Értesítés részletei

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról szóló tervezet

Értesítés száma: 2021/728/HU (Magyarország )
Érkezés dátuma: 18/11/2021
Felfüggesztés vége: 21/02/2022

de en fr hu
hu hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2021) 04087
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2021/0728/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104087.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0728 HU PL 18-11-2021 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

H-1055 Budapest
Nádor u. 22.
Tel. : (36-1) 795-1465, (36-1) 496-6450
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Belügyminisztérium
Szabályozási Főosztály

H-1051 Budapest V. József Attila u. 2-4
Tel: (36 1) 441-1000
E-mail cím: edit.firnigel@bm.gov.hu
Levélcím: H-11903 Budapest, Pf.: 314


4. Notification Number
2021/0728/HU - B20


5. Cím
Dekret rządu nr 54/2014 w sprawie rozporządzenia o krajowej ochronie przeciwpożarowej (XII. 5.) Projekt dekretu zmieniającego Ministra Spraw Wewnętrznych nr 155/2014


6. Products Concerned
Wyroby budowlane, wyroby gaśnicze, sprzęt elektryczny, urządzenia, maszyny i wyposażenie przeciwpożarowe lub przeciwwybuchowe


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Podstawą wniosku jest art. 54/2014 rozporządzenia o krajowej ochronie przeciwpożarowej. (XII. 5.) Zawiera on przepisy zmieniające dekret Ministra Spraw Wewnętrznych nr 155/2014. Zmiany uwzględniają postęp techniczny, jaki dokonał się od czasu wejścia w życie przepisów, oraz przepisy przeciwpożarowe krajów sąsiednich o podobnych tradycjach budowlanych. Kontynuowane będzie oddzielenie wymogów prawnych od mających zastosowanie rozwiązań, a rozwiązania techniczne zostaną usunięte z treści aktów normatywnych. Oprócz szeregu drobnych uproszczeń i wyjaśnień, zmiany dotyczą głównie następujących zagadnień: odporności ogniowej konstrukcji budowlanych, rozprzestrzeniania się ognia, odprowadzania ciepła i dymu, ewakuacji, wymagań odpowiednich dla określonego przeznaczenia (dotyczących np. budynków przemysłowych, magazynowych).


9. Brief Statement of Grounds
Od czasu wejścia w życie przepisów praktyczne doświadczenia w zakresie egzekwowania prawa były stale gromadzone i oceniane, w zamiarze uproszczenia wymogów, zwiększenia swobody projektantów i elastycznego stosowania osiągnięć technologicznych. Uzupełnieniem programu jest uwzględnienie sygnałów, sugestii i potrzeb odpowiednich organizacji zawodowych i podmiotów gospodarczych. Zmiana ma na celu uproszczenie rozporządzenia w dopuszczalnym stopniu, z uwzględnieniem potrzeb inwestorów, planistów, wykonawców i operatorów, przy jednoczesnym utrzymaniu rozsądnego poziomu bezpieczeństwa, przekazując informacje o najlepszych praktykach za granicę.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych: Ustawa XXXI z 1996 r. o ochronie przeciwpożarowej, ratownictwie technicznym i straży pożarnej,
Nr 54/2014 w sprawie rozporządzenia o krajowej ochronie przeciwpożarowej (XII. 5.) Dekret BM (ostatnie powiadomienia: 2014/213/HU, 2019/113/HU),
275/2013 w sprawie szczegółowych zasad projektowania i montażu wyrobów budowlanych w obiektach budowlanych, w tym demonstracji właściwości użytkowych. (VII. 16.) Dekret rządu (2013/176/HU, 2016/588/HU),
Dekret nr 22/2009 w sprawie zasad uzyskiwania certyfikatu zgodności w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (VII. 23.) Rozporządzenie 2012/109/HU, 2014/72/HU, 2017/57/HU.
Teksty podstawowe zostały przekazane w ramach wcześniejszego powiadomienia: 2014/0213/HU: 2019/0113/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Titoktartás
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT- és SPS-vonatkozások
Aspekty TBT

Nie – projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie – projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Az érdekelt felek hozzászólásai

A TRIS weboldal egyszeruvé teszi Ön, illetve szervezete számára, hogy bármely adott értesítésrol alkotott véleményét megossza.


Mivel a szünetelési idoszak lejárt, ezen értesítéshez a weboldalon keresztül jelenleg nem fogadunk további hozzászólásokat.


hu
  Lánglovagok Egyesület on 01-02-2022
Kattintson ide a rejtett szöveg megjelenítéséhez

Tisztelt Európai Bizottság!

Mellékelten megküldöm a Lánglovagok Egyesület észrevételeit.

Tisztelettel,

Kis-Guczi Péter
elnök
Lánglovagok Egyesület