla kraven, öka konstruktörernas frihet och tillämpa resultaten av den tekniska utvecklingen på ett flexibelt sätt. Den kompletteras genom att hänsyn tas till signaler, förslag och behov från relevanta yrkesorganisationer och aktörer. Syftet med ändringsförslaget är att förenkla förordningen i en acceptabel utsträckning, med beaktande av behoven hos investerare, planerare, entreprenörer och operatörer, samtidigt som en rimlig säkerhetsnivå upprätthålls, genom att bästa praxis överförs till utlandet.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hänvisning(ar) till grundtext(er): — Lag XXXI från 1996 om brandskydd, teknisk räddningstjänst och brandkårer.
Nr 54/2014 om den nationella brandskyddsförordningen (XII. 5.) BM-dekret (senaste anmälningar: 2014/213/HU, 2019/113/HU),
275/2013 om detaljerade regler för konstruktion och installation av byggprodukten i byggnadsverken, inbegripet demonstration av prestanda. (VII. 16.) Statsrådets förordning (2013/176/HU, 2016/588/HU),
Dekret nr 22/2009 om regler för erhållande av intyg om överensstämmelse för brandsäkerhet (VII. 23.) Förordning 2012/109/HU, 2014/72/HU, 2017/57/HU.
Grundtexterna lades fram i samband med en tidigare anmälan: 2014/0213/HU: 2019/0113/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Titoktartás
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT- és SPS-vonatkozások
TBT-aspekt

Nej – Projektet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej – utkastet utgör varken en sanitär eller fytosanitär åtgärd

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Az érdekelt felek hozzászólásai

A TRIS weboldal egyszeruvé teszi Ön, illetve szervezete számára, hogy bármely adott értesítésrol alkotott véleményét megossza.


Mivel a szünetelési idoszak lejárt, ezen értesítéshez a weboldalon keresztül jelenleg nem fogadunk további hozzászólásokat.


hu
  Lánglovagok Egyesület on 01-02-2022
Kattintson ide a rejtett szöveg megjelenítéséhez

Tisztelt Európai Bizottság!

Mellékelten megküldöm a Lánglovagok Egyesület észrevételeit.

Tisztelettel,

Kis-Guczi Péter
elnök
Lánglovagok Egyesület