Értesítés részletei

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról szóló tervezet

Értesítés száma: 2021/728/HU (Magyarország )
Érkezés dátuma: 18/11/2021
Felfüggesztés vége: 21/02/2022

de en fr hu
de en fr hu hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2021) 04087
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2021/0728/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202104087.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0728 HU LV 18-11-2021 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

H-1055 Budapest
Nádor u. 22.
Tel. : (36-1) 795-1465, (36-1) 496-6450
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Belügyminisztérium
Szabályozási Főosztály

H-1051 Budapest V. József Attila u. 2-4
Tel: (36 1) 441-1000
E-mail cím: edit.firnigel@bm.gov.hu
Levélcím: H-11903 Budapest, Pf.: 314


4. Notification Number
2021/0728/HU - B20


5. Cím
Projekts, ar ko groza Iekšlietu ministrijas 2014. gada 5. decembra Dekrētu Nr. 54/2014 par valsts ugunsdrošības noteikumiem


6. Products Concerned
Būvizstrādājumi, ugunsdzēšanas izstrādājumi, elektroiekārtas, uzliesmojošas vai sprādzienbīstamas ierīces, mašīnas un iekārtas


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Priekšlikumā ir iekļauti noteikumi, ar ko groza Iekšlietu ministrijas 2014. gada 5. decembra Dekrētu Nr. 54/2014 par valsts ugunsdrošības noteikumiem. Grozījumos ņemta vērā tehnikas attīstība kopš tiesību aktu stāšanās spēkā, kā arī ugunsdrošības noteikumi kaimiņvalstīs ar līdzīgām būvniecības tradīcijām. Juridisko prasību nošķiršana no piemērojamajiem risinājumiem turpināsies, un tehniskie risinājumi tiks svītroti no tiesību akta teksta. Papildus vairākiem nelieliem vienkāršojumiem un skaidrojumiem grozījumi galvenokārt attiecas uz šādiem jautājumiem: būvkonstrukciju ugunsdrošība, ugunsdrošības nodalījumi, siltuma un dūmu ekstrakcija, evakuācija, prasības noteiktiem mērķiem (piemēram, rūpnieciskām, uzglabāšanas iekārtām).


9. Brief Statement of Grounds
Kopš tiesību aktu stāšanās spēkā ir apkopota un pastāvīgi izvērtēta tiesībaizsardzības prakses pieredze, lai vienkāršotu prasības un palielinātu plānošanas brīvību un elastīgi piemērotu tehnoloģiju attīstības sasniegumus. To papildina attiecīgo profesionālo organizāciju un operatoru komentāri, ierosinājumi un vajadzības, kas arī tiek ņemtas vērā. Grozījuma mērķis ir maksimāli vienkāršot regulu, iekļaujot labāko praksi no ārvalstīm un ņemot vērā ieguldītāju, projektētāju, līgumslēdzēju un operatoru vajadzības, vienlaikus saglabājot saprātīgu drošības līmeni.


10. Reference Documents - Basic Texts
Atsauce(-es) uz pamatdokumentu(-iem): — 1996. gada Likums XXXI par ugunsdrošību, tehniskajiem glābšanas pasākumiem un ugunsdrošības dienestu,
— Iekšlietu ministrijas 2014. gada 5. decembra Dekrēts Nr. 54/2014 par valsts ugunsdrošības noteikumiem (pēdējie paziņojumi: 2014/213/HU, 2019/113/HU,
— valdības 2013. gada 16. jūlija Dekrēts Nr. 275/2013 par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz būvizstrādājumu projektēšanu un iekļaušanu būvēs un par to ekspluatācijas īpašību deklarāciju (2013/176/HU, 2016/588/HU),
— pašvaldības 2009. gada 23. jūlija Dekrēts Nr. 22/2009 par ugunsdrošības sertifikātu iegūšanas noteikumiem (2012/109/HU, 2014/72/HU, 2017/57/HU).
Pamatdokumenti nosūtīti kopā ar šādu iepriekšēju paziņojumu: 2014/0213/HU: 2019/0113/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency
-


13. Titoktartás14. Fiscal measures15. Impact assessment
-


16. TBT- és SPS-vonatkozások
TBT aspekts

Nē — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

Nē — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Az érdekelt felek hozzászólásai

A TRIS weboldal egyszeruvé teszi Ön, illetve szervezete számára, hogy bármely adott értesítésrol alkotott véleményét megossza.


Mivel a szünetelési idoszak lejárt, ezen értesítéshez a weboldalon keresztül jelenleg nem fogadunk további hozzászólásokat.


hu
  Lánglovagok Egyesület on 01-02-2022
Kattintson ide a rejtett szöveg megjelenítéséhez

Tisztelt Európai Bizottság!

Mellékelten megküldöm a Lánglovagok Egyesület észrevételeit.

Tisztelettel,

Kis-Guczi Péter
elnök
Lánglovagok Egyesület